"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Politices kandidatprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science in Public Administration

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SGPOL

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-1108-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-07

Reviderad av: Dekanen för samhällsvetenskapliga fakulteten, 2021-05-24

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. För fördjupningar inom nationalekonomi eller statistik utöver det som ingår i programmets basblock krävs Matematik 3b eller 3c eller Matematik C.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en politices kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Politices kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of  Science in Governace and Administration. Examen utfärdas i något av huvudområdena freds- och konfliktstudier (peace and conflict studies), statistik (statistics), nationalekonomi (economics)  eller statsvetenskap (political science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

De studerande skall
- visa kunskap och förståelse för den offentliga sektorns ekonomi och struktur, interna processer och utveckling i Sverige och andra länder samt om uppbyggnaden och funktioner hos EU,
- visa kvalificerad kunskap om organisation, styrning, ledning och planering inom offentlig sektor,
- visa förmåga att självständigt identifiera, strukturera och analysera komplexa ekonomiska och politiska problemställningar.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet syftar till att ge studenten såväl generella som specifika färdigheter för avancerat utrednings- och analysarbete inom förvaltningssektorn och det privata näringslivet. Det ger studenten stora möjligheter att välja egen inriktning inom en rad centrala samhällsvetenskapliga ämnen och öppnar upp för en bred arbetsmarknad efter examen. Programmet förbereder även för fortsatta studier på Magister-/Masternivå. De tre första terminerna utgörs av ett gemensamt basblock. Studenten väljer sedan inriktning mellan de fyra olika huvudområdena freds- och konfliktstudier, nationalekonomi, statistik och statsvetenskap. Möjligheten till praktik och utlandsstudier garanterar en god arbetslivskoppling samt det viktiga internationella utbytet.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Baskurser
Statsvetenskap A, 30hp.
Nationalekonomi A, 30hp.
Juridisk översiktskurs med inriktning mot offentlig förvaltning, 15 hp
Statistik, 15hp.

Valbara huvudområden
Freds- och konfliktstudier
Nationalekonomi
Statistik
Statsvetenskap

Observera att för den som vill läsa ytterligare kurser i statistik utöver basblocket och/eller välja huvudområde inom statistik eller nationalekonomi krävs MaC/Ma3b/3c

Valfria kurser
Inom ramen för de valfria kurspoängen kan studenten tillgodoräkna sig alla kurser som ges på högskole-/universitetsnivå. Dock saknas platsgaranti på kurser utanför programmets huvudämnen.

Programöversikt
Termin 1
Den första terminen läser studenten Statsvetenskap A, en kurs som bland annat fokuserar på de grundläggande politiska teorierna, det svenska samhällets funktionssätt, EU:s uppbyggnad och internationella relationer.

Termin 2
Studenten läser under denna termin Nationalekonomi A och bekantar sig med de grundläggande teorierna inom såväl mikro- som makroekonomi men även handelsteorier och ekonomisk politik.

Termin 3
Terminen inleds med en grundkurs i statistik omfattandes 15 hp där de grundläggande verktygen i en empirisk undersökning presenteras. Den andra halvan av terminen täcks av en juridisk kurs med inriktning mot offentlig förvaltning. Under denna termin väljer studenterna inriktning.

Termin 4
Under termin fyra läser studenter med inriktning mot nationalekonomi eller statsvetenskap B-kursen i respektive ämne. Studenter med statistik som huvudområde läser 15 hp inom huvudområdet och 15 hp valfria kurser/praktik. Det är den första terminen i freds- och konfliktstudier för studenter med denna inriktning.

Termin 5
Studenter med nationalekonomi  eller statsvetenskap som huvudområde kan, om de läst B-kursen under termin fyra , här välja valfria kurser/praktik. För övriga inriktningar gäller att studenten läser B-kursen inom respektive ämne.

Termin 6
Den avslutande terminen inleds med ett teoriblock inom respektive huvudområde och avslutas med ett examensarbete motsvarande 15 hp.

Av Studieplanen framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programansvarig. Kurserna läses i den ordning som anges. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Praktik
Praktik är ett valbart moment inom Politices kandidatprogrammet. Studenten har möjlighet att göra praktik som "valbar kurs" antingen en hel termin (30 hp) eller en halv termin (15 hp). Studenten ansvarar själv för att ordna en praktikplats. Om studenten läser inriktningen mot statistik medges praktik enbart omfattandes totalt 15 hp. Väljer studenten inriktningen mot freds- och konfliktstudier finns inget utrymme för praktik inom ramen för programmet.

Examensarbete
För kandidatexamen skall studenten genomföra ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp i freds- och konfliktstudier, nationalekonomi, statistik eller statsvetenskap. Det självständiga arbetet skall ha en inriktning som motsvarar valt fördjupningsalternativ.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT21

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Statsvetenskap A 30 hp
Obligatorisk

Termin 2

Nationalekonomi A 30 hp
Obligatorisk

Termin 3

Statistik A 15 hp
Obligatorisk

Juridisk översiktskurs med inriktning mot offentlig förvaltning 15 hp
Obligatorisk

Termin 4

Statsvetenskap B 30 hp Nationalekonomi B 30 hp Statistik 15 hp,
Valfria kurser/ praktik15 hp
Freds- och konfliktstudier A 30 hp

Termin 5

Valfria kurser/praktik 30 hp Valfria kurser/praktik 30 hp Statistik B 30 hp Freds- och konfliktstudier 30 hp

Termin 6

Statsvetenskap C inkl. examens-arbete 30 hp Nationalekonomi C inkl. examens-arbete 30 hp Statistik C inkl. examens-arbete 30 hp Freds- och konfliktstudier C inkl. examensarbete 30 hp