Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Logopedprogrammet, 240 hp

Engelskt namn: Speech-Language Pathology

Denna utbildningsplan gäller: VT16 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: MYLOG

Högskolepoäng: 240

Diarienummer: FS 3.1.3-1017-15

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Fakultetsnämnden, 2011-12-05

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2015-12-18

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14). Naturkunskap B/2 kan ersättas av Biologi A/1, Kemi A/1 och Fysik A/1a / 1b1+1b2. Normal hörsel rekommenderas.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en logopedexamen (Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology) samt Medicine magister examen med logopedi som huvudområde (Degree of Master of Medical Science in Speech and Language Pathology) i enlighet med lokala examensbeskrivningar fastställda av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med vårterminen 2016 för de studenter som då antas till utbildningen. Programrådet för logopedprogrammet beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt tidigare utbildningsplan.

Högskolelagen 1 kap 8 §
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
• följa kunskapsutvecklingen
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Högskolelagen 1 kap 9 §
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå

• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete
 

Nationella mål för aktuell examen

Logopedexamen
För logopedexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som logoped.

Kunskap och förståelse
För logopedexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
 • visa såväl bred som fördjupad klinisk, pedagogisk och terapeutisk kunskap om habilitering och rehabilitering av röst-, tal-, språk- och sväljstörningar
 • visa förståelse för att kommunikationsförmågan är en integrerad del av individens personlighet och sociala situation
 • visa kunskap om relevanta författningar
   
Färdighet och förmåga
För logopedexamen skall studenten
 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten undersöka, bedöma och behandla de vanligast förekommande störningarna inom det logopediska verksamhetsområdet
 • visa förmåga att initiera och medverka i förebyggande hälsovård inom det logopediska arbetsområdet
 • visa fördjupad förmåga att planera, genomföra och utvärdera behandlingsprogram
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För logopedexamen skall studenten
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Självständigt arbete (examensarbete)
För logopedexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Övrigt
För logopedexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.


Magisterexamen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För logopedexamen skall studenten

 • visa kunskap om förutsättningar för att bedriva logopedisk vård och behandling i såväl tätort som glesbygdFärdighet och förmåga

För logopedexamen skall studenten
 • kunna anpassa arbetssätt och rutiner till förhållanden relaterade till såväl tätort som glesbygd t ex genom patientkontakter via distansteknik

Examinationsformer

Studentens kunskaper prövas kontinuerligt skriftligt t ex med inlämningsuppgifter och tentamina och muntligt t ex diskussioner i seminarier och med muntlig redovisning samt praktiskt kliniskt inom verksamhetsförlagd utbildning. Examinationsformerna framgår av respektive kursplan. Vid examination värderas mognad och självständigt omdöme, förmåga till kunskapsinhämtning, praktisk undersökningförmåga och förhållningssätt till patienten.

Omtentamen anordnas tidigast tio arbetsdagar efter att resultat från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska minst ytterligare en omtentamen erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle (uppsamlingstentamen). Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Kursregistreringen räknas från det datum registreringen gjordes. Den som underkänts två gånger i prov för viss kurs har rätt att hos programrådet begära att en annan examinator utses för att bestämma betyget. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna.  

Om studenten inte fullgjort examinerande moment i en kurs kan denne ändå gå upp i slutprov. Godkänd kurs erhålls då studenten med godkända resultat genomgått kursens samtliga examinerande moment.

Underkänd verksamhetsförlagd utbildning innebär att den måste göras om. Student som inte har godkänts på den kliniska utbildningen efter att ha gjort om den en gång, måste avbryta studierna.

Betyg

Som betyg används graderna godkänd eller underkänd.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs
Enligt högskoleförordningens 6 kap 12-14§§ får tillgodoräknande medges på följande grunder.

Student har rätt att tillgodoräkna sig annan högskoleutbildning eller del av sådan utbildning med godkänt resultat som anses motsvara de kurser eller delar av kurser som ingår i logopedprogrammet. Beslut om godkännande sker i varje enskilt fall.

Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. För mer informaion se Högskoleförordningen och http://www.student.umu.se/regelsamlingen/

Allmänt

Logopedutbildningen innebär fyra års heltidsstudier. Studiegången är bunden med en successiv påbyggnad av kunskap, vilket innebär att ämnena ska läsas i den terminsordning som föreskrivs i utbildningsplanen. Huvudområdet är logopedi, läran om människans kommunikations-, språk-, tal-, röst- och sväljsvårigheter samt behandling av dessa.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper inom psykologi (28,5 högskolepoäng), lingvistik (60 högskolepoäng), logopedi (127,5 högskolepoäng) samt olika medicinska områden (24 högskolepoäng) av betydelse för logopedins tillämpningsområde. En verksamhetsförlagd del av utbildningen skall ingående behandla metodiken inom logopedi genom auskultation och studentens egen planering, genomförande och utvärdering av sitt logopediska arbete. I syfte att tillämpa vetenskapliga metoder i fördjupningsstudier under senare delen av utbildningen ingår examensarbete om 30 högskolepoäng.

Utbildningen är upplagd för att främja en integrering av teoretiska, klinisk praktiska moment och egna färdigheter. Huvuddelen av ämnesområdena psykologi, lingvistik och medicin är förlagd till de fyra första terminerna av utbildningen. De kliniskt praktiska momenten ingår i viss omfattning redan från början av utbildningen, men får större tyngd från och med termin fyra. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker inom logopediska verksamheter i hela norra regionen. Utveckling och träning av terapeutisk förmåga löper genom hela utbildningen.

Kurserna innehåller examinerande moment som förutsätter studentens aktiva medverkan. Examinerande moment kan vara laborationer, grupparbeten, förberedelse inför kliniskt moment, verksamhetsförlagd utbildning och seminarier. Dessa examinerande moment ska framgå av schemat och vara avklarade innan kursbetyg kan ges.

Baskurser

Termin 1 och 2 Högskolepoäng Nivå Termin
Logopedi, en introduktion 4,5 hp Grund 1, 2
Utvecklingspsykologi I, med inriktning mot kognitiv utveckling 7,5 hp Grund 1
Anatomi och fysiologi 6 hp Grund 1
Lingvistik för logopedi 7,5 hp Grund 1
Talkommunikation I: talproduktion 6 hp Grund 1
Talkommunikation II: talets akustik och perception 9 hp Grund 2
Utvecklingspsykologi II, mend inriktning mot social och emotionell utveckling 7,5 hp Grund 2
Språklig interaktion 4,5 hp Grund 2
Testmetodik 1,5 hp Grund 2
Allmän medicin och patologi 3 hp Grund 2
Audiologi/Otorhinolaryngologi 3 hp Grund 2
 
Termin 3 och 4 Högskolepoäng Nivå Termin
Tal- och språkstörningar hos barn 12 hp Grund 3, 4
Fonologisk och fonetisk analys 7,5 hp Grund 3
Språk- och talutveckling 6 hp Grund 3
Neurologi 3 hp Grund 3
Pediatrik, inklusive neuropediatrik 3 hp Grund 3
Barnpsykiatri 3 hp Grund 3
Förvärvade tal- språk- och sväljstörningar 1 7,5 hp Grund 4
Teckenkommunikation 1,5 hp Grund 4
Neurolingvistik 4,5 hp Grund 4
Statistik och metod 4,5 hp Grund 4
Neuropsykologi 3 hp Grund 4
Verksamhetsförlagd utbildning 1 4,5 hp Grund 4
 
Termin 5 och 6 Högskolepoäng Nivå Termin
Förvärvade tal- språk- och sväljstörningar 2 9 hp Grund 5
Logopedi - Verksamhetsförlagd utbildning 2 med administration och juridik 7,5 hp Grund 5
Professionellt förhållningssätt 3 hp Grund 5
Experimentell fonetik 4,5 hp Grund 5
Läs- och skrivutveckling 3 hp Grund 5
Personlighetspsykologi  3 hp Grund 5
Forskningskommunikation 9 hp Grund 6
Psykiatri 3 hp Grund 6
Röststörningar 9 hp Avanc 6
Stamning 4,5 hp Avanc 6
Verksamhetsförlagd utbildning 3 4,5 hp Avanc 6
 
Termin 7 och 8 Högskolepoäng Nivå Termin
Läs-och skrivsvårigheter 6 hp Avanc 7
Logopedi i habiliterande verksamhet 9 hp Avanc 7
Forskningsmetodik i logopedi 3 hp Avanc 7
Verksamhetsförlagd utbildning 4 4,5 hp Avanc 7
Examensarbete i logopedi 30 hp Avanc 7, 8
Valbar kurs, kan vara fördjupad VFU eller teoretiska kurser inom ramen för logopedi eller angränsande områden 7,5 hp Avanc 8


Valbara kurser
Inom programmet på termin 8 finns en valbar kurs om 7,5 högskolepoäng. Se logopedprogrammets hemsida för aktuella valmöjligheter. För kurser utanför logopedprogrammet ansöker studenten om tillgodoräknande.

Examensarbete/självständigt arbete
Ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng ingår i utbildningen. Det självständiga arbetet sammanställs i skriftlig form och avslutas med presentation av arbetet i seminarieform.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Skälen ska som regel ha uppkommit efter det att anmälan lämnats in. Ansökan om anstånd och intyg som styrker de åberopade skälen ska så snart det är möjligt skickas till Studentcentrum/Antagningen vid Umeå universitet. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.

Ett beslut om anstånd får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt som studierna ska påbörjas (HSVFS 2011:9).

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som i förväg anmälts till högskolan av studenten. Om studenten bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet skall beslut om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet tas. Med särskilda skäl avses medicinska, sociala eller andra skäl (t ex  föräldraledighet) som påverkar den studerandes möjligheter att fullfölja programmet i normal tid. Såväl anmälan som beslut om studieuppehåll ska lämnas skriftligen. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av programvägledare/motsvarande. Ansökan om studieuppehåll med platsgaranti kan inlämnas tidigast det att student har påbörjat studierna på termin 1. Platsgaranti efter studieuppehåll beviljas för en begränsad tid, normalt en till tre terminer. Detta innebär att universitet åtar sig att erbjuda studenten plats på utbildningen då studieuppehåll upphör. I beslutet ska anges när studenten kan återuppta studierna och vilka förutsättningar som gäller för att ta platsen i anspråk. Anmälan om återupptagande av studierna ska inkomma senast 15 april respektive 15 oktober. Den som anmält studieuppehåll men ej beviljats platsgaranti vid återkomst (studieavbrott) ska ansöka om antagning till senare del på program då han/hon önskar fortsätta studierna och antas då i mån av plats.

Beslut att avslå en sökandes begäran om studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Skriftlig anmälan om studieuppehåll görs av studenten till programrådet innan uppehållet börjar. Av anmälan skall framgå när studierna beräknas återupptas. Finns detta inte angivet antas studieuppehållet vara en termin. Görs inte anmälan och inte heller registrering till närmast följande termin är uppehållet att betrakta som studieavbrott. Programrådet kan ålägga student studieuppehåll p g a bristande studieresultat.

Studieuppehåll med platsgaranti
Platsgaranti har student som ansökt om återupptagande av studier efter studieuppehåll föranlett av

 • sjukdom (egen eller egna barns sjukdom)
 • graviditet, föräldraledighet (motsvarande föräldraförsäkringen)
 • militärtjänst
 • studentfackliga uppdrag
Platsgaranti efter studieuppehåll beviljas i normalfallet under högst tre terminer. Skälet till studieuppehållet ska vara styrkt med intyg.

Studieavbrott

Studieavbrott kan vara anmält i förväg av studenten eller konstaterat av universitetet. Studieavbrott innebär att studentens rätt till aktuell utbildningsplats upphör eftersom antagning alltid gäller ett visst programtillfälle.

Den som avbrutit en programutbildning där hon/han en gång varit registrerad och önskar återuppta studierna på samma utbildning ska, efter ansökan om antagning till senare del på program, erbjudas plats på denna under förutsättning att där finns ledig studieplats. Fakultetsnämnden beslutar om huruvida ledig studieplats ska återbesättas.

Avrådan

Kursresultat skall fortlöpande användas i studievägledande syfte i samverkan med student, lärare och studievägledare. Om tveksamhet föreligger om en students förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, skall det ingående prövas om studenten bör avbryta utbildningen.

Övrigt

Tröskelkrav
Tröskelkrav dvs de ev. särskilda behörighetskrav som måste var uppfyllda för att få tillträde till viss kurs, enges i kursplanen.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs
En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen. Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Plagiatpolicy
Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten. Grundutbildningsrådet, Medicinska fakulteten, Umeå universitet 2004. http://www.medfak.umu.se/digitalAssets/9/9054_plagiatpolicy_medfak_04.pdf

Se även Umeå universitets information: Fusk och plagiat, Umeå universitet. http://www.umu.se/DownloadProtectedAsset.action?siteNodeId=25321&contentId=69980&languageId=1&assetKey=Bro_2005674_fusk  

Regler för utbildning
Regler för utbildningen finns i Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt i "Regelverket vid Umeå universitet". http://www.umu.se/regelverk/

Disciplinära åtgärder
I Högskolelagen 4 kap 5§ samt i högskoleförordningens 10 kap 1-2§§ och 14§ meddelas föreskrifter om tillfällig avstängning av student vid förseelser. I kap 10 3-10§§ redogörs för sådana ärendens uppläggning.

Hälso- och vaccinationsprogram
Vaccinationer tillhandahålls enligt Medicinska fakultetens vaccinationsprogram: Hälso- och vaccinationsprogram för studerande inom medicinska fakultetens grundutbildningar. Medicinska fakulteten, Umeå universitet, 2009. http://www.medfak.umu.se/digitalAssets/34/34644_vaccinationsprogram_rev090317.pdf