Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kurs 1 Psykologin och psykologen, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: An Orientation about Psychology as a Research Area and Applications

Denna kursplan gäller: 2015-01-12 och tillsvidare

Kurskod: 2PS033

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommitén för psykologprogrammet, 2008-12-12

Reviderad av: Prefekten, 2014-12-17

Innehåll

Kursens avser att introducera och ge en förtrogenhet med psykologprogrammets innehåll och mål, arbetsformer samt lokala förutsättningar för studierna i Umeå. Kursen ska ge översiktliga kunskaper om psykologiämnets aktuella bredd i innehåll, perspektiv, tillämpningar, vetenskapliga förhållningssätt och forskning. Kännedom om psykologyrkets bredd och verksamhetsområden, yrkesspecifika innehåll och kompetenser, samt hur detta anknyter till ämnet och utbildningen, ska inhämtas. Studenten ska ha erfarenheter av olika undervisnings- och arbetsformer och reflekterat kring studierna på psykologprogrammet avseende målsättningar, egenansvar, samarbete och aktuella IT-baserade formerna för t ex litteratursökning och kommunikation. Studenterna ska få kännedom om universitetets stöd- och servicefunktioner. Kursen ska ge en introduktion till psykologprofessionen, verksamhetsfält och professionalitetsfrågor.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande för betyget ’godkänd’
•visa en grundläggande orientering om psykologin som ämnesområde och vetenskap; dess historik och nuvarande breda innehåll och tillämpningar samt dess strävan efter vetenskaplighet med olika förekommande perspektiv avseende kunskapssyn, metodval och intersektionalitet
•visa förståelse för psykologins vetenskapliga förhållningssätt och dess metodik för att formulera frågeställningar, insamla material och muntligt och/eller skriftligt redovisa sina resultat
•visa kännedom om och förståelse för psykologers etiska principer och vara medveten om yrkesetiska och forskningsetiska överväganden
•vara etablerad i de aktuella IT-baserade formerna för t ex litteratursökning och kommunikation inom kurser på utbildningen
•visa förståelse för relationella grupprocesser inkluderande den egna personen som verktyg
•visa färdighet att bidra till ett funktionellt och öppet gruppklimat både vad avser processarbete och innehållsligt arbete

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till Psykologprogrammet. Kursen läses i enlighet med dess inplacering i aktuell utbildningsplan. Beslut om avvikelse från kursordning fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen kan ges på svenska och/eller engelska. Undervisningen på kursen ges gemensamt med psykologprogrammet med inriktning mot idrott och i form av lektioner, föreläsningar, seminarier, grupparbeten, gruppövningar och grupphandledning. En betoning görs på grupparbetsformer och studentgruppen som en arbetsgrupp i utveckling, med sikte på att inför hela utbildningen ge erfarenhet, förtroende och förståelse för sådana viktiga faktorer för lärande, kunskaps- och kompetensutveckling. Seminarier och gruppövningar är obligatoriska och examinerande.

Examination

Examinationen sker via datorbaserad individuell examination, skriftligt och/eller muntligt, enskilt eller i grupp. Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Examination när studenten ej närvarat vid gruppträffar består av motsvarande moment
• Redogör via loggbok
• Närvara vid uppföljande examinationstillfälle och muntligt redogöra för examinator om de normer, roller, beslutsfattande och makt som studenten observerat i sin aktuella grupp .

Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, s.k. omprov. Ett omprov erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock erbjuds omprov tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Tidpunkt för omprov bör meddelas senast i samband med ordinarie prov. Dessutom erbjuds ytterligare ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets regelsamling. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden. Skriftlig överklagan ställs till Överklagandenämnden Umeå universitet, registrator, 901 87 Umeå inom tre veckor från den dag beslutet tilldelades. I överklagan ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Övriga föreskrifter

För att delta i kursen krävs att man är antagen till Psykologprogrammet. Kursen läses i enlighet med dess inplacering i aktuell utbildningsplan. Beslut om avvikelse från kursordning fattas av berörd studierektor.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 3

Baslitteratur

Sveriges Psykologförbund
Yrkesetiska principer för psykologer i Norden : Antagna av Sveriges Psykologförbunds kongress
1998 :
Psykologförbundet
Obligatorisk
Läsanvisning: Häftet tillhandahålls genom institutionen för Psykologi.

Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar
Magnusson Eva, Marecek Jeanne
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 271 s. :
ISBN: 978-91-27-11818-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1 (s. 11-20), kapitel 3 (s. 44-55) och kapitel 5 (s. 71-85).

Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning
Granström Kjell, Hammar Chiriac Eva, Hempel Anders
2., [kompletterade och aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 226 s. :
ISBN: 978-91-44-01751-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 4, sid 87-102.

Grunderna i vår tids psykologi
Thornéus Per, Hwang Philip, Lundberg Ingvar, Smedler Ann-Charlotte
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 348 s. :
ISBN: 978-91-27-13167-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod
Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
3., [kompletterade och utvidgade] uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 310 s. :
ISBN: 9789147098804
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar respektive webbaserat material tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.