Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i fysik, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Physics

Denna utbildningsplan gäller: HT15 och fram till HT19 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TAFYM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-584-13

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-10

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-02-12

Behörighetskrav

För tillträde till masterprogrammet i fysik krävs förutom avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, 60 högskolepoäng i fysik, samt kunskaper i engelska motsvarande engelska A/5.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet fysik (Physics).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 1 kap 9 § Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
   Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Färdighet och förmåga

För naturvetenskaplig masterexamen med huvudområdet fysik vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

 • kunna planera och utföra avancerade experiment och/eller med matematiska modeller beskriva fysikaliska företeelser och genomföra relevanta beräkningar,
 • självständigt, via facklitteratur och tidskrifter, kunna tillgodogöra sig nya kunskaper inom fysikområdet,
 • kunna redovisa kunskaper och uppnådda resultat i tal och skrift på engelska,
 • vara förberedd för yrkesverksamhet där djupa fysikkunskaper behövs,
 • vara förberedd för forskarutbildning inom fysikområdet,
 • kunna tolka och värdera resultaten av olika experiment och/eller beräkningar,
 • kunna bedöma olika modellers tillämpbarhet och begränsning.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är skriftligt och/eller muntligt. Prov kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, skriftliga och/eller muntliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos prefekt begära att annan betygssättande lärare utses.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är bedömda. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen Godkänd eller Väl Godkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:

http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Masterprogrammet omfattar 120 högskolepoäng och innehåller baskurser, valbara kurser och fria kurser (se nedan för förklaring av de olika kurstyperna). Valfriheten av kurser är stor så länge kraven för examen är uppfyllda. (För examensbeskrivning se http://www.umu.se/studentcentrum/verksamhet/examina/examensbeskrivningar.html.)
 
Exempel på studieinriktningar är:
Fotonik
Beräkningsfysik
Strålningsfysik

För lämpliga kombinationer av kurser se http://www.physics.umu.se/english/education/programmes/physicsmaster/  och under rubriken programöversikt nedan.
För kurser i strålningsfysik se http://www.umu.se/radsci/radiofysik/utbildning/sjukhusfysikerutbildning/index.html

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lek­tioner och räkneövningar samt genom handledning i samband med laborationer och projektarbeten. Redovisning av laborationer och projekt kan ske både muntligt och skriftligt. Studierna förutsätts bedrivas på heltid. En arbetsvecka omfattar normalt 10-20 timmar schemalagd undervisning medan övrig tid ägnas åt egna studier och övningar. Kurserna samläses oftast med andra program, främst civilingenjörs­programmet i teknisk fysik. Normalt ges kurserna på halvfart. Samtliga kurser ges på engelska

Baskurser
På baskurser har studenten platsgaranti.
5FY026      Fysik D – examensarbete, 30,0 hp
5FY054      Kvantmekanik 2 D, 7.5 hp
5FY095      Modellering och simulering, 7.5 hp 


Valbara kurser
På valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval av kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För närvarande ges valbara kurser på enligt nedanstående lista. Notera att de i allmänhet kräver vissa förkunskaper. I kursplanerna (se http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/amne/?code=FY1) anges de förkunskaps­krav som gäller för respektive kurs.

Fotonikinriktning
5FY006      Atom- och molekylfysik C, 7,5 hp 
5FY136      Beröringsfria mätmetoder, 7.5 hp 
5FY142      Laserfysik, 7.5 hp
5FY148      Optisk konstruktion, 7.5 hp
5FY131      Laserbaserade spektroskopiska tekniker, 7,5 hp
5FY120      Molekylspektroskopi med tillämpningar, 7,5 hp
5FY155      Avancerade material, 7.5 hp
5FY129      Solceller, 7.5 hp
5FY143      Nanovetenskap, 7.5 hp
5FY068      Projekt i optisk fysik D, 4,5 hp  
 
Beräkningsfysikinriktning
5MA038     Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp 
5FY033      Fysikens numeriska metoder, 7.5  hp
5FY144      Strömningslära, 7.5 hp
5FY061      Monte Carlo-metoder D, 7.5 hp
5FY126      Informationsteori, nätverk och marknader, 7,5 hp
5FY074      Simuleringsteknik D, 7.5 hp
5FY138      Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik, 7,5 hp 
 
Övrigt 
5FY152       Rymdfysik med mätteknik, 7.5 hp
5FY151       Rymdplasmafysik, 7.5 hp
5FY002       Astrofysik C, 7.5 hp 
5FY000       Allmän relativitetsteori D, 7.5 hp
5FY013       Elektrodynamik II D, 7.5 hp
5FY038       Icke-linjär fysik D, 7.5 hp
5FY050       Kvantfältteori I D, 7.5 hp
5FY051       Kvantfältteori II D, 7.5 hp
5FY145       Avancerat projekt i fysik, 7.5 hp
5FY098/099/100/101 Aktuell forskning i fysik 1/2/3/4, 2 hp
5FY036       Grundläggande mätteknik B, 7,5 hp

För mer information om kurserna hänvisas till:  http://www.physics.umu.se/utbildning/kurser/amne/?code=FY1, samt till http://www.physics.umu.se/english/education/programmes/physicsmaster/physics-courses/

Fria kurser
Fria kurser söks i öppen konkurrens. Kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.


Programöversikt
Nedan beskrivs de olika profileringarna med blockscheman över de rekommen­derade kurserna och deras placering under läsåret.  Notera att vissa av kurserna, markerade med 1,2, är periodiserade över en tvåårsperiod samt att schemana är preliminära och kan variera något från år till år. Information om aktuellt schema ges på institutionens hemsida http://www.physics.umu.se/english/education/courses/course-schedules.

Det självständiga arbetet om minst 30 högskolepoäng utförs normalt under vårterminen av år två.  

Beräkningsfysik
 

  Höstterminen Vårterminen
  Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
År 1 Modellering och simulering

Kvantmekanik 2
Num. metoder för
partiella differential-
ekvationer

Valfri kurs
Fysikens nume-
riska metoder

Valfri kurs
Monte Carlo
metoder D

Strömningslära
År 2 Simulerings-
teknik D

Informations-
teori, nätverk
och marknader
Avancerade beräknings-
metoder i flödesmekanik

Valfri kurs
Självständigt arbete, 30hp

Fotonik med inriktning mot avancerade material
(Den som saknar kunskaper motsvarande Grundläggande mätteknik B bör läsa denna kurs i början av utbildningen.)
 
  Höstterminen Vårterminen
  Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
År 1 Kvantmekanik 2

Valfri kurs
Beröringsfria mätmetoder

Valfri kurs
Nanovetenskap

Laserfysik1/Valfri kurs2
Avancerade material

Solceller
År 2 Modellering och simulering Atom- och
molekylfysik
Laserfysik1/Valfri kurs2 Valfri kurs
Självständigt arbete, 30 hp
1 Kurserna ges läsåren 13/14, 15/16 osv.
2 Kurserna ges läsåren 14/15, 16/17 osv.


Fotonik med inriktning mot atom-, molekyl- och optisk fysik
(Den som saknar kunskaper motsvarande Grundläggande mätteknik B bör läsa denna kurs i början av utbildningen.)
 
  Höstterminen Vårterminen
  Läsperiod 1  Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4

År 1
Kvantmekanik 2

Valfri kurs
Atom- och
molekylfysik

Valfri kurs
Laserfysik1/Optisk
konstruktion2

Nanovetenskap
Molekylspektroskopi med tillämpn.1/Laser-
baserade
spektroskopiska
tekniker2

Valfri kurs

År 2
Modellering och simulering

Valfri kurs
Självständigt
arbete 30 hp
Laserfysik1/Optisk
konstruktion2
Molekylspektroskopi med tillämpn.1/Laser-
baserade
spektroskopiska
tekniker2
Självständigt arbete, forts.
1 Kurserna ges läsåren 13/14, 15/16 osv.
2 Kurserna ges läsåren 14/15, 16/17 osv.

Tidigare studier
Normalt bör studenten inom kandidat­­programmets ram läst kurser i elektro­dynamik, analytisk mekanik, kvantmekanik, statistisk fysik, fasta tillståndets fysik, numerisk analys och programmering, samt vektoranalys och linjär analys. Beroende på vald profilering behövs oftast flera av dessa ämnen som förkunskaper. Studenter som saknar kunskaper i dessa ämnen rekommenderas därför att läsa motsvarande kurser i början av masterprogrammet. F.n. ges grundkurser i fysik på kandidatnivå (Grundläggande mätteknik, Fysikaliska modellers matematik och Analytisk mekanik på högskoleexamensnivå) enligt följande schema:
 
Höstterminen Vårterminen

Läsperiod 1

Läsperiod 2

Läsperiod 3

Läsperiod 4
Elektrodynamik
med vektor-
analys, 7.5hp

Kvantmekanikens
grunder C, 7.5hp
Grundläggande
mätteknik B, 7.5hp

Fysikaliska
modellers mate-
matik B, 10.5hp
Statistisk fysik I C,
4.5hp

Fasta tillståndets
fysik C, 10.5hp
Analytisk
mekanik C,
6hp

Fasta tillståndets
fysik C, 10.5hp,
forts.


Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom masterprogrammet i fysik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkun­skapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar minst 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden, självständigt behandla uppgiften och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom fysikområdet. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.
Rapporten skrivs normalt på engelska. Alternativt kan rapporten skrivas på svenska och skall då innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.