Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management, 240 hp

Engelskt namn: Service Management Program

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och fram till HT07 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SYSMA

Högskolepoäng: 240

Diarienummer: 512-105-13

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2013-02-12

Behörighetskrav

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en civilekonomexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Civilekonomexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Business and Economics. Inriktning: Service Management (Service Management)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Civilekonomprogrammet leder till civilekonomexamen som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Om utbildning på grundläggande nivå samt på avancerad nivå se Högskolelagen 1 kap 8 och 9 §§.

Nationella mål för aktuell examen

Civilekonomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. För civilekonomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet.

Kunskap och förståelse
För civilekonomexamen skall studenten
– visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet,
– visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och
– visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet.

Färdighet och förmåga
För civilekonomexamen skall studenten
– visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och
– visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilekonomexamen skall studenten
– visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Efter avslutade studier ska den studerande kunna:
– identifiera, strukturera och analysera problem utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv
– förstå grundläggande sammanhang och kunna växla mellan beteendevetenskapliga och ekonomiska synsätt
– jämföra och analysera ovanstående synsätt utifrån tjänsters karakteristika och dessas betydelse för organisering, ledning och styrning av olika former av verksamheter med tjänsteinslag
– integrera organisering och ledning med olika verksamheters interna och externa marknadsföring utifrån en teoretisk och praktisk nivå
– självständigt granska och analysera verksamheter utifrån ett tjänsteperspektiv, med utgångspunkt från såväl ledning och medarbetare, som kunder.
– planera, genom föra samt presentera, i både skriftlig och muntlig form, en större undersökning i en företags- eller organisationskontext med hjälp av vetenskapliga arbetsmetoder.
Den studerande skall också
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde och
– visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Examinationsformer

Kan vara skriftlig tentamen, muntlig tentamen, seminarier, skriftliga arbeten enskilt eller i grupp.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Inriktningar och profiler
Inom ämnet företagsekonomi betonas exempelvis problem och frågeställningar som framför allt behandlar tjänsteföretag. Service Management inriktar sig mer än andra program mot ledarskap och marknadsföring. Beteendevetenskap och design ingår även i programidén. Inom beteendevetenskapen fokuseras den mentala arbetsmiljön. Här handlar det om att lära sig hur människor fungerar i grupp, hur den psykiska miljön ser ut samt hur konflikter kan hanteras och även lösas i organisationer. Inom design behandlar du den fysiska arbetsmiljön och studerar hur och varför en arbetsplats bör utformas på ett visst sätt med hjälp av färg, form och ergonomi för att lokaler skall fungera för såväl kunder som personal. Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programansvarig. Kurserna läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Valbara kurser
Under den valfria kursen 15 högskolepoäng på termin 6 kan studenten även välja bland valbara kurser. Valbara kurser är helfartskurser som ges av någon av institutionerna; företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, juridik eller ekonomisk historia. Platsgaranti ges men inte nödvändigtvis på studentens förstahandsval och bara om studenten uppfyller behörighetskraven som visas i kursplanen.

Praktik
Alla studenter inom programmet erbjuds möjlighet att söka en valbar programspecifik praktikkurs med ett begränsat antal platser.

Examensarbete/Självständigt arbete
För civilekonomexamen skall studenten genomföra ett självständigt examensarbete omfattande minst 30 högskolepoäng som sker under överinseende av utsedd handledare.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Övriga skäl ger normalt studieuppehåll utan platsgaranti. Studieuppehåll utan platsgaranti ger förtur till utlysta platser till senare del av program.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07

Termin 1

Företagsekonomi A med inriktning mot tjänsteföretag 30 hp

Termin 2

Företagsekonomi B med inriktning mot tjänsteföretag 30 hp

Termin 3

Statistik 15 hp

Beteendevetenskap 15 hp

Termin 4

Nationalekonomi 30 hp

Termin 5

Design 15 hp

Rättsvetenskap 15 hp

Termin 6

Företagsekonomi C-nivå, marknadsföring 15 hp

Valfri kurs 15 hp

Termin 7

Unika kurser inom företagsekonomi 30 hp

Termin 8

Examensarbete 30 hp