Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion, 120 hp

Engelskt namn: Master of Arts Programme in Sustainable Architecture Production

Denna utbildningsplan gäller: HT15 och tillsvidare

Programkod: TAAPM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-736-15

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-04-13

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs avlagd kandidatexamen i arkitektur, om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen och arbetsprover/portfolio samt Engelska A. Ansökan görs i två steg. Steg 1: Ansökan sker on-line via www.antagning.se Steg 2: Portfolio skickas till Arkitekthögskolan. Mer information om ansökan med arbetsprov/portfolio kan du få på www.arch.umu.se.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en konstnärlig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Konstnärlig masterexamen översätts på engelska till Degree of  Master of Fine Arts (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet arkitektur (Architecture) med inriktningen hållbar arkitektonisk produktion (Sustainable Architectural Production).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng. Se Högskolelagen 1 kap §§ 8-9.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området.

Färdighet och förmåga

För konstnärlig masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För konstnärlig masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om konstens roll i samhället, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För konstnärlig masterexamen i arkitektur skall studenten

 • visa kunskap och förståelse om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och visa insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa såväl brett kunnande om och förståelse av arkitekturens teori och historia, som fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljöer  samt de processer, metoder och författningar som påverkar dessa, och
 • visa förståelse för vilka resurs- och verksamhetsmässiga omständigheter som påverkar arkitektens yrkesutövning

Färdighet och förmåga

För konstnärlig masterexamen i arkitektur skall studenten
 • visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera, gestalta, vårda och förnya bebyggelsemiljöer och byggnader med hänsyn till olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling,
 • visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter innanför givna ramar inom arkitekturens och samhällsbyggandets område,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell, muntligt, skriftligt och på annat sätt i dialog med andra grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för slutsatserna och därmed bidra till yrket och verksamheten,
 • visa förmåga att kunna omvärdera arkitektoniska konventioner
 • visa förmåga att reflektera över arkitektens och arkitekturens roll i ett föränderligt globalt perspektiv, och
 • visa konstnärligt avancerad förmåga att gestalta samt ha väl utvecklad förmåga att använda kreativa arbetsprocesser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För konstnärlig masterexamen i arkitektur skall studenten
 • visa förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till samhällets och alla människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska livsmiljön, inbegripet arbetsmiljön,
 • visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på hållbara arkitektoniska lösningar av hög kvalitet och god gestaltning, och
 • kunna reflektera över samtidsbaserade frågor i arkitektens designprocess, så som hållbarhet 

Examinationsformer

Examination ska styras av ämnesområde, progressionsnivå samt vilken färdighet som examineras. Kurserna examineras i slutet av en kurs eller som delmoment, beroende på omfattning och projekttillhörighet. Examinering kan ske i form av muntliga eller skriftliga tentamina, muntliga eller skriftliga presentationer, färdighetsprov samt aktivt deltagande i diskussionsseminarier. Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prövning enligt de regler som anges i kursplan. En student som utan godkänt resultat genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). En sådan begäran ska tillsändas styrelsen för Arkitekthögskolan. 

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och in­lämningsuppgifter är bedömda. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen U eller G. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:

http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng, 30 av dessa ska utgöras av ett examensarbete och utöver examensarbetet ska minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå. Utbildningen är till sin struktur huvudsakligen projektbaserad med tematiska projekt och med integrerade kurser som kan vara koncentrerade i tid eller löpa över längre tid och läsas på delfart. Utbildningsspråk är engelska.

Evaluering
Utvecklingssamtal mellan lärare/handledare och student görs varje termin och summeras skriftligt.
Samtalen är en genomgång och utvärdering av studentens arbete under terminen i relation till kursplanernas förväntade studieresultat.

Dokumentation
Alla studenter ska dokumentera sina projektarbeten i ”arkitektonisk syntes” och sammanställa dessa i en arbetsportfölj. Alla studenter ska varje år förbereda och delta i en utställning.


Baskurser

På en baskurs har studenten platsgaranti.
Utbildningen omfattar nedanstående kurser, redovisade årskursvis. Kurserna redovisas inte i tidsordning inom ett studieår. Ordningen kan komma att variera från år till år beroende på hur den projektbaserade undervisningsformen tillämpas. Kurserna inom områdena arkitekturteori och arkitekturteknologi är på avancerad nivå.
 

Kurs Högskolepoäng Kurskod
Arkitektursyntes
Orienteringsprojekt inför examensarbete, Konstnärlig masterexamen i arkitektur 4 5AR523
Examensarbete, Konstnärlig masterexamen i arkitektur
 
30 5AR522

Arkitekturteori
   
Arkitekturteori 4:1  6 5AR408
Arkitekturteori 4:2 2 5AR413
Arkitekturteori 5 4 5AR518

Arkitekturteknologi
   
Arkitekturteknik 3:1 4 5AR409
Arkitekturteknik 3:2 8 5AR412

Samhällsplanering
   
Samhällsplanering 3 2 5AR520Mastersprogrammets inriktning kallas laboratorium för hållbar arkitektonisk produktion (Laboratory for sustainable architectural production) och erbjuder profilerade projektkurser i arkitektur, som benämns arkitektonisk syntes. Kurserna. som är på avancerad nivå, har följande benämningar:

Arkitekturprojekt 4:1 (A), (ht åk4) 20hp, 5AR406
Arkitekturprojekt 4:2 (A), (vt åk4) 20hp, 5AR410
Arkitekturprojekt 5 (A), (ht åk5) 20hp, 5AR516

 

Programöversikt
Kursernas terminsmässiga placering i tiden framgår av nedanstående blockdiagram. Avvikelser och variationer kan dock förekomma från år till år.
 
  Arkitektursyntes Teori /Teknologi/Samhällsplanering
Åk 4 Arkitekturprojekt 4:1 (20hp) Arkitekturteori 4:1 (6 hp)
Arkitekturteori 4:2 (2 hp)
Arkitekturprojekt 4:2 (20hp) Arkitekturteknik 3:1 (4 hp)
Arkitekturteknik 3:2 (8 hp)
Åk 5 Arkitekturprojekt 5 (20hp)

Orienteringsprojekt inför Konstnärlig masterexamen i arkitektur (4 hp)
Arkitekturteori 5 (4 hp)
Examensarbete, Konstnärlig masterexamen i arkitektur
 (30hp)
Samhällsplanering 3 (2 hp)
Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet utförs i slutet av utbildningen och kan påbörjas när förkunskapskraven enligt kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet ska den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen, gestaltande och skriftligen redovisa resultatet av arbetet. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning. Uppgiften utförs individuellt, men kan göras två och två efter särskild ansökan under förutsättning att de individuella prestationerna framgår. En examinator vid universitetet bedömer om ett projektförslag uppfyller kraven för att kunna anses vara ett examensprojekt och utser en lämplig handledare vid universitetet. Examinatorn ansvarar också för bedömningen. Den skriftliga rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom universitetet. Rapporten, titel och sammanfattning skrivs normalt på engelska med ett särskilt blad där titel och sammanfattning skrivs på svenska. 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar eller dylikt. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum. Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Arkitekthögskolan, 901 87 Umeå, Telefon: 090-786 50 00.

Övrigt

Uppflyttningsregler
 
Till årskurs 5:
Samtliga obligatoriska utbildningsmoment i årskurs 4 ska vara godkända.
För den som ansöker om att påbörja examensarbetet skall alla obligatoriska utbildningsmoment i masterprogrammet fram till examensarbetet vara godkända.
 
Vid uppflyttning till nästa årskurs inom Arkitektutbildningens avancerade nivå gäller följande datum
för eventuella kompletteringar:
 
för att bli uppflyttad till nästa årskurs eller få påbörja examensarbetet till höstterminen krävs att
eventuella kompletteringar redovisas senast 15 augusti.
 
för att bli uppflyttad till nästa årskurs eller få påbörja examensarbetet till vårterminen krävs att
eventuella kompletteringar redovisas senast 7 januari.
 
 
Kompletteringsregler
 
Komplettering av projekt:
En student som inte blivit godkänd ska få ett skriftligt besked av examinator, senast 15 arbetsdagar efter kursens examination. Studenten ska då informeras om möjligheten till komplettering för godkännande och ges en tydlig instruktion om vad kompletteringen ska omfatta. En tid- och projektplan för komplettering ska upprättas. Det ingår i projektuppgifterna att arbetet skall utföras inom given tidsram därför krävs att kompletteringen av arkitekturprojekten redovisas till examinator senast:
 
15 maj för komplettering från höstterminen samma läsår.
15 augusti för komplettering från föregående vårtermin.
 
Denna möjlighet till komplettering av arkitekturprojekt kan inte förlängas eller upprepas.
Examination sker inom 15 arbetsdagar efter dessa datum.
 
Komplettering av kurser:
En student som inte blivit godkänd ska få ett skriftligt besked av examinator, senast 15 arbetsdagar efter kursens examination. Studenten ska då informeras om möjligheten till komplettering för godkännande och ges en tydlig instruktion om vad kompletteringen ska omfatta. En tid- och projektplan för komplettering ska upprättas.