"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister, 60 hp

Engelskt namn: Oral health for dental hygienist`s, third year

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och tillsvidare

Programkod: OAORA

Högskolepoäng: 60

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens utbildningsråd, 2012-06-14

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2016-10-10

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Tandhygienistexamen, 120 hp. Dispens ges till tandhygienister med kortare utbildning.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Odontologie kandidatexamen med Oral Hälsa som huvudområde i enlighet med lokal examensbeskrivning, fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Odontologie kandidatexamen med huvudområde i Oral hälsa översätts på engelska till Bachelor of Dental Science in Oral Health.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på grundnivå
Högskolelagens 1 kap 8 §
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnsieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Lag (2006:173) (SFS nr: 1992:1434 uppdaterad t.o.m SFS 2006:173)

Nationella mål för aktuell examen

Omfattning
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten

 •  visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kristiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examensarbete
För kandidatexamen och yrkesexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildning

Lokala mål för aktuell examen

 • de kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta som tandhygienist med äldre och/eller funktionshindrade med inriktning mot uppsökande verksamhet.
 • fördjupade kunskaper inom barn- och ungdomstandvård.
 • kunskaper om tobak, dess skadeverkningar allmänmedicinskt /odontologiskt, samt tobaksprevention och avvänjning.
 • kunskaper om munhåleförändringar vid missbruk av narkotiska preparat, läkemedel, alkohol samt bland- och matmissbruk.
 • fördjupade kunskaper i huvudämnet oral hälsa och konkretiserat kunskaperna i ett vetenskapligt arbete.

Examinationsformer

Prov anordnas i allmänhet i slutet av en kurs. I varje kurs ingår en eller flera examinationer. Examinationsformerna varierar beroende på kursens karaktär, omfattning och uppläggning. Även kliniska prov förekommer. Examinationen kan avse hel eller del av kurs. Den kan vara muntlig, skriftlig eller praktisk, och kan genomföras individuellt eller i grupp. De examinationsformer som gäller anges i respektive kursplan.

Student som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle skall beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut skall prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart.

Student som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programkommittén begära att annan examinator utses.

Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då ämnet har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar.

För varje kurs finns en begränsning i antalet prov. En student som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten ansöka om eller rekommenderas att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. En student som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas i enlighet med Högskolelagen 1 kap 4§.

Student som underkänts i en klinisk/praktisk del av en kurs får möjlighet att göra om den delen en gång i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 21 §.

Studievägledning skall erbjudas en student som underkänts upprepade gånger i en eller flera kurser.

Anmälan till omtentamen
Student som skall deltaga i omtentamen skall anmäla detta till berörd examinator/sekreterare senast 1 vecka före provet.

Betyg

Vid sammantagen bedömning skall hänsyn tas till studentens kunskaper och förmåga till självständig och kritisk bedömning samt till förmåga att självständigt lösa problem. Vid granskning av studentens kliniska kunskaper och prestationer skall hänsyn tas både till kliniska färdigheter och förhållningssätt till patienten (se resp. kursplan).
Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg skall användas något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. Betyg bestäms av programrådet särskilt utsedd examinator.

Tillgodoräknande

Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.
Skrivelse om överklagande skall ställas till Överklagandenämnden för högskolan men lämnas in till Registrator, Umeå universitet, inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs. För sent inkommet överklagande kommer att avvisas.

Allmänt

Programmet genomförs som en distansutbildning som kan läsas i normal eller 50 % studietakt. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. Studiegången styrs av kursplanerna. I vissa fall kan dispens medges från detta krav.
Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, arbete i studiegrupper, metodövningar, seminarier, individuellt arbete, och kan innehålla patientbehandling vilka anges i respektive kursplan och studieguide. Genomgående baseras kursinnehållet på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Mångfald skall belysas i utbildningen.
I samtliga kurser genomförs utvärderingar där studenter tillsammans med kursansvariga lärare bedriver gemensam kvalitetsutveckling. Utvärderingen sammanställs och återkoppling sker till studenten.

Baskurser
Huvudområdet är oral hälsa.

Oral Hälsa V:
Tandvård för vuxna med särskilda behov- uppsökande verksamhet
Pedodonti II/Vetenskaplig metodik

Oral Hälsa VI:
Hälsofrämjande arbete inklusive tobaksprevention

Examensarbete II

Programöversikt
Ämne Högskolepoäng
Kandidatexamensnivå
Tandvård för vuxna med särskilda behov- uppsökande verksamhet 15
Pedodonti II/ vetenskaplig metodik 15
Hälsofrämjande arbete inklusive tobaksprevention 15
Examensarbete II 15

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Skälen skall som regel ha uppkommit efter det att anmälan lämnats in. Ansökan om anstånd och intyg som styrker de åberopade skälen skall senast tre veckor efter terminsstart ha kommit in till StudentCentrum/antagningen vid Umeå universitet. Beslut att avslå en sökandes begäran om anstånd kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.
Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.
Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

 

Avrådan

Om den hos lärare, programansvarig eller utbildningsledning uppstår tveksamhet om studentens möjlighet att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller om dennes lämplighet att utöva det yrke utbildningen förbereder för bör studenten avrådas från fortsatta studier inom programmet. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av utbildningsansvariga i samråd med lärare, studievägledare och studenten i fråga.