"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i farmaci, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Pharmaceutical Science

Denna utbildningsplan gäller: HT19 och fram till HT23 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: NAFAM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-760-10

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-09-03

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-02

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs avlagd receptarieexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Examen

Efter genomgånget program kan studenten efter ansökan erhålla en farmacie masterexamen och/eller en apotekarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se 

https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/

Masterexamen i farmaci översätts på engelska till Degree of Master in Pharmaceutical Science. Apotekarexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Pharmacy

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 9 §. Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

För masterexamen i farmaci vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

 • förvärvat breddning alternativt fördjupning genom valbara kurser
 • visa ett fördjupat kritiskt tänkande och ett vetenskapligt arbetssätt
 • visa fördjupad kunskap i muntlig/skriftlig framställning, informationssökning, samarbete och kommunikation.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Utbildningen är nätburen, förutom vissa kursmoment, examensarbetet och vissa valbara kurser. Studenterna samlas för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment i virtuella mötesrum. Fysiska träffar för framförallt laborativ verksamhet sker i Umeå. Träffar i Umeå anordnas två till fem gånger per termin.

Det första året på masterprogrammet i farmaci inleds med avancerade kurser med läkemedelsinriktning i organisk kemi, biofysikalisk kemi samt analytisk kemi. Därefter följer fördjupade kurser inom ämnet biomedicinsk genetik, hur läkemedel tas upp, fördelas och utsöndras ur kroppen, hur farmaceuten kan bidra till rationell läkemedelsanvändning i samarbete med sjukvården, beredning och produktion av läkemedel samt läkemedelsutveckling och godkännande av läkemedel. År två inleds med en fördjupad kurs med fokus på läkemedelsanvändningen ur ett samhällsperspektiv. Under år två utförs ett 30 hp examensarbete i farmaci. Möjlighet till breddning eller fördjupning ges i valbara kurser.
 
Möjlighet finns också att ta ut en apotekarexamen genom att läsa de obligatoriska kurserna inom masterprogrammet i farmaci (inkluderande Examensarbete i farmaci 30 hp) samt kursen Tillämpad apoteksfarmaci II 24 hp. För att vara behörig till masterprogrammet i farmaci och därmed ha möjlighet att ta ut en apotekarexamen utifrån examensbeskrivning för apotekarexamen krävs receptarieexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

År 1
Organisk kemi med läkemedelsinriktning   15 hp
Läkemedelsanalytisk kemi    7,5 hp
Biofysikalisk kemi med läkemedelsinriktning  7,5 hp
Biomedicinsk genetik   8 hp
Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism   4,5 hp
Klinisk farmaci    7,5 hp
Läkemedelsformulering    7 hp
Läkemedelsutveckling och regulatoriska krav   3 hp

År 2
Läkemedelsepidemiologi och hälsoekonomi   6 hp
Examensarbete i farmaci    30 hp

Tillämpad apoteksfarmaci II 24 hp *
Alternativt valbara kurser 24 hp

*Kursen Tillämpad apoteksfarmaci II är obligatorisk för Apotekarexamen

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Läkemedelsbehandling hos äldre      7,5 hp
Fördjupad farmakoterapi       7,5 hp
Extemporetillverkning av läkemedel       15 hp
Tillämpad apoteksfarmaci II *   24 hp

*Kursen Tillämpad apoteksfarmaci II är obligatorisk för Apotekarexamen

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt, Masterexamen i farmaci (Master of Pharmaceutical Science)
 

År 1
Organisk
kemi med
läkemedels-
inriktning, 15 hp
Läkemedels-
analytisk kemi,
7,5 hp
Biofysikalisk
kemi med
äkemedels-
inriktning, 7,5 hp
Biomedicinsk
genetik,
8 hp
Farmako-
kinetik,
4,5 hp
Klinisk farmaci,
7,5 hp
Läke-
medels-formulering, 7 hp
Läkemedels-
utveckling och regulatoriska krav, 3 hp

 

År 2
Läkemedelsepidemiologi och hälsoekonomi, 6 hp Examensarbete i farmaci, 30 hp
(över två terminer)
Valbara kurser, 24 hp

Programöversikt, Apotekarexamen (Master of Science in Pharmacy)
 

År 1
Organisk
kemi med
läkemedels-
inriktning, 15 hp
Läkemedels-
analytisk kemi,
7,5 hp
Biofysikalisk
kemi med
läkemedels-
inriktning, 7,5 hp
Biomedicinsk
genetik,
8 hp
Farmako-
kinetik,
4,5 hp
Klinisk farmaci,
7,5 hp
Läke-
medels-formulering 7 hp
Läkemedels-
utveckling och regula-
toriska krav, 3 hp

 

År 2
Läkemedelsepidemiologi och hälsoekonomi, 6 hp Examensarbete i farmaci, 30 hp (över två
terminer)
Tillämpad apoteksfarmaci II 24 hp


Samläsning kan ske mellan vissa kurser vilket framgår av aktuella kurstider. Ovanstående schema är preliminärt och kan ändras år från år. Aktuellt schema återfinns på programmets hemsida.

Examensarbete
Examensarbetet inom masterprogrammet i farmaci får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. För masterexamen i farmaci (Master of Pharmaceutical Science) ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet. Examensarbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett examensarbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

I arbetet skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden. Resultatet av arbetet skall redovisas i en skriftlig rapport/uppsats. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom det farmaceutiska området. Examensarbetet utförs individuellt.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Tillträde till den valbara kursen Tillämpad apoteksfarmaci II

För tillträde till kursen Tillämpad apoteksfarmaci II ska studenten inför kursstart uppfylla förkunskapskraven till kursen. För tillträde till kursen Tillämpad apoteksfarmaci II 24 hp krävs Receptarieexamen 180 hp eller motsvarande kunskaper samt avklarade kurser i Organisk kemi med läkemedelsinriktning 15 hp, Läkemedelsanalytisk kemi 7,5 hp, Biofysikalisk kemi med läkemedelsinriktning 7,5 hp Biomedicinsk genetik 8 hp, Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism 4,5 hp, Klinisk farmaci 7,5 hp, Läkemedelsformulering 7 hp, Läkemedelsutveckling och regulatoriska krav 3 hp, Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi 6 hp samt genomgången kurs i Examensarbete i farmaci 30 hp eller motsvarande kunskaper.