Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård, 60 hp

Engelskt namn: Graduate Programme in Oncological Nursing

Denna utbildningsplan gäller: HT17 och fram till HT19 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: VYONK

Högskolepoäng: 60

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Fakultetsnämnden, 2012-08-24

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2016-10-10

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Examen


Yrkesexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en specialistsjuksköterskeexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen. Examen utfärdas med inriktning mot onkologisk vård. Specialistsjuksköterskeexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Specialist Nursing. Examen utfärdas med inriktning mot Oncology Care.

Magisterexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan även erhålla en Medicine magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen. Medicine magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Medical Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet omvårdnad (Nursing).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen


Nationella mål för specialistsjuksköterskeexamen
Kunskap och förståelse:
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.
Färdighet och förmåga:
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten
 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten
 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård skall studenten också
 •  visa förmåga att hos patienter med behov av onkologisk vård observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och
 •  visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att arbeta med bland annat cytostatikaterapi och strålbehandling.
Självständigt arbete (examensarbete):
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Övrigt:
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för inriktningen.

Nationella mål för magisterexamen
Kunskap och förståelse:
För magisterexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga:
För magisterexamen skall studenten
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För magisterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete):
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga, muntliga och praktiska prov som genomförs web-baserat eller på plats. Examinationen är utformad så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna för respektive kurs anges i kursplanen. För ytterligare information se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå fastställd av rektor, http://www.umu.se/regelverk/, samt vad som anges i kursplanen för respektive kurs.

Betyg

Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska examinatorn ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. Ett beslut om betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas, både till fördel och till nackdel för studenten. Ett sådant beslut om rättelse fattas av examinator.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. Hänvisning bifogas vid avslag.

Allmänt

Utbildningen organiseras som ett utbildningsprogram och omfattar 60 högskolepoäng. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan komma att förläggas utanför studieorten. Programmet ges delvis nätbaserat.

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, metodövningar, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp under utbildningen.

Arbetsformer som främjar integrering mellan teoretiska och kliniska studier eftersträvas. De teoretiska studierna bidrar till att ge struktur åt de kliniska studierna och kliniska studier utgör underlag för analys, bearbetning och diskussion i den teoretiska delen av utbildningen.

Under den kliniska utbildningen får studenten handledning inom kompetensområdet. Samverkan sker mellan institutionens adjunkter/lektorer och kliniskt verksamma sjuksköterskor samt huvudhandledare.

Ålders-, genus-, klass- och kulturella aspekter skall fortlöpande belysas i utbildningen liksom ett globalt perspektiv på hälsa/ohälsa.

Studenten har möjlighet att förlägga del av utbildningen i annat land. Utlandsstudier ses som en betydelsefull erfarenhet i den kommande yrkesfunktionen.

I samtliga kurser genomförs utvärderingar där studenter tillsammans med kursansvariga lärare bedriver gemensam kvalitetsutveckling.

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. På en valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval kurser. I programmet kan fria kurser vid andra fakulteter/institutioner vid Umeå universitet eller vid andra högskolor inom eller utom Sverige ingå förutsatt att de bedöms adekvata utifrån utbildningens mål. De fria kurserna söks i öppen konkurrens med andra studenter. Institutionen för omvårdnad anordnar ett antal valbara kurser på avancerad nivå som kan ingå i specialistsjuksköterskeprogrammet. Aktuell information om kursutbudet finns i Umeå Universitets utbildningskatalog www.umu.se/utbildning/program-kurser

Programöversikt (baskurser/valbart)
Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdom  7,5 hp
Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede 7,5 hp
Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling 7,5 hp
Valbar kurs 7,5 hp
Omvårdnad inom onkologisk vård, VFU  15 hp
Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot onkologisk vård 15 hp

Examensarbete/självständigt arbete
Ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng ingår i utbildningen. Det självständiga arbetet är centralt för att bekräfta att studenten uppnått kraven för examen. Studenten skall utifrån samlad empirisk kunskap som förvärvats t ex genom kliniska studier, studiebesök, intervjuer och observationer fördjupa sina kunskaper inom specialistområdet. Teoretisk och empirisk kunskap skall integreras och vikt bör läggas vid att belysa patient- och närståendeperspektiv, etiska och samhälleliga aspekter liksom den förvärvade kunskapens betydelse för den specialistutbildade sjuksköterskans funktion som ledare i omvårdnadsarbetet. Studenten skall tillämpa och vidareutveckla inhämtade kunskaper med den grad av självständighet som krävs för den specialistutbildade sjuksköterskan och för fortsatta studier på avancerad nivå. Arbetet, som skall ha god vetenskaplig grund, kan utmynna i en vetenskaplig artikel, ett förbättringsarbete, en systematisk litteraturgenomgång, en uppsats, eller ett informations- eller utbildningsmaterial.

Anstånd med studiestart

Av högskoleförordningen framgår att den som blir antagen till en utbildning men på grund av sjukdom eller andra skäl han/hon inte råder över inte kan ta den erbjudna platsen i anspråk just den termin utbildningen startar har i vissa fall möjlighet att få anstånd med studiestarten. Detta gäller även den som påbörjat en utbildning och tvingas avbryta det inom tre veckor från utbildningens start. Skälen ska som regel ha uppkommit efter det att ansökan lämnades in. Ansökan om anstånd med studiestarten skall, tillsammans med intyg som styrker skälen, så snart det är möjligt skickas in till Studentcentrum vid Umeå universitet. Beslut om anstånd fattas av chefen för Studentcentrum på delegation av rektor. Beslut att inte bevilja anstånd kan överklagas. Hänvisning bifogas vid avslag.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning, http://www.umu.se/regelverk/.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.

Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.

Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Avrådan

Kursresultaten skall fortlöpande nyttjas i studievägledande syfte i samverkan mellan student, lärare och studievägledare. Om tveksamhet föreligger om en students förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, skall det ingående prövas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av lärare, studievägledare i samråd med studenten i fråga.

Övrigt


Tröskelkrav
Tröskelkrav, dvs. de ev. särskilda behörighetskrav som måste vara uppfyllda för att få tillträde till viss kurs, anges i kursplanen.

Samvetsfrågor
Utbildningen kan innehålla moment om t.ex. abort, blodtransfusion, försöksdjursanvändning och dylikt. Vissa studenter kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur inför sådana moment. För godkänd specialistsjuksköterskeexamen krävs inhämtande av kunskaper inom sådana områden.

Fusk och plagiat
Att fuska är ett regelbrott som Umeå universitet ser allvarligt på och som kan leda till disciplinära åtgärder. För mer information om vad som menas med fusk och plagiat, vad som händer om man fuskar och hur man kan undvika det se http://www.student.umu.se/digitalAssets/123/123130_06396_bld_fusk-o-plagiat.pdf.

Regler för utbildningen
Regler för utbildningen finns i högskolelagen, (1992:1434), högskoleförordningen, (1993:100) samt i det regelverk som gäller vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/regelverk/.

Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2017 för de studenter som då antas till utbildningen. Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS) beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som följt tidigare utbildningsplan och som efter studieuppehåll återupptar studierna enligt denna utbildningsplan.