Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kostvetarprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Food and nutrition programme

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och fram till HT16 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SGKOV

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 502-1380-12

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-07

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet kostvetenskap (Food and Nutrition).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För filosofie kandidatexamen i kostvetenskap skall studenten
– visa kunskap och förståelse om områdets kunskapsmässiga grund, vilket baseras på såväl vetenskap som beprövad erfarenhet,
– visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt förståelse dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa kunskap om relevanta författningar och lagstiftningar.

Färdighet och förmåga
För filosofie kandidatexamen i kostvetenskap skall studenten
– visa förmåga att planera, producera och servera mat utifrån olika målgruppers behov,
– visa förmåga i att leda en måltidsverksamhet,
– visa förmåga i att utreda, bedöma och utveckla olika former av måltidsverksamheter och kostrelaterade projekt,
– visa förmåga i företagsekonomiska problemställningar, dess teknikers och metoders användbarhet/begränsningar (profil företagsekonomi)
– förmåga och färdighet att tillämpa gällande livsmedelslagstiftning (profil livsmedelstillsyn),
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för verksamhet och aktuell uppgift,
– visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information, samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För filosofie kandidatexamen i kostvetenskap skall studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga att med helhetssyn på människa och verksamhet, göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta kunskapsmässiga, samhälliga och etiska aspekter,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot personal, kunder och beställare,
– visa insikt om betydelsen av samverkan och samarbete med andra yrkesgrupper,
– visa förmåga att omvärdera den egna verksamheten, samt att internalisera ny kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Den studerande skall också
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde och
– visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Examinationsformer

Examinationsformerna varierar beroende på ämnets karaktär och omfattning, kursens uppläggning, pedagogiska metoder m.m. Examination sker normalt i slutet av moment eller kurs och är i regel skriftlig. Praktiska examinationsformer förekommer också i utbildningen. Moment och kurser kan även innehålla obligatoriska moment såsom laborationer, seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Antalet examinationstillfällen regleras i kursplanen. Student som underkänts vid examination har möjlighet att delta i förnyad examination enligt de regler som anges i kursplanen.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår att alla kurserna i programmet är obligatoriska. De läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Val av inriktning görs under tredje terminen.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i kostvetenskap.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Övriga skäl ger normalt studieuppehåll utan platsgaranti. Studieuppehåll utan platsgaranti ger förtur till utlysta platser till senare del av program.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07

Termin 1

2KN001

Kostvetenskap A 30 hp

Grundnivå

Kostvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

2KN008

Kostvetenskap B 30 hp

Grundnivå

Kostvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

2KN012

Måltidsservice och dietetik, C 30 hp

Grundnivå

Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 4

Profil Livsmedelstillsyn:

5MH000

Miljö och samhälle 15 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5MH086

Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Profil Företagsekonomi (kostekonom):

2FE010

Företagsekonomi A53 30 hp

Grundnivå

Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 5

Profil Livsmedelstillsyn (livsmedelsinspektör):

2KN013

Uppsats i kostvetenskap, C 15 hp

Grundnivå

Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk

5MH057

Hälsoeffekter 11 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2KN049

Projektarbete - Miljö, livsmedel och hälsa 4 hp

Grundnivå

Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk

Profil Företagsekonomi (kostekonom):

2FE136

Företagsekonomi B10 15 hp

Grundnivå

Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2SO096

Beteendevetenskap 15 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 6

Profil livsmedelstillsyn (livsmedelsinspektör):

5MH022

Livsmedelssäkerhet 15 hp

Grundnivå

Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2KN033

Verksamhetsförlagd utbildning inom livsmedelssäkerhet 15 hp

Grundnivå

Kostvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Obligatorisk

Profil företagsekonomi (kostekonom):

2KN013

Uppsats i kostvetenskap, C 15 hp

Grundnivå

Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk

2FE169

Företagsekonomi B5 - Entreprenörskap med beslutsstöd 7,5 hp

Grundnivå

Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2KN038

Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare 7,5 hp

Grundnivå

Kostvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Obligatorisk