Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Personalvetarprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Study Programme for Human Resource Management

Denna utbildningsplan gäller: HT10 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SGPER

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 502-1380-12

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-07

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5). Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenheten ska sammanlagt omfatta minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande längre tid på deltid, minst halvtid. Alla perioder som omfattar verksamhet med minst halvtid på varje arbetsplats tillgodoräknas. Grundutbildning inom totalförsvarsplikt eller vård av annan person, som inte utgör anställning, tillgodoräknas ej. Anställning som varat under terminstid i gymnasieskolan tillgodoräknas inte heller. Arbetslivserfarenheten skall dokumenteras med intyg eller annan godtagbar handling.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of  Science. Examen utfärdas i något av huvudområdena pedagogik (Education) eller sociologi (Sociology). Inriktning: Personal- och arbetslivsfrågor (Specialisation: Human Resource Management)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Programmet syftar till att den studerande skall tillägna sig kunskaper och analysförmåga som fordras för strategiskt arbete inom personalområdet i vid mening samt andra relevanta områden inom arbetslivet.
Kunskap och förståelse:
– Förstå och analysera samspelet mellan individ, grupp, organisation och omvärld vad gäller personal- och arbetslivsfrågor.
– Förstå och analysera samspelet mellan organisationens olika funktioner, med särskild betoning på HR-funktionens samspel med övriga funktioner i organisationen.
– Förstå och analysera hur genus och andra mångfaldsfaktorer påverkar arbetslivsrelaterade frågor och problem.
Färdighet och förmåga:
– Identifiera, analysera och hantera personal- och organisationsrelaterade frågor ur ett beteendevetenskapligt, rättsligt och ekonomiskt perspektiv. Värderingsförmåga och förhållningssätt:
– Värdera och förhålla sig kritisk till föreställningar, arbetssätt och forskning inom personal- och arbetslivsområdet.
– Värdera, välja och använda olika metoder för att samla in och analysera data/information.
Självständiga arbeten:
– Självständigt planera, genomföra och avrapportera studier inom personal- och arbetslivsområdet.

Den studerande skall också
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde.

Examinationsformer

Examinationsformerna inom programmet varierar och kan vara både muntliga och skriftliga, genomföras i tentamenslokal eller som hemtentamen. Se respektive kursplan.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Inom utbildningen läses programspecifika kurser med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Tyngdpunkten ligger på beteendevetenskap, men även andra ämnen av relevans för utbildningens inriktning läses. I flertalet kurser ingår arbetslivsanknytning. Särskilt inom kurserna ”HRM-Innehåll och metoder”, HRM i praktiken” och ”Examensarbete” genomförs projektarbeten, praktik och självständiga arbeten i relation till olika företag och organisationer (läs vidare i vårt dokument ”Arbetslivsanknytning – inom ramen för Personalvetarprogrammet”).
Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår att alla kurserna i programmet är obligatoriska. De läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i pedagogik eller sociologi. Det självständiga arbetet skall ha en inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07

Termin 1

2ÖÄ001

HRM, organisation och arbetsliv 15 hp

Grundnivå

Obligatorisk

2ÖÄ009

Beteendevetenskapliga grunder: Socialpsykologi 7,5 hp

Grundnivå

Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2PE108

Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik 7,5 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

2ÖÄ010

Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi 7,5 hp

Grundnivå

Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

2ÖÄ011

Beteendevetenskapliga grunder: Genus 7,5 hp

Grundnivå

Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

2PE095

Arbetsrätt för personalvetare 15 hp

Grundnivå

Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

2ÖÄ008

Företagsekonomi 15 hp

Grundnivå

Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2PE102

Organisatoriskt ledarskapande 7,5 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2PE075

Organisationsförändring 7,5 hp

Grundnivå

Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 4

2PE079

HRM - innehåll och metoder 30 hp

Grundnivå

Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 5

2PE085

HRM i praktiken 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2PE087

Strategisk HRM 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 6

2PE086

Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteoretisk orientering 15 hp

Grundnivå

Sociologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2PE089

Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 15 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk

Alternativt

2PE088

Examensarbete i sociologi, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 15 hp

Grundnivå

Sociologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk

Studieplan

Giltig från: HT15

Termin 1

HRM, organisation och arbetsliv 15.0 Hp
Obligatorisk

Beteendevetenskapliga grunder: Social- och gruppsykologi 7.5 Hp
Obligatorisk

Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik 7.5 Hp
Obligatorisk

Termin 2

Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi 7.5 Hp
Obligatorisk

Beteendevetenskapliga grunder: Genus 7.5 Hp
Obligatorisk

Arbetsrätt för personalvetare 15.0 Hp
Obligatorisk

Termin 3

Företagsekonomi 15.0 Hp
Obligatorisk

Organisatoriskt ledarskapande 7.5 Hp
Obligatorisk

Organisationsförändring 7.5 Hp
Obligatorisk

Termin 4

HRM - innehåll och metoder 30.0 Hp
Obligatorisk

Termin 5

HRM i praktiken 15.0 Hp
Obligatorisk

Strategisk HRM 15.0 Hp
Obligatorisk

Termin 6

Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteoretisk orientering 15.0 Hp
Obligatorisk

Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 15.0
Alternativt
Examensarbete i sociologi, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 15.0