"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att tillämpa kognitiv lingvistik i främmandepråksundervisning, 7,5 hp

Engelskt namn: Applying Cognitive Linguistics to Second Language Teaching and Learning

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1EN073

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Franska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Lingvistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Ryska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Språkdidaktik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Tyska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

Denna kurs behandlar kognitiv lingvistik och hur detta teorikomplex är relevant för främmandespråksundervisning. Den kognitiva lingvistikens holistiska synsätt ger ytterligare stöd till etablerade metoder i språkundervisning och -inlärning, men har också skapat alternativa förslag på sätt att presentera och arbeta med grammatik och ordförråd i språkklassrummet. Dessutom erbjuder kognitiv lingvistik förklaringar till varför elever kan uppleva problem när de lär sig ett nytt språk. Kursen erbjuder såväl en teoretisk orientering som tillfällen till analys av praktiska tillämpningar. En individuell fallstudie ger ytterligare fördjupningsmöjligheter med inriktning mot valt huvudområde.

Kursen omfattar följande två moment:
Moment 1. Teoretisk bakgrund: Kognitiv lingvistik och språkinlärning 4,5hp
(Applied Cognitive Linguistics - theoretical orientation)

Moment 2. Praktisk tillämpning: individuell fallstudie,  3hp
(Applied Cognitive Linguistics - practical application)
I detta moment väljs ett av dessa alternativ:
a)    Fallstudie med inriktning mot engelska, 3 hp
b)    Fallstudie med inriktning mot franska, 3 hp
c)    Fallstudie med inriktning mot lingvistik, 3 hp
d)    Fallstudie med inriktning mot ryska, 3 hp
e)    Fallstudie med inriktning mot språkdidaktik, 3 hp
f)    Fallstudie med inriktning mot tyska, 3 hp

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse

 • kontrastera ett kognitivt perspektiv på språkinlärning mot andra språkvetenskapliga skolor;
 • visa på hur olika teoretiska perspektiv kan påverka undervisning och utformning av övningsmaterial;
 • diskutera och illustrera fördelar och nackdelar med olika tillämpningar av kognitiv lingvistik;
 • identifiera kognitiva nyckelprocesser för språkinlärning i relation till ett språkmaterial;

Färdighet och förmåga

 • analysera aspekter av kognitiv transfer med hjälp av metoder och modeller som är etablerade inom kognitiv lingvistik och diskutera hur de skulle kunna eller bör påverka undervisning;
 • skapa undervisningsmaterial som bygger på ett kognitivt lingvistiskt perspektiv och beskriva dess tillämning och koppling till teori;
 • självständigt hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter inom kursens ram;
 • analysera och klassificera vokabulär eller grammatiska företeelser och förslå strategier för att underlätta inlärning av dessa;
 • presentera sin individuella uppgift i skrift på ett inom respektive huvudområde gångbart språk med god språklig säkerhet och med iakttagande av akademiska skrivregler samt med god känsla för aktuell stilnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • självständigt utvärdera olika källors tillförlitlighet;
 • självständigt bedöma, rangordna och kritiskt värdera olika texters förmåga att beskriva och modellera teori;
 • kritiskt utvärdera ett undervisningsmaterial, eget eller annans, med utgångspunkt i kognitiva teorier.

Behörighetskrav

Univ: Minst 120 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i ett av huvudområdena Engelska, Franska, Lingvistik, Ryska eller Tyska, eller motsvarande.  
Gy: Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator och headset krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument
Kursens språk är engelska i undervisningssituationer och seminarier. Under moment 1 skrivs arbeten och gruppdiskussioner i forum på engelska. Under moment 2 författas det skriftliga arbetet på ett inom respektive huvudområde gångbart språk. Den muntliga presentationen i moment 2 sker på engelska.

Moment 1. Teoretisk bakgrund: Kognitiv lingvistik och språkinlärning (4,5 hp)
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och grupparbeten som utförs via lärplattform och nätbaserade konferensverktyg. De studerande förväntas även aktivt delta i muntliga diskussioner vid ett mindre antal obligatoriska online-seminarier i realtid via angivet konferensverktyg. Seminariedeltagande kan även ske på campus. Alla diskussionsinlägg och presentationer ska inlämnas inom givna tidsramar.

Moment 2. Praktisk tillämpning: individuell fallstudie (3 hp)
Här förväntas kursdeltagarna designa, genomföra och redovisa en mindre studie relaterad till hur perspektiv inom kognitiv lingvistik är tillämpbara i olika aspekter av undervisning. Exempel på sådana aspekter inkluderar exempelvis design av material, struktur på genomgångar, val av stödmaterial. Den kan således vara såväl ett undervisningsförsök i liten skala som en materialstudie. Studien redovisas skriftligt, och även muntligt vid ett obligatoriskt nätbaserat seminarium. Seminariedeltagandet kan även ske på campus.

Examination

För moment 1 sker examinationen genom inlämningsuppgifter samt muntliga/skriftliga diskussioner om dessa. Vid den sammanfattande bedömningen tas även hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i de obligatoriska diskussionsseminarierna.

För moment 2 sker examinationen genom den skriftliga rapporten av den kortare fältstudien samt den muntliga presentationen av denna. Vid den sammanfattande bedömningen tas även hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i det obligatoriska diskussionsseminariet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande 7,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och om praktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.