Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 9 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i kemi, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Chemistry

Denna utbildningsplan gäller: HT19 och fram till HT20 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: NAKEM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-145-14

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-02-19

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-04-26

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 hp i kemi. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/
Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet kemi (Chemistry) eller i kemi med någon av inriktningarna läkemedelskemi (Medicinal Chemistry), miljökemi (Environmental Chemistry) eller biokemi (Biochemistry).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 1 kap 9 § Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
 

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.


Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

För masterexamen skall studenten speciellt 

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupade kunskaper och färdigheter inom huvudområdet för utbildningen, kemi.

Färdighet och förmåga
 • visa en god förmåga att planera, genomföra och utvärdera vetenskapliga undersökningar
 • visa fördjupad färdighet i experimentellt och teoretiskt arbete med adekvata metoder,
 • visa förmåga till att arbeta självständigt och i samarbete med andra,
 • ­visa förmåga att med tydlighet på engelska redogöra för och diskutera fakta, erhållna resultat och slutsatser såväl skriftligt som muntligt, visa färdighet att söka och kritiskt analysera information 

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Prov kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §).  Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Kemiska institutionen.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Betyg

Betyg sätts på varje ingående kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygsättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är bedömda. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen 6 kap 6-8§ samt:

https://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Masterprogrammet i kemi består av baskurser och fria kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Baskurser
Baskurserna i programmet utgörs av: 

5KE174 Biofysikaliska-kemiska koncept, 15 hp
5KE175 Avancerade experimentella kemiska verktyg, 15 hp
5KE053 Kemometri, 7,5 hp
5KE176 Beräkningskemi, 7,5 hp
5KE1xx Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30, 45 eller 60 hp.

På baskurserna har studenten platsgaranti.


Fria kurser
Fria kurser söks i öppen konkurrens. Fria kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.


Programstruktur
En rekommenderad kursordning är given nedan.

År 1
5KE174 Biofysikaliska-kemiska koncept  15 hp
5KE175 Avancerade experimentella kemiska verktyg  15 hp
5KE053 Kemometri  7.5 hp
5KE176 Beräkningskemi  7.5 hp
Fri kurs  15 hp


År 2
Fria kurser     0- 30 hp
Examensarbete   30-60 hp

Inriktning
En masterexamen i kemi kan ha följande inriktningar:
läkemedelskemi (Medicinal Chemistry), miljökemi (Environmental Chemistry) eller biokemi (Biochemistry).
Inriktningen bestäms av valet av fria kurser (minst 15 hp) samt inriktningen på examensarbetet.

Examensarbete/självständigt arbete
Ett examensarbete inom huvudområdet kemi ingår i utbildningen och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I arbetet, som omfattar 30, 45 eller 60 högskolepoäng, skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden. Arbetet ska innehålla en ämnesmässig fördjupning inom kemiområdet.  Arbetet ska redovisas muntligt samt i en skriftlig rapport/uppsats. Rapporten skrivs på engelska. I examensarbetet ingår även att genomföra en opposition på ett examensarbete på avancerad nivå.
Examensarbetet utförs individuellt.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

För mer information:
https://www.umu.se/student/mina-studier/studieuppehall-parallellasning-och-studieavbrott/

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.

För mer information:
https://www.umu.se/student/mina-studier/studieuppehall-parallellasning-och-studieavbrott/