"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram, 180 hp

Engelskt namn: Library and Information Science - Bachelor Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och tillsvidare

Programkod: SGBIV

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-2279-19

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-05-31

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-12-17

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram omfattande 180 högskolepoäng kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap (Library and Information Science).
 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Efter genomgången utbildning förväntas de studerande:
– känna till och kunna redogöra för informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang,
– ha kännedom om och kunna redogöra för olika former av kunskapsorganisation, informationsåtervinning och praktisk informationsförmedling.

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Negativt beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Allmänt

Det övergripande målet för utbildningen är att de studerande ska utveckla förståelse för och förmåga att analysera olika former för hantering av information. Utgångspunkten är informationsförmedling och de sammanhang där information produceras, förmedlas och används. Fokus ligger på kunskaper om organisation, sökning och nyttjande av information. Utbildningen förbereder för arbete med informations- och kulturförmedling. Huvudämnet för utbildningen är biblioteks- och informationsvetenskap, där informationens funktion och betydelse för människor och organisationer i informations- och kommunikationssamhället studeras. En grundläggande fråga är hur sökverktyg och informationsservice kan utformas och utvecklas så att den information som behövs kan förmedlas på bästa sätt.

Programmet omfattar 180 högskolepoäng. Kurserna inom programmet läses i den ordning som visas under rubriken Studieplan. I studieplanen framgår att kurserna under terminerna 1-2 och 5 i programmet är obligatoriska. Vid fall av tidigare högskolestudier om minst 60 hp kan student läsa termin 5 i direkt följd efter termin 2. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

För att antas till programmet krävs grundläggande behörighet. För studier under valbar/valfri termin kan särskilda behörighetskrav finnas för vissa ämnen. Du kan dock välja ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsporgrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskravet anges i respektive kursplan.
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten eller utomlands.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i biblioteks- och informationsvetenskap.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studieavbrott
Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT20

Termin 1

Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30 hp
Grundnivå
Biblioteks- och informationsvetenskap
Obligatorisk

Termin 2

Informationssystem, 30 hp
Grundnivå
Biblioteks- och informationsvetenskap
Obligatorisk

Termin 3

Valbar kurs med platsgaranti (Litteraturvetenskap, Informatik eller Pedagogik)
eller valfri kurs, 30 hp.

Termin 4

Valbar kurs med platsgaranti (Litteraturvetenskap, Informatik eller Pedagogik)
eller valfri kurs, 30 hp.

Termin 5

Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod och forskningsdesign, 15 hp
(Denna kurs har terminerna 1 och 2 samt ytterligare 60 hp i valbara eller valfria kurser som förkunskapskrav.)
Obligatorisk

Självständigt uppsatsarbete i biblioteks- och informationsvetenskap, 15 hp
Obligatorisk

Termin 6

Valfria kurser, 30hp