Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård, 60 hp

Engelskt namn: Graduate Programme in Oncological Nursing

Denna utbildningsplan gäller: HT13 och fram till HT15 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: VYONK

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: 513-2217-12

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Fakultetsnämnden, 2012-08-24

Reviderad av: Fakultetsnämnden, 2013-04-25

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs - Svensk legitimation som sjuksköterska samt - Kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. - Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. - Engelska A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter, s.k. reell kompetens, prövas.

Examen

Yrkesexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en specialistsjuksköterskeexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se www.umu.se/utbildning/efter/examen. Examen utfärdas med inriktning mot onkologisk vård. Specialistsjuksköterskeexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Specialist Nursing. Examen utfärdas med inriktning mot Oncology Care.

Magisterexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan även erhålla en Medicine magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se www.umu.se/utbildning/efter/examen. Medicine magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Medical Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet omvårdnad (Nursing).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Nationella mål för specialistsjuksköterskeexamen
Kunskap och förståelse:
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.
Färdighet och förmåga:
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten
 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten
 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård skall studenten också
 •  visa förmåga att hos patienter med behov av onkologisk vård observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och
 •  visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att arbeta med bland annat cytostatikaterapi och strålbehandling.
Självständigt arbete (examensarbete):
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Övrigt:
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för inriktningen.

Nationella mål för magisterexamen
Kunskap och förståelse:
För magisterexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga:
För magisterexamen skall studenten
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För magisterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete):
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga, muntliga och/eller praktiska prov. Examination skall utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna framgår av kursplanerna.

Student som underkänts vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat prov s.k. omprov, tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet från ordinarie prov meddelats och senast tre månader efter ordinarie prov samt ytterligare ett omprov inom ett år, s.k. uppsamlingsprov. Antalet provtillfällen är begränsat till totalt fem.

Under förutsättning att studenten följer universitetets regler för tentamensskrivningar och inte överskrider eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen får en student inte nekas att delta i prov. Detta gäller även då det finns obligatoriska utbildningsmoment som skall ha fullgjorts innan momentet/kursen godkänns. För att godkännas krävs dock att studenten i efterhand fullgör det obligatoriska momentet eller befrias från det. Vid examinationer där tredje part involveras (t.ex. patienter) eller det av säkerhetsskäl är nödvändigt, kan dock krävas att relevanta undervisningsmoment är fullgjorda innan studenten tillåts delta i prov. Detta anges i kursplanerna.

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs har rätt att hos programrådet begära byte av examinator.

Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden.

Student kan få ett betyg omprövat av examinator om det är uppenbart oriktigt och ändringen kan göras snabbt och enkelt.

Student som blivit underkänd har möjlighet att få studievägledning.

Betyg

Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd eller väl godkänd. Att höja ett redan godkänt betyg, s k "plussning", är inte tillåtet.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen och Umeå universitets regelsamling. Anhållande om tillgodoräknande görs hos Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå. Information om tillgodoräknande finns på http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. Skrivelse om överklagande ställd till Överklagandenämnden för högskolan lämnas till registrator för Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick ta del av beslutet.

Allmänt

Utbildningen organiseras som ett utbildningsprogram och omfattar 60 högskolepoäng. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan komma att förläggas utanför studieorten. Programmet genomförs som halvtidsstudier och är delvis nätbaserat.

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, metodövningar, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp under utbildningen.

Arbetsformer som främjar integrering mellan teoretiska och kliniska studier eftersträvas. De teoretiska studierna bidrar till att ge struktur åt de kliniska studierna och kliniska studier utgör underlag för analys, bearbetning och diskussion i den teoretiska delen av utbildningen.

Under den kliniska utbildningen får studenten handledning inom kompetensområdet. Samverkan sker mellan institutionens adjunkter/lektorer och kliniskt verksamma sjuksköterskor samt huvudhandledare.

Ålders-, genus-, klass- och kulturella aspekter skall fortlöpande belysas i utbildningen liksom ett globalt perspektiv på hälsa/ohälsa.

Studenten har möjlighet att förlägga del av utbildningen i annat land. Utlandsstudier ses som en betydelsefull erfarenhet i den kommande yrkesfunktionen.

I samtliga kurser genomförs utvärderingar där studenter tillsammans med kursansvariga lärare bedriver gemensam kvalitetsutveckling.

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. På en valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval kurser. I programmet kan fria kurser vid andra fakulteter/institutioner vid Umeå universitet eller vid andra högskolor inom eller utom Sverige ingå förutsatt att de bedöms adekvata utifrån utbildningens mål. De fria kurserna söks i öppen konkurrens med andra studenter. Institutionen för omvårdnad anordnar ett antal valbara kurser på avancerad nivå som kan ingå i specialistsjuksköterskeprogrammet. Aktuell information om kursutbudet finns i Umeå Universitets utbildningskatalog www.umu.se/utbildning/program-kurser

Baskurser
Omvårdnad inom cancervård 7,5 hp
Palliativ omvårdnad inom cancervård 7,5 hp
Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling 7,5 hp
Verksamhetsanknuten utbildning inom cancervård 15 hp
Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot cancervård 15 hp

Valbara och fria kurser
Valbar kurs 7,5 hp

Programöversikt
År 1:
Omvårdnad inom cancervård 7,5 hp
Palliativ omvårdnad inom cancervård 7,5 hp
Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling 7,5 hp
Valbar kurs 7,5 hp

År 2:
Verksamhetsanknuten utbildning inom cancervård 15 hp
Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot cancervård15 hp

Examensarbete/självständigt arbete
Ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng ingår i utbildningen. Det självständiga arbetet är centralt för att bekräfta att studenten uppnått kraven för examen. Studenten skall utifrån samlad empirisk kunskap som förvärvats t ex genom kliniska studier, studiebesök, intervjuer och observationer fördjupa sina kunskaper inom specialistområdet. Teoretisk och empirisk kunskap skall integreras och vikt bör läggas vid att belysa närstående- och patientperspektiv liksom den förvärvade kunskapens betydelse för den specialistutbildade sjuksköterskans funktion som ledare i omvårdnadsarbetet. Studenten skall tillämpa och vidareutveckla inhämtade kunskaper med den grad av självständighet som krävs för den specialistutbildade sjuksköterskan och för fortsatta studier på avancerad nivå. Arbetet, som skall ha god vetenskaplig grund, kan utmynna i en vetenskaplig artikel, ett förbättringsarbete, en systematisk litteraturgenomgång, en uppsats, eller ett informations- eller utbildningsmaterial.

Anstånd med studiestart

Student som blivit antagen till ett program, men som på grund av sjukdom eller annat bärande skäl inte kan ta sin plats i anspråk just den termin programmet startar, har möjlighet att få anstånd med studiestarten. Skälen ska som regel ha uppkommit efter det att anmälan lämnats in. Ansökan om anstånd och intyg som styrker de åberopade skälen skall senast tre veckor efter terminsstart skriftligen ha inkommit till Studentcentrum/Antagningen vid Umeå universitet.

Skrivelse om överklagande skall ställas till Överklagandenämnden för högskolan och lämnas in till registrator vid Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs.

Studieuppehåll

Student som antagits till utbildning kan beviljas studieuppehåll med platsgaranti av följande skäl: graviditet, sjukdom, militärtjänstgöring, studerandefackliga uppdrag eller andra skäl som prövas individuellt. Skriftlig anmälan om studieuppehåll skall göras till programrådet innan uppehållet påbörjas. Av anmälan skall framgå när studierna beräknas återupptas.

Anmälan om studieuppehåll/återupptagande av studier ska inlämnas före 15 april inför höstterminen och före 15 oktober inför vårterminen. Studieuppehåll beviljas normalt inte om studenten inte uppnått minst 15 högskolepoäng. Studenten uppmanas i sådana fall att på nytt söka till programmet. Studieuppehåll kan medges under ett år med möjlighet till förlängning.

Den som anmält studieuppehåll men ej beviljats platsgaranti vid återkomst (studieuppehåll utan platsgaranti) ska ansöka om antagning till senare del på program då han/hon önskar fortsätta studierna och antas i mån av plats.

Beslut att avslå en sökandes begäran om studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Om utbildningsinnehållet har förändrats under uppehållstiden ska studenten inhämta motsvarande kunskaper innan studierna återupptas.

Programrådet kan ålägga student studieuppehåll p.g.a. bristande studieresultat.

Skälet till studieuppehållet ska vara styrkt med intyg.

Studieavbrott

Studieavbrott kan vara anmält i förväg av studenten eller konstaterat av universitetet. Studieavbrott innebär att studentens rätt till aktuell utbildningsplats upphör eftersom antagning alltid gäller ett viss kurs- eller programtillfälle.

Avrådan

Kursresultaten skall fortlöpande nyttjas i studievägledande syfte i samverkan mellan student, lärare och studievägledare. Om tveksamhet föreligger om en students förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, skall det ingående prövas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av lärare, studievägledare i samråd med studenten i fråga.

Övrigt

Tröskelkrav
Tröskelkrav anges i kursplaner.

Samvetsfrågor
Utbildningen kan innehålla moment om t.ex. abort, blodtransfusion, försöksdjursanvändning och dylikt. Vissa studenter kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur inför sådana moment. För godkänd specialistsjuksköterskeexamen krävs inhämtande av kunskaper inom sådana områden.

Plagiatpolicy
För information om universitetets plagiatpolicy för den medicinska fakulteten, se
www.medfak.umu.se/digitalAssets/9/9054_plagiatpolicy_medfak_04.pdf

Regler för utbildningen
Regler för utbildningen finns i högskolelagen, (1992:1434), högskoleförordningen, (1993:100) samt i Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet. www.student.umu.se/regelsamlingen

Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2013 för de studenter som då antas till utbildningen. Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA) beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som följt tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt denna utbildningsplan.

Studieplan

Giltig från: HT13

Termin 1

3OM285

Omvårdnad inom cancervård 7,5 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3OM283

Palliativ omvårdnad inom cancervård 7,5 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

3RA019

Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling 7,5 hp

Grundnivå

Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Valbar kurs 7,5 hp

Termin 3

3OM266

Verksamhetsanknuten utbildning inom cancervård 15 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

3OM245

Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot cancervård 15 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen