Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik, 120 hp

Engelskt namn: University Programme in Computer Networks and Communication Technology

Denna utbildningsplan gäller: HT13 och tillsvidare

Programkod: TGHNÄ

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-237-12

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-20

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en högskoleexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Högskoleexamen översätts på engelska till Higher Education Diploma. Examen utfärdas med inriktningen nät- och kommunikationsteknik (Computer Networks and Communication Technology).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Beskrivning av utbildning på den aktuella nivån (1 kap 8 § högskolelagen)

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen skall studenten
 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik vid Umeå universitet skall studenten ha

 • kunskaper om datorer och kännedom om operativsystem
 • kunskap om uppbyggnad och administration av nätverk.
 • kunskap om metoder för informationsöverföring, kommunikationsstandarder och dominerande mjuk- och hårdvaruprodukter i kommunikationssystem.
 • kunskap om tekniska och fysiska begränsningar och möjligheter i samband med informationsöverföring
 • grundläggande kunskaper i teknisk programmering.
 • kunskap om säkerhetsaspekter på kommunikationssystem exempelvis i samband med förebyggande av obehörigt intrång, datalagring och elektronisk handel.
 • kunskaper om planering och ledning av projekt.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik vid Umeå universitet skall studenten ha utvecklat förmågan
 • att identifiera och formulera problem och att inhämta de ytterligare kunskaper som erfordras för att lösa dessa problem,
 • att praktiskt tillämpa förvärvade kunskaper,
 • att kommunicera i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska
 • att samverka och kommunicera med personer i den egna branschen, kunder samt personer i angränsande yrkesroller,
 • att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och slutföra olika typer av projekt,
 • att arbeta med moderna datorbaserade system.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik vid Umeå universitet skall studenten ha utvecklat förmågan
 • till ett yrkesmässigt arbetssätt,
 • att ta ställning till juridiska, etiska och ekonomiska frågeställningar kring projekt inom kommunikationsområdet

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Det kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos prefekt att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen i skalan 3 (Godkänd), 4 (Icke utan beröm godkänd), samt 5 (Med beröm godkänd). För vissa kurser gäller att endast betygen Godkänd (G) och Underkänd (U) ges. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare informa¬tion se högskoleförordningen samt:

www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. http://www.onh.se Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Nät- och kommunikationsteknik är grunden för att utveckla nya kommunikationssätt. Tekniken är intressant för mobiler, bankkort och webb, inte minst nya sociala medier. Det här programmet ger dig på kort tid en bredd och ett praktiskt kunnande som öppnar dörrar till spännande jobb.

Det är en självklarhet att informationen finns på webben, att bankkortet fungerar i affären och att med mobilen få kontakt när som helst. De trådlösa och trådbundna näten förväntas bli allt bättre och säkrare. Än så länge har vi bara sett början på de nya, spännande sociala medier som framtiden har att erbjuda. Nät- och kommunikationstekniker behövs för att all denna teknik ska fungera och för att utveckla den för nya miljöer och funktioner.

I högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik lär man sig hur ett kommunikationssystem fungerar, vad som är möjligt rent tekniskt och var naturlagarna sätter stopp. Man studerar hur en dator fungerar, programmering, operativsystem, servrar, databaser, kommunikationsteknik, mobilsystem och webbteknik. Man får öva sig i att utveckla, förbättra och sköta nätverk av olika slag.

Högskoleexamen i nät och kommunikationsteknik uppnås efter fullgjorda kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lek¬tioner och seminarier samt genom handledning i samband med laborationer och projektarbeten. Delar av utbildningen kan vara förlagd till företag i branschen eller till deras kunder. Då förståelsen för entreprenörskap och företagande är viktig så återkommer det i många av kurserna. Redovisning av laborationer och projekt sker både muntligt och skriftligt och är viktiga inslag i utbildningen. Den schemalagda undervisningen omfattar cirka 20 timmar per vecka. Härutöver måste man räkna med eget inte schemalagt arbete upp till totalt motsvarande 40 timmar/vecka i normalfallet.

Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Baskurser

På en baskurs har studenten platsgaranti, under förutsättning att förkunskapskraven enligt respektive kursplan är uppnådda.

Datavetenskap
Programmeringsteknisk översiktskurs för högskoleprogram  7,5hp 5DV031

Matematikämnen
Tekniska och ekonomiska beräkningar.  7,5hp 5MA028

Medieteknik
Webbutveckling 7,5hp 5EL107

Övriga ämnen
Projektledning 1  7,5hp 5BY008

Elektronik med inriktning mot nät- och kommunikationsteknik
Introduktion till kommunikation och nätverk 7,5hp 5EL012
Nätverk och nätprojektering  15hp 5EL173
Elektronikens grunder  7,5hp 5EL034
Trådlösa nät 7,5hp 5EL057
Nätteknik I  7,5hp 5EL018
Serversystem 7,5hp 5EL177
Mobila system 7,5hp 5EL045

Profilkurser i elektronik med inriktning mot nät och kommunikationsteknik

I slutet av utbildningen ges ett antal kurser med syfte att ge specialistkompetens inom aktuella teknikområden. Företrädesvis ges dessa kurser i nära samarbete med lokala branschföretag och kan i vissa fall genomföras i huvudsak på företaget.

Entreprenörskap och småföretagande inom IT och media branschen 7,5hp  5EL175
Nätadministration  7,5hp  5EL016
Examensarbete för högskoleexamen i Nät- och kommunikations-teknik 15,0hp 5EL178
(fördjupning mot nät- och kommunikationsteknik med examensarbete/självständigt arbete motsvarande minst 7,5hp)

Valbara kurser

På en valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval av kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För en valbar kurs har studenten plats-garanti endast under förutsättning att förkunskapskraven enligt respektive kursplan är uppnådda.

För aktuell information om valbara kurser hänvisas till:

http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=TGHNÄ

Fria kurser

Fria kurser söks i öppen konkurrens. Fria kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.

Programöversikt
Blockschemat är preliminärt och kan komma att justeras år från år både vad det gäller kursnamn och placering i tiden. De kurser som anges här visar på en möjlig väg för att uppnå examen. Aktuell information för varje årskurs kommer att finnas på programmets hemsida
http://www.tfe.umu.se/student/program/nat--och-kommunikationsteknik-120hp/

Termin 1

Introduktion till kommunikation
och nätverk 7,5hp 50%
Projektledning 1 7,5hp 50%
Nätverk och nätprojektering 15hp  50%

Termin 2
Tekniska och
ekonomiska
beräkningar
7,5hp
Elektronikens
grunder 7,5hp
Trådlösa
Nät 7,5hp
Nätteknik I
7,5hp

Termin 3
Entreprenörskap och småföretagande inom
IT och mediebranchen 7,5hp 50%
Programmerings-
teknisk översikts-
kurs 7,5hp
Webb-
utveckling
7,5hp
Serversystem 7,5hp 50%

Termin 4
Mobila system 7,5hp Nätadministration 7,5hp Examensarbete för högskoleexamen
i Nät- och kommunikationsteknik 15hp


Examensarbete/självständigt arbete

Examens-/självständigt-arbete inom högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkun¬skapskraven är uppfyllda. I examens-/självständigt-arbete som omfattar minst 7,5 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning eller start av ett eget företag inom det nät- och kommunikationstekniska området. Arbetet utförs individuellt.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examens¬arbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid univer¬sitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln.

Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska och ska då innehålla en svensk sammanfattning, samt en svensk översättning av titeln.

För mer information se kursplan:
Examensarbete för högskoleexamen i Nät- och kommunikationsteknik 15,0hp 5EL178

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum: www.studentcentrum.umu.se.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. http://www.onh.se

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. http://www.onh.se

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren

Övrigt

http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=TGHNÄ

Ytterligare information kan erhållas från den programansvarige eller från programstudievägledaren via universitetets växel 090-786 50 00.