Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning, 120 hp

Engelskt namn: Programme for Physicians with a Medical Degree

Denna utbildningsplan gäller: HT18 och tillsvidare

Programkod: MAKUL

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1939-17

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2018-02-06

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet i svenska; Svenska B eller Svenska 3. Läkarexamen från land utanför EU/EES och Schweiz av motsvarande längd, innehåll och nivå som svensk läkarutbildning. Av Socialstyrelsen utfärdat beslut (bifall) om att gå vidare till kunskapsprov för läkare.

Examen

Efter genomgången utbildning kan studenten efter ansökan erhålla en högskoleexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen. Högskoleexamen översätts på engelska till Higher Education Diploma. Examen utfärdas i huvudområdet medicin (Medicine).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Högskolelagen 1 kap 8 §
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Högskolelagen 1 kap 9 §
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Efter slutförd utbildning skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket och för att fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som fordras för att få behörighet som läkare.

Kunskap och förståelse
För godkänd utbildning skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området inbegripet kunskap om och förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män,
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
 • visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för hälso- och sjukvården,
 • visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
För godkänd utbildning skall studenten
 • visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa,
 • visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården för såväl enskilda som grupper av patienter,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa fördjupad förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det medicinska området med olika grupper samt att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information, och
 • visa fördjupad förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete samt utvärdera medicinsk behandlingsverksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd utbildning skall studenten
 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examinationsformer

Här ges övergripande information om vilka examinationsformer som kan förekomma på programmet. För närmare information hänvisas till kursplaner.

Examinationer sker i form av skriftlig eller muntlig tentamen, och under kurserna förekommer ytterligare examinationer exempelvis i form av inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i laborationer, case, seminarier, objective structured clinical examination (OSCE) och praktiska övningar. Fortlöpande under klinisk praktik sker examination av färdigheter och förhållningssätt till medarbetare, patienter och deras anhöriga.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Då avbryter studenten sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut eller då en student blivit underkänd vid klinisk praktik ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Student som blivit underkänd vid klinisk praktik erbjuds, i mån av ledig kursplats, ett nytt utbildningstillfälle som till sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Totalt kan dock antalet kliniska praktikperioder för en och samma placering ej uppgå till mer än två.

Studenter skall få besked om resultatet av examination inom högst tre veckor efter examinationstillfället. Då det gäller laborationsrapporter, inlämningsuppgifter eller liknande skall studenter få dessa bedömda inom högst tre veckor efter fastställd inlämningsdag.

Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat examinationstillfälle, som ska erbjudas senast två månader efter ordinarie examinationstillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Under perioden maj-juni gäller dock att omprov ska erbjudas inom tre månader från ordinarie prov. Tidpunkt för förnyat examinationstillfälle bör meddelas senast i samband med ordinarie examination.

Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie examination vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fyra gånger för att bli godkänd.

Handläggning av underkänd examination
När en student underkänts vid skriftlig eller muntlig tentamen två gånger i en kurs rapporterar examinator till Medicinska fakultetens studievägledning. Studievägledningen tar kontakt med studenten.

Efter fyra underkända examinationer i ett moment i en kurs sammankallas ett möte mellan student, representant för studiesociala rådet, examinator och studievägledare samt eventuell övrig representant utsedd av studenten, för att hjälpa studenten att nå ett lyckat studieresultat. I de fall studenten trots svårigheter önskar fortsätta sina studier på programmet erbjuds studenten gå om aktuell kurs. Förutsättning för detta är att det finns ledig plats på kursen. Detta kan endast göras en gång.

Examinator bör också till studievägledningen rapportera om en student vid upprepade tillfällen underkänts vid andra moment.
 

Betyg

Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används graderna väl godkänd, godkänd och underkänd.
 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning, i ett svenskt kontext, som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet, i ett svenskt kontext, kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Allmänt

Programmet vänder sig till läkare med utbildning från länder utanför EU/EES-området inklusive Schweiz och som inte på annat sätt erhållit svensk läkarlegitimation eller fått behörighet att göra allmäntjänstgöring (AT).  

Programmet lyder under förordning 2008:1101 om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Förordningen syftar till att studenter som har en avslutad utländsk högskoleutbildning som motsvarar en svensk utbildning enligt högskolelagen ska få de kunskaper som behövs för att kunna få behörighet att i Sverige utöva det yrke som den utländska utbildningen har förberett dem för. Programmet ska ge den ämneskomplettering och kunskapsutveckling som erfordras för att läkare med utländsk examen efter prövning skall kunna godkännas av Socialstyrelsen för att söka tillträde till AT i Sverige. Beslut om vilka regler som mer precist kommer att gälla för att kunna tillträda AT efter godkänt program fattas av Socialstyrelsen. 

Undervisningen sker i helfart i form av distansutbildning med undervisningsmoment via internet samt undervisningsveckor med obligatorsk närvaro vid Umeå universitet. Den teoretiska undervisningen och den praktiska tjänstgöringen kan varvas under en vecka. En typisk studievecka på distans är tre dagar teoretiska studier och två dagar klinisk praktik. De teoretiska studierna sker via föreläsningar och gruppdiskussioner i digitala mötesrum samt via självstudier. Andra digitala lärformer kan också förekomma liksom praktiska övningar. De moment som kräver fysisk närvaro på Umeå universitet inkluderar upprop, vissa föreläsningar, laborationer, case-diskussioner och examinationer. Tillgång till dator och internetuppkoppling som stödjer universitetets undervisnings- och examinationsplattformar är en förutsättning för att kunna följa utbildningen.

Programöversikt
År 1
Under det första året tränas färdigheter i svenska till en hög nivå för att säkerställa god och säker kommunikation med patienter, anhöriga, och medarbetare. Språkövningarna sker med syfte att kunna tillämpas inom läkaryrket. En systematisk genomgång av klinisk handläggning av olika sjukdomar, symptom och situationer inleds. Basvetenskaper (1/3) och kliniska vetenskaper (2/3) undervisas integrerat med live-streamade och inspelade föreläsningar, diskussioner i casegrupper och i seminarieform. Praktisk tjänstgöring (klinisk praktik) sker dels på hälsocentral och dels inom slutenvården. En stor del av den praktiska tjänstgöringen sker med paramedicinare, undersköterskor och sjuksköterskor som handledare. Fokus för den praktiska tjänstgöringen är att få en god förståelse för den svenska sjukvårdens organisation och olika yrkeskategoriers arbetsuppgifter.

År 2
Den systematiska genomgången av klinisk handläggning av olika sjukdomar, symptom och situationer fortsätter med föreläsningar, case och seminarier. En kurs i författningskunskap med inriktning mot läkare genomförs. Den praktiska tjänstgöringen sker i form av klinisk praktik med läkare på den hälsocentral och den slutenvårdsavdelning som studenten praktiserade på år 1. Ett självständigt examensarbete om 7,5 hp genomförs.

Anstånd med studiestart

Regler för anstånd med studiestart framgår av aktuell antagningsordning fastställd vid Umeå universitet.
 

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns mer utförligt beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100) och i Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå, FS 1.1-340-16.

Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Platsgarantin gäller för den studieort där studenten har sin studieplats då studieuppehållet beviljas. Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. forskarutbildning vid Umeå universitet, vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod.

Anmälan om återupptagande av studierna ska inkomma senast 15 april respektive 15 oktober.

Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studentens rätt till utbildningsplats på aktuellt kurs- eller programtillfälle upphör. Studieavbrott innebär dessutom att studenten inte är garanterad plats om denne önskar återuppta studierna vid ett senare kurs- eller programtillfälle.

Anmälan om studieavbrott görs på särskild blankett. När universitetet mottagit anmälan om studieavbrott ska institutionen föra in studieavbrottet i Ladok. Studenten ska sedan meddelas genom att tillsändas bekräftelse om att studieavbrottet förts in.

Anmälan och bekräftelse om studieavbrott ska hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplanen för utbildning på grund och avancerad nivå vid Umeå universitet FS 1.1-914-16.

För ytterligare regler gällande studieavbrott se i Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå, FS 1.1-340-16.
 

Övrigt

Antagning till senare del
Umeå universitet har lokalt beslutade regler om antagning till senare del av program, mer utförliga regler kring senare del finns i Umeå universitets antagningsordning.

Kursupprop
Samtliga kursupprop är obligatoriska och sker antingen via nätbaserad videouppkoppling eller i samband med den första fysiska träffen på terminen. Formen för kursuppropet specificeras i respektive kursplan.
Befrielse från upprop kan endast ges av kurssamordnare vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kurssamordnaren.

Tillträdeskrav till kurs
För att få registrera sig på nästkommande kurs skall de förkunskapskrav som finns angivna i kursplanerna vara uppfyllda.

Hälso- och vaccinationsprogram
De studerande erbjuds att genomgå ett hälso- och vaccinationsprogram under utbildningen. Landstingen/regionerna ställer krav på att studenter skall ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet innan klinisk praktik i hälso- och sjukvården. Att avstå från att genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet medför således att den studerande ej kan delta i den kliniska praktiken och således ej kan få de kurser som innehåller klinisk praktik godkända.

Plagiatpolicy
Umeå universitet har en plagiatpolicy som finns tillgänglig universitetets hemsida.

Regelsamling för grundutbildning vid Umeå universitet
Regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet återfinns på följande adress: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva.