Till umu.se
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Anmäl dig här

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

Om programmet

Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård är din huvudsakliga uppgift att ansvara för omvårdnaden, men även att i ett team delta i medicinsk behandling. Utbildningen ska verka för att du utvecklar din förmåga att kritiskt kunna delta i kunskapsutvecklingen inom området. I detta specialistsjuksköterskeprogram fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom anestesisjuksköterskans kompetensområde. Utbildningen bygger på ett samarbete inom den medicinska fakulteten och den kliniska verksamheten inom anestesisjukvård, vilket ger hör kvalitet på utbildningen. Innehållet omfattar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som integreras i studieuppgifter och examinationer.  Du lär dig att ta hand om patienter i olika åldrar som ska genomgå såväl akuta som planerade operationsingrepp. Ett självständigt arbete (examensarbete) som är centralt för att bekräfta att du har uppnått kraven för examen avslutar utbildningen.

Denna utbildning har en annan utbildningsplan än den med antagning till höstterminen. Skillnaden är främst att det är större omfattning av självständigt arbete (examensarbete) och mindre omfattning av verksamhetsförlagd utbildning. Detta innebär också att man efter avslutad utbildning uppfyller fordringarna för såväl yrkesexamen som magisterexamen.

 

Programtyp: Påbyggnadsprogram
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård
Medicine magisterexamen Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformer som främjar integrering mellan teoretiska och verksamhetsförlagda studier tillämpas. Undervisningen är i huvudsak nätburen, vilket innebär att du ska ha tillgång till dator med webbkamera, headset (hörlurar och mikrofon) och bredbandsuppkoppling eller till ett lärcentrum där motsvarande teknik kan nyttjas. Under utbildningen förläggs ca 8 träffar à 3-5 dagar i Umeå. Det finns även vissa möjligheter att förlägga en del av utbildningen utomlands. Den verksamhetsförlagda delen i utbildningen genomförs företrädesvis i Västerbotten.

Det här kan du jobba med

Att arbeta som anestesisjuksköterska är ett självständigt arbete med en stor variation av arbetsuppgifter. Utbildningen leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård samt en magisterexamen och ger behörighet att söka till forskarutbildning. Arbetsplatsen för anestesisjuksköterskan är vanligtvis en anestesiavdelning men man kan också vara verksam vid pre- och postoperativa avdelningar, smärtbehandlingsenheter, akutmottagningar, prehospital vård, skade- och katastrofplatser samt internationella hjälporganisationer. Möjligheterna att få arbete efter examen är goda både nationellt och internationellt.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Institutionen för omvårdnad
Vårdvetarhuset, Umeå universitet

Webbsida

Kontaktperson:
Gunnel Eriksson

Tel: 090-786 9292

Kontaktformulär

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård

Bild: Mattias Pettersson