Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i fysik, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Physics

Denna utbildningsplan gäller: HT13 och fram till HT14 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TAFYM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-584-13

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-10

Behörighetskrav

Svensk kandidatexamen om 180 hp (eller motsvarande examen från ett ackrediterat utländskt universitet), 60 högskolepoäng i fysik, samt kunskaper i engelska motsvarande engelska A.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet fysik (Physics)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 9 § Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
   Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Färdighet och förmåga

För naturvetenskaplig masterexamen med huvudområdet fysik vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

 • kunna planera och utföra avancerade experiment och/eller med matematiska modeller beskriva fysikaliska företeelser och genomföra relevanta beräkningar,
 • självständigt, via facklitteratur och tidskrifter, kunna tillgodogöra sig nya kunskaper inom fysikområdet,
 • kunna redovisa kunskaper och uppnådda resultat i tal och skrift på engelska,
 • vara förberedd för yrkesverksamhet där djupa fysikkunskaper behövs,
 • vara förberedd för forskarutbildning inom fysikområdet,
 • kunna tolka och värdera resultaten av olika experiment och/eller beräkningar,
 • kunna bedöma olika modellers tillämpbarhet och begränsning.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är skriftligt och/eller muntligt. Det kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, skriftliga och/eller muntliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos prefekt begära att annan betygssättande lärare utses.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen Godkänd eller Väl Godkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:

http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Masterprogrammet omfattar 120 högskolepoäng och innehåller baskurser, valbara kurser och fria kurser (se nedan för förklaring av de olika kurstyperna). Valfriheten av kurser är stor så länge de allmänna kraven för examen är uppfyllda. (För examensbeskrivning se http://www.umu.se/studentcentrum/verksamhet/examina/examensbeskrivningar.html.)

Exempel på studieinriktningar är:
Beräkningsfysik
Fotonik: avancerade material
Fotonik: atom-, molekyl- och optisk fysik
Strålningsfysik

För lämpliga kombinationer av kurser se http://www.physics.umu.se/english/education/programmes/physicsmaster/  och under rubriken programöversikt nedan. För kurser i strålningsfysik se
http://www.umu.se/radsci/radiofysik/utbildning/sjukhusfysikerutbildning/index.html

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och räkneövningar samt genom handledning i samband med laborationer och projektarbeten. Redovisning av laborationer och projekt kan ske både muntligt och skriftligt. Studierna förutsätts bedrivas på heltid. En arbetsvecka omfattar normalt 10-20 timmar schemalagd undervisning medan övrig tid ägnas åt egna studier och övningar. Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska och de flesta kurser ges också på engelska. Kurserna samläses oftast med andra program, främst civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. Normalt ges kurserna på halvfart.

Baskurser
5FY054 Kvantmekanik 2 D, 7.5 hp
5FY095 Modellering och simulering, 7.5 hp
På baskurser har studenten platsgaranti.


Valbara kurser
På valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval av kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För närvarande ges valbara kurser på avancerad nivå enligt nedanstående lista. Notera att de i allmänhet kräver vissa förkunskaper. I kursplanerna (se http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/amne/?code=FY1) anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.

5FY000 Allmän relativitetsteori D, 7.5 hp
5FY002 Astrofysik C, 7.5 hp
5FY006 Atom- och molekylfysik C, 7,5 hp
5FY009 Avancerade material D, 7.5 hp
5FY010  Beröringsfria mätmetoder C, 7.5 hp
5FY013 Elektrodynamik II D, 7.5 hp
5FY120 Molekylspektroskopi med tillämpningar, 7,5 hp
5FY124 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik, 7,5 hp
5FY030 Fysikaliska egenskaper hos mätgivare C, 7.5 hp
5FY033 Fysikens numeriska metoder, 7.5 hp
5FY038 Icke-linjär fysik D, 7.5 hp
5FY050 Kvantfältteori I D, 7.5 hp
5FY051 Kvantfältteori II D, 7.5 hp
5FY057 Laserfysik C, 7.5 hp
5FY061 Monte Carlo-metoder D, 7.5hp
5FY065 Optisk konstruktion C, 7.5 hp
5FY067 Plasmafysik D, 7.5 hp
5FY068 Projekt i optisk fysik D, 4,5 hp
5FY071 Rymdfysik C, 7.5 hp
5FY074 Simuleringsteknik D, 7.5 hp
5FY075 Solceller D, 7.5 hp
5FY079 Strömningslära C, 7.5 hp
FY098/099/100/101 Aktuell forskning i fysik 1/2/3/4, 2 hp
5FY095  Modellering och simulering, 7,5 hp
5FY102  Människor och farkoster i rymden C, 7,5 hp
5MAO38 Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp  
5MA034  Transformmetoder, 7,5 hp
5FY126   Informationsteori, nätverk och marknader, 7,5 hp
5DA002 Matrisberäkningar och tillämpningar, 7,5 hp
5FY131  Laserbaserade spektroskopiska tekniker

För mer information om kurserna hänvisas till:  http://www.physics.umu.se/utbildning/kurser/amne/?code=FY1, samt till http://www.physics.umu.se/english/education/programmes/physicsmaster/physics-courses/


Fria kurser
Fria kurser söks i öppen konkurrens. Kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.


Programöversikt
Nedan beskrivs de olika profileringarna med blockscheman över de rekommenderade kurserna och deras placering under läsåret.  Notera att vissa av kurserna, markerade med 1,2, är periodiserade över en tvåårsperiod samt att schemana är preliminära och kan variera något från år till år. Information om aktuellt schema ges på institutionens hemsida
http://www.physics.umu.se/english/education/courses/course-schedules.

Det självständiga arbetet om minst 30 högskolepoäng utförs normalt under vårterminen år två.

Beräkningsfysik

  Höstterminen Vårterminen
  Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
År 1 Modellering och simulering

Kvantmekanik 2
Num. metoder för
partiella differential-
ekvationer

Valfri kurs
Fysikens nume-
riska metoder

Valfri kurs
Monte Carlo
metoder D

Strömningslära
År 2 Simulerings-
teknik D, 7.5hp

Information-
steori, nätverk
och marknader
Avancerade beräknings-
metoder i flödesmekanik

Valfri kurs
Självständigt arbete, 30hp

Fotonik: avancerade material

  Höstterminen Vårterminen
  Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
År 1 Kvantmekanik 2

Valfri kurs
Grundläggande mätteknik

Beröringsfria mätmetoder
Nanovetenskap*

Laserfysik1/Valfri kurs2
Avancerade material

Solceller
År 2 Modellering och simulering Atom- och
molekylfysik
Laserfysik1/Valfri kurs2 Valfri kurs
Självständigt arbete, 30 hp
1 Kurserna ges läsåren 07/08, 09/10 etc. 
2 Kurserna ges läsåren 08/09, 10/11 etc.
*En ny kurs med arbetsnamnet ”Nanovetenskap, 7,5 hp” planeras att utvecklas och ges för första gången i läsperiod 3, 2014.

Fotonik: atom-, molekyl- och optisk fysik
De som saknar kunskaper motsvarande Grundläggande mätteknik B bör läsa denna kurs i början av utbildningen.

  Höstterminen Vårterminen
  Läsperiod 1  Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4

År 1
Kvantmekanik 2

Valfri kurs
Atom- och
molekylfysik

Beröringsfria
mätmetoder
Laserfysik1/Optisk
konstruktion2

Nanoscience*
Valfri kurs**1/Laser-
baserade
spektroskopiska
tekniker2

Valfri kurs

År 2
Modellering och simulering, 7.5hp

Valfri kurs
Självständigt
arbete 30 hp
Laserfysik1/Optisk
konstruktion2
Valfri kurs**1/Laser-
baserade
spektroskopiska
tekniker2
Självständigt arbete, forts.
1 Kurserna ges läsåren 07/08, 09/10 etc. 
2 Kurserna ges läsåren 08/09, 10/11 etc.
*En ny kurs med arbetsnamnet ”Nanovetenskap, 7,5 hp” planeras att utvecklas och ges för första gången i läsperiod 3, 2016.
**En ny kurs med arbetsnamnet ” Moderna lasrar och lasersystem, 7,5 hp” planeras att utvecklas och ges för första gången i läsperiod 4, 2016.


Tidigare studier
Normalt bör studenten inom kandidatprogrammets ram läst kurser i elektrdynamik, analytisk mekanik, kvantmekanik, statistisk fysik, fasta tillståndets fysik, numerisk analys och programmering, samt vektoranalys och linjär analys. Beroende på vald profilering behövs oftast flera av dessa ämnen som förkunskaper. Studenter som saknar kurser i dessa ämnen rekommenderas därför att läsa motsvarande kurser i början av masterprogrammet. F.n. ges grundkurser i fysik på kandidatnivå (Grundläggande mätteknik, Fysikaliska modellers matematik och Analytisk mekanik ligger på högskoleexamensnivå) enligt följande schema:

Höstterminen Vårterminen

Läsperiod 1

Läsperiod 2

Läsperiod 3

Läsperiod 4
Elektrodynamik
med vektor-
analys C, 7.5hp

Kvantmekanikens
grunder C, 7.5hp
Grundläggande
mätteknik B, 7.5hp

Fysikaliska
modellers mate-
matik B, 10,5hp
Statistisk fysik I C,
4.5hp

Fasta tillståndets
fysik C, 10.5hp
Analytisk
mekanik C,
6hp

Fasta tillståndets
fysik C, 10,5hp,
forts.


Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom masterprogrammet i fysik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden, självständigt behandla uppgiften både muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom fysikområdet. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.
Rapporten skrivs normalt på engelska. Alternativt kan rapporten skrivas på svenska och skall då innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.