Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Cognitive Science

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och fram till HT19 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SAKVM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1386-16

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2013-02-13

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-06

Behörighetskrav

För att antas till programmet krävs kandidatexamen. Särskild behörighet är 90 hp inom datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne, varav minst 15 hp med tydlig koppling till kognition eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i  huvudområdet kognitionsvetenskap.

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet kognitionsvetenskap.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap 9 § Högskolelagen)

Nationella mål för aktuell examen

Magisterexamen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Masterexamen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Magisterexamen i kognitionsvetenskap
För magisterexamen skall studenten efter avslutad utbildning kunna
- förstå, förklara och använda de teorier, metoder och praktiska färdigheter som krävs för att ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv studera och arbeta med naturliga och artificiella kognitiva system, och
- aktivt och självständigt bedöma sitt eget kunskapsbehov samt vidareutveckla sina färdigheter, förmågor och kunskaper inom kognitionsvetenskap.

Den studerande skall också
- visa förmåga att kommunicera på engelska inom kognitionsvetenskap och
- visa förmåga att utifrån genusperspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Masterexamen i kognitionsvetenskap
För masterexamen skall studenten efter avslutad utbildning kunna
- förstå, förklara och använda de teorier, metoder och praktiska färdigheter som krävs för att ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv studera och arbeta med naturliga och artificiella kognitiva system,
- aktivt och självständigt bedöma sitt eget kunskapsbehov samt vidareutveckla sina färdigheter, förmågor och kunskaper inom kognitionsvetenskap,
- analysera, utvärdera och utforma/utveckla kognitiva system, och
- delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom kognitionsvetenskap.

Den studerande skall också
- visa förmåga att kommunicera på engelska inom kognitionsvetenskap och
- visa förmåga att utifrån genusperspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmet består av obligatoriska och valbara/valfria kurser. Första året utmynnar, genom ett 15 hp examensarbete, i en magisterexamen. Studenten kan välja att läsa ytterligare ett år, vilket genom ett 30 hp examensarbete utmynnar i en 2-årig masterexamen. Ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Utbildningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråkig litteratur. Examinationen på vissa kurser förutsätter goda kunskaper i skriftlig framställning.

Obligatoriska kurser
Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign, 7.5 hp; Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter, 7.5 hp; Hjärnavbildning, 7.5 hp; Språk, Hjärnan och kognition, 7.5 hp; Högre kognitiva funktioner, 7.5 hp; Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap, 7.5 hp; och Magisteruppsats i kognitionsvetenskap, 15.0 hp, utgör obligatoriska kurser för magisterexamen. För masterexamen tillkommer Datainsamling och analys, 7.5 hp och Masteruppsatskurs i kognitionsvetenskap, 30.0 hp.

Valfria kurser
Valfria kurser väljs i samråd med programsamordnare eller programvägledare.

Examensarbete/självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i kognitionsvetenskap på avancerad nivå.
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng i kognitionsvetenskap på avancerad nivå.

Programöversikt magister- och masterexamen
Termin 1

Vetenskapliga perspektiv och
forskningsdesign 7,5 hp
Högre kognitiva funktioner 7,5 hp
Medvetandets problem:
filosofiska och empiriska aspekter, 7,5 hp
Språk, hjärnan
och kognition 7,5 hp

Termin2
Teoretiska perspektiv inom kognitionsvetenskap 7,5 hp Hjärnavbildning 7,5 hp
Magisteruppsats i kognitionsvetenskap 15 hp

Termin 3 för fortsatta studier mot masterexamen
Valfri kurs 7,5 hp Valfi kurs7,5 hp
Datainsamling och analys 7,5 hp Valfri kurs 7,5 hp

Termin 4 fortsatta studier mot masterexamen
 Masteruppsatskurs i kognitionsvetenskap 30 hp

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.