Visioner, strategier och regler

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap. Så lyder grundtanken i Umeå universitet 2020 – Vision och mål – det visionsdokument som universitetsstyrelsen fastställde den 8 juni 2012, där Umeå universitets viktigaste mål finns samlade. Dokumentet ska ligga till grund för verksamhetsplaneringen på universitetets alla nivåer. På Regelverket vid Umeå universitet publiceras de av universitetsstyrelsen eller rektor beslutade universitetsgemensamma regeldokument vars syfte är att styra organisationen på visst sätt.

Umeå universitet 2020 – Vision och mål

Utgångspunkten för visionsdokumentet är att Umeå universitet år 2020 har vidareutvecklats som ett internationellt framstående forsknings- och utbildningsuniversitet som spelar en framträdande roll för den regionala utvecklingen. Universitetet ger studenter och medarbetare unika möjligheter att utvecklas både på det professionella och det personliga planet, samtidigt som det förser samhället lokalt och globalt med ny kunskap och kreativa människor. Målen i visionsdokumentet är formulerade under tre huvudrubriker:

Ett universitet som gör det möjligt

Beskriver de övergripande målen:
Långsiktighet möjliggör högt risktagande.
Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten.
Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet.

Utbildning för gränslös kunskap

Huvudrubrik nummer två med målen: Attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer, Hög lärarkompetens, Möten med forskning och omgivande samhälle, Stark internationell dimension.

Forskning som spränger gränser

Huvudrubrik nummer tre med målen: Nydanande forskning, Forskning som antar samhällets utmaningar, Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen, Attraktiv forskarutbildning skapar konkurrenskraft.

Visionsdokumentet gäller från 1 juli 2012 tills vidare. En översyn av dokumentet ska göras senast hösten 2016.
Umeå universitet 2020 – Vision och mål

Konkretisering av visionen i verksamhetsplaneringen: delmål med fördjupade analyser, strategier och uppföljningskriterier

För att förverkliga visionerna har de övergripande och långsiktiga målen i Umeå universitet 2020 – vision och mål kompletterats med mer konkreta delmål som en del av verksamhetsplaneringen, som också gjorts mer långsiktig genom verksamhetsplaner om treårscykler. Fakulteterna, Lärarhögskolan och den centrala universitetsförvaltningen har underbyggt delmålen med egna analyser utifrån respektive verksamhets situation och utmaningar. De har även konkretiserat, anpassat eller kompletterat delmålen, samt formulerat strategier för att nå dem och utformat kriterier för uppföljning av arbetet. Resultatet av detta arbete är de verksamhetsplaner som fastställts för respektive verksamhet. Själva delmålen har fastställts av rektor. 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan år 2013-2015 och budget år 2013

Delmål, med fördjupade analyser, strategier och uppföljningskriterier

Den första treårsperioden avsåg åren 2013–2015. Rektor beslutade 24 november 2015 att fastställa fakulteternas och Lärarhögskolans delmål, med fördjupade analyser, strategier och uppföljningskriterier, för perioden 2016-2018.

Beslut av rektor - Delmål samt fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier perioden 2016-2018

Universitetsgemensamma delmål 

Samhällsvetenskaplig fakultet
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet
Humanistisk fakultet
Medicinsk fakultet
Lärarhögskolan

Se även spalten till vänster, för Umeå universitets utvecklings- och strategiarbete inom  arbetsmiljö, miljöarbete och lika villkor. 

Uppföljning av delmål

Universitetsstyrelsen beslutade den 6 november 2012 att en årlig uppföljning av fastställda delmål ska ske under perioden 2013–2015 och att det är rektor som ansvarar för den uppföljningen. (Dnr UmU 100-1111-12).

Uppföljning av delmål

Forskningskontrakt och utvärdering av dessa
 

Fakulteternas dekaner och Lärarhögskolans rektor undertecknade hösten 2013 forskningskontrakt med Umeå universitets rektor. Syftet var att långsiktigt stärka forskningens och forskarutbildningens förutsättningar. I juni 2016 undertecknades en förlängning av kontrakten för perioden 2016-2018 med respektive fakultets dekan samt rektor för Lärarhögskolan. 

Forskningskontrakten vilar på verksamhetsplanen. Där har de långsiktiga målen i universitetets vision 2020 konkretiserats i grupper om delmål och strategier om hur fakulteterna planerar att uppnå universitetets gemensamma och långsiktiga mål. Konkretiseringen i delmål och strategier vilar på en analys av nuläget och av behov inom forskning och utbildning på forskarnivå för varje fakultet.

Forskningskontrakt 2016-2018

Teknisk naturvetenskaplig fakultet

Samhällsvetenskaplig fakultet

Humanistisk fakultet

Medicinsk fakultet

Lärarhögskolan

Utvärdering av forskningskontrakten 2015
Under våren 2015 skedde en extern utvärdering av de forskningskontrakt som undertecknades 2013 . Utvärderingen belyser främst förankringsarbete och färdriktning, snarare än slutgiltiga resultat då kontrakten har varit i funktion under mindre än två år. Den utvärderingsrapport som tillställdes rektor i oktober 2015 är därmed inte en traditionell utvärdering av forskningskvalitet eller en uppföljning av måluppfyllelse, utan en främjande utvärdering av ett pågående, långsiktigt arbete.

utvärderingsrapport

Umeå universitets underlag till aviserad proposition om forskning, högre utbildning och innovation 2015

Universitetet svar på regeringens anmodan att inkomma med strategier och synpunkter som underlag inför kommande proposition
Umeå universitets underlag till aviserad forskningsproposition

Regelverk vid Umeå universitet

En samlad överblick över regeldokumenten vid Umeå universitet främjar uppföljningen och vetskapen om gällande regelverk samt minskar risken för överlappningar mellan dokumenten. Under sidan Regelverk publiceras de av universitetsstyrelsen eller rektor beslutade universitetetsgemensamma regeldokument vars syfte är att styra organisationen på visst sätt.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Björkstam

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Akademisekreterare
Daniel Andersson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 99 11

Kontaktformulär

Delegationsordningar Umeå universitet

Rektors delegationsordning med vidaredelegationer