Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

Engelskt namn: Introduction Oral Health

Denna kursplan gäller: 2021-11-29 och tillsvidare

Kurskod: 3OT163

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2018-09-13

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-11-26

Innehåll

Kursen inleds med studier om tandhygienistens yrkesroll inom tandvården och samhället. Begrepp inom oral hälsa och vetenskaplig metod introduceras samt lagar, förordningar och andra författningar som reglerar tandvården presenteras.  Kroppens utveckling och funktion studeras både från ett psykosocialt och biomedicinskt perspektiv. Kursen innehåller fyra moment: Tandhygienistens yrkesprofession, Samhälle och organisation, Social och kognitiv utveckling samt Kroppens utveckling, struktur och funktion.

Förväntade studieresultat

Tandhygienistens yrkesprofession 7,5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • redogöra för tandhygienistens yrkesroll
 • beskriva olika perspektiv inom ämnet oral hälsa
 • beskriva struktur och innehåll i vetenskaplig litteratur 
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • söka vetenskaplig litteratur 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna
 • reflektera över vad ett etiskt, professionellt och vetenskapligt förhållningssätt innebär
 • reflektera över tandhygienistens roll och samarbete med tandvårdens övriga professioner
Samhälle och organisation 7,5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • beskriva tandvårdens organisation
 • beskriva lagar, förordningar och författningar av betydelse för tandvården
 • redogöra för vad tystnadsplikt inom tandvården innebär
 • beskriva värdegrund och etik i tandvården
 • beskriva innebörden av jämställdhet och likabehandling
 • beskriva övergripande konsekvenser av våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor
 • ge exempel på hur förhållanden i samhället påverkar individers och gruppers orala hälsa.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • söka och identifiera lagar och föreskrifter som reglerar tandvården 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna
 • reflektera över vad genusaspekter, mångfald, jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter innebär
 • reflektera över våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor
 • reflektera hur samhällsstrukturer, organisationer och individers beteende interagerar och påverkar våldsnivån i ett samhälle
 • reflektera över hur individer och en arbetsgrupp bestående av olika professioner påverkas av personligheter, erfarenheter och föreställningar vid möten inom och utanför hälso- och sjukvården.
Social och kognitiv utveckling 5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • beskriva grundläggande psykologiska begrepp
 • beskriva människans sociala- och kognitiva utveckling ur ett livscykelperspektiv
 • beskriva innehållet i anknytningsteorin
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska
 • reflektera över självpsykologi i professionella sammanhang

Kroppens utveckling, struktur och funktion 10 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • beskriva människokroppens och vävnadernas uppbyggnad och normala funktioner
 • redogöra för munhålans och käksystemets strukturer och funktioner
 • redogöra för struktur och funktion av tandens hårdvävnad och stödjevävnad och tändernas utseende och placering
 • beskriva bett- och tandutvecklingen
 • beskriva cellens uppbyggnad, strukturer och funktioner samt
 • beskriva hur kolhydrater,  lipider, proteiner och nukleinsyror är uppbyggda
 • beskriva kroppens energi- och  ämnesomsättning
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • identifiera primära och permanenta tänder
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna
 •  reflektera över kostens betydelse för kroppens utveckling och funktion.

Behörighetskrav

Den studererande ska vara antagen till tandhygienistprogrammet.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, grupparbeten och obligatoriska arbetsplatsbesök. I undervisningens upplägg förväntas tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Litteratur på engelska förekommer i kursen.

Examination

Kursen innehåller flera delexaminationer i  form av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga seminarier och skriftlig tentamen.  För att bli godkänd på kursen (30 hp) krävs att samtliga delexaminationer är godkända. Betyg som ges är godkänd (G) eller underkänd (U).

Vid frånvaro från seminarier kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie examination har rätt att genomgå förnyad examination fyra gånger. Tre examinationstillfällen ges per kursomgång. Om studenten efter tre examinationer fortfarande är underkänd kan studenten ansöka om att gå om kursen. Ansökan skickas till programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammet. Den studerande som genomfört sammanlagt fem examinationer men inte blivit godkänd ges inget ytterligare tillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.