Till umu.se

Behandling av personuppgifter

Här lämnas information om hur Umeå universitet behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, www.umu.se.

Personuppgiftsansvarig – personuppgiftsombud (PULO)

Umeå universitets styrelse är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.umu.se.

Tina Nordström, universitetsjurist, är personuppgiftsombud (PULO) vid Umeå universitet.

Ändamål för behandling

Umeå universitet behandlar dina personuppgifter när du:
Anmäler dig till att delta på en utbildning, konferens och andra evenemang som Umeå universitet arrangerar, ansöker till en utlyst tjänst. Umeå universitet lagrar informationen för att kunna administrera och följa upp utbildningar och evenemang.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Umeå universitet, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.


Personuppgifter i sociala medier

Umeå universitet kan komma att behandla personuppgifter även i s.k sociala medier, som Facebook, Twitter med flera – eftersom inlägg på myndighetens "ytor" räknas som allmän handling, och därför kan komma att arkiveras – vanligtvis tillfälligt.

De personuppgifter som eventuellt lagras vid sådan arkivering sparas dock bara i "ostrukturerad form".

Sådana personuppgifter som eventuellt kan visas till exempel i enkäter, tävlingar eller "appar" lagras inte.

Umeå universitet lämnar aldrig vidare personuppgifter till tredje part – observera dock att företag som tillhandahåller plattformar för kommunikation – som t.ex Facebook – som regel har egna villkor för hur personuppifter lagras.