"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i kemi, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Chemistry

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och tillsvidare

Programkod: NAKEM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-145-14

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-02-19

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-03-11

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 hp i kemi. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).
Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet kemi (Chemistry) eller i kemi med någon av inriktningarna läkemedelskemi (Medicinal Chemistry), miljökemi (Environmental Chemistry) eller biokemi (Biochemistry).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

För masterexamen skall studenten speciellt 

Kunskap och förståelse

  • visa fördjupade kunskaper och färdigheter inom huvudområdet för utbildningen, kemi.

Färdighet och förmåga

  • visa en god förmåga att planera, genomföra och utvärdera vetenskapliga undersökningar
  • visa fördjupad färdighet i experimentellt och teoretiskt arbete med adekvata metoder,
  • visa förmåga till att arbeta självständigt och i samarbete med andra,
  • ­visa förmåga att med tydlighet på engelska redogöra för och diskutera fakta, erhållna resultat och slutsatser såväl skriftligt som muntligt, visa färdighet att söka och kritiskt analysera information 

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Masterprogrammet i kemi består av obligatoriska kurser och fria kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

De obligatoriska kurserna i programmet utgörs av: 

5KE174 Biofysikaliska-kemiska koncept, 15 hp
5KE175 Avancerade experimentella kemiska verktyg, 15 hp
5KE053 Kemometri, 7,5 hp
5KE176 Beräkningskemi, 7,5 hp
5KE1xx Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30, 45 eller 60 hp.

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programstruktur
En rekommenderad kursordning är given nedan.

År 1
5KE174 Biofysikaliska-kemiska koncept  15 hp
5KE175 Avancerade experimentella kemiska verktyg  15 hp
5KE053 Kemometri  7.5 hp
5KE176 Beräkningskemi  7.5 hp
Fri kurs  15 hp

År 2
Fria kurser     0- 30 hp
Examensarbete   30-60 hp

Inriktning
En masterexamen i kemi kan ha följande inriktningar:
läkemedelskemi (Medicinal Chemistry), miljökemi (Environmental Chemistry) eller biokemi (Biochemistry).
Inriktningen bestäms av valet av fria kurser (minst 15 hp) samt inriktningen på examensarbetet.

Examensarbete/självständigt arbete
Ett examensarbete inom huvudområdet kemi ingår i utbildningen och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I arbetet, som omfattar 30, 45 eller 60 högskolepoäng, skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden. Arbetet ska innehålla en ämnesmässig fördjupning inom kemiområdet.  Arbetet ska redovisas muntligt samt i en skriftlig rapport/uppsats. Rapporten skrivs på engelska. I examensarbetet ingår även att genomföra en opposition på ett examensarbete på avancerad nivå.
Examensarbetet utförs individuellt.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/student/mina-studier/studieuppehall-parallellasning-och-studieavbrott/

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

För mer information:
https://www.umu.se/student/mina-studier/studieuppehall-parallellasning-och-studieavbrott/