"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsintegrerad Oral Hälsa C, 15 hp

Engelskt namn: Applied clinical oral health C

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 3OT175

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2020-11-24

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2023-06-12

Innehåll

Innehållet i kursen avser att återspegla och integrera tidigare kunskap med fokus på färdigheter som förväntas på denna del av utbildningen. Kursen är till största delen förlagd på en extern tandvårdsklinik. Där fördjupas kunskaperna om orala undersökningar, behandlingar och hälsokommunikation. Lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper uppövas.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Den studerande ska kunna

 • redogöra för hur allmänhälsa och oral hälsa påverkar varandra hos individer och grupper samt redogöra för förhållanden i samhället som påverkar gruppers och individers orala hälsa
 • redogöra för betydelsen av vetenskap och beprövad erfarenhet samt för det vetenskapliga stödet för behandlingsåtgärder och beskriva forsknings- och utvecklingsarbete inom  tandvården
 • redogöra för hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer uppmärksammas och hanteras i praktiken inom tandvården
 • redogöra för relevanta författningar och relatera till kliniskt arbete och betydelsen av legitimationsansvar inom tandvården 

Färdigheter och förmåga:
Den studerande ska kunna

 • självständigt utföra orala undersökningar genom att utreda och analysera undersökningsdata, diagnostisera, riskbedöma och planera insatser för god oral hälsa i olika åldrar samt med god läsbarhet dokumentera i journal och övriga dokument enlighet med relevanta författningar
 • självständigt och i samverkan med patienten, närstående och andra grupper initiera, genomföra samt utvärdera och dokumentera hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser
 • självständigt tillämpa anestesi i munhålan
 • utföra orala hälsobedömningar i uppsökande verksamhet och planera behov av insatser
 • redogöra för val av behandlingsåtgärder utifrån kompetens och riktlinjer och samverka med andra yrkesgrupper samt analysera betydelsen av lagarbete
 • tillämpa hygienrutiner och ergonomiskt arbetssätt konsekvent
 • planera och förmedla hälsofrämjande insatser och kunskapsbaserad information avsedd för olika grupper i varierande åldrar 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
Den studerande ska kunna

 • reflektera utifrån globala hälsomål, arbetsmiljöaspekter och ledarskap
 • agera professionellt, kommunicera med ett empatiskt förhållningssätt och etablera god kontakt med patienter, anhöriga, medarbetare och andra grupper samt reflektera över den egna professionella utvecklingen
 • reflektera över tandvårdssituationer och beskriva den egna förmågan i situationer som berör etiska aspekter inklusive jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter
 • identifiera och reflektera över sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen

Behörighetskrav

För att få påbörja kursen krävs att kursen Verksamhetsintegrerad Oral Hälsa B är godkänd och att samtliga obligatoriska moment är genomförda på föregående kurs Oral hälsopromotion och professionell utveckling.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Undervisningen bedrivs i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på tandvårdsklinik under handledning av legitimerad tandhygienist och med stöd av kontaktlärare vid tandhygienistprogrammet. Kontaktläraren kan i speciella fall där behov finns ha tät/nära kontakt med student och handledare. 
Muntliga seminarier och skriftliga uppgifter ingår i kursen. Samtliga moment är obligatoriska. Vid frånvaro av obligatoriskt moment kontaktas examinator som beslutar hur momentet ska kompletteras. I undervisningens upplägg förväntas tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Litteratur på engelska förekommer i kursen.
Antalet praktikplatser på studieorten är begränsade. En student kan bli anvisad en VFU-placering som kräver boende på annan ort än studie- eller hemorten. Senast en månad innan kursen påbörjas meddelas studenten om placering samt om placeringen innebär boende på annan ort än studie- eller hemorten. Om praktikplacering inte kan meddelas inom dessa angivna tidsramar, ska studenten erhålla besked om detta, skälen till varför sådant beslut inte kunnat ges i tid liksom när slutgiltigt besked om praktikplats kommer att ges.

Examination

Den studerande examineras skriftligt och muntligt samt i praktiskt arbete. Kunskaper och förståelse bedöms skriftligt eller muntligt. Färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms vid seminarier samt löpande i det praktiska arbetet på klinik. Bedömning av studentens professionella utveckling under VFU sker genom handledarens bedömning av den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt bedömningsunderlag som lämnas till examinator. Skriftliga uppgifter och seminarier bedöms av examinator på tandhygienistprogrammet. Båda bedömningarna utgör underlag för betyg och sätts först när alla obligatoriska moment är slutförda. Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv. Betygen som ges är godkänd (G) eller underkänd (U).

Student som underkänts i kursmål relaterade till verksamhetsförlagd utbildning kan erbjudas en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Studerande som, efter att ha genomgått en ny utbildningsperiod fortfarande bedöms ha otillräckliga kunskaper och färdigheter, erhåller inga ytterligare resurser för klinisk träning. För studerande som är godkänd i samtliga moment förutom skriftliga uppgifter och seminarier är antalet provtillfällen begränsat till fem.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Den studerande har rätt att byta examinator efter en underkänd kurs. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammet (PRO). I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för tandhygienistprogrammet.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.  Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten.

Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram

Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot COVID-19 eller mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i de fall det skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

 

Tillgång till verksamhetsintegrerat lärande

Verksamhetsintegrerat lärande (inklusive VFU och klinisk praktik) genomförs inom respektive utbildnings avtal i samverkan med regioner, primärkommuner och ett antal privata aktörer. Om student inte uppfyller praktikplatsens krav utifrån exempelvis arbetsmiljö eller patientsäkerhetsaspekter, kan universitetet inte garantera tillgång till verksamhetsintegrerat lärande. Universitetet ska då undersöka möjligheten att studenten kan erbjudas annan praktikplats inom ramen för universitetets avtal.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 38

Axéll Tony
Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom : klinisk diagnostik och behandling
7., omarb. uppl. : Stockholm : Gothia Fortbildning : 2016 : 168 s. :
ISBN: 9789188099464
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt : en handbok i bemötande
Cars Jane, Terzis Beata
1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 143 s. :
ISBN: 978-91-88099-25-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Chitre A. P.
Manual of local anaesthesia in dentistry
Third edition : New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers : [2016] : 222 pages :
ISBN: 9789352501984
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Christidis Nikolaos
Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion
Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2020] : 230 sidor :
ISBN: 9789177411352
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Dental caries : the disease and its clinical management
Fejerskov Ole, Nyvad Bente, Kidd Edwina A.M.
3. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xiv, 466 s. :
ISBN: 9781118935828
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Forsell Minna
Att arbeta med tolk
Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2018] : 109 sidor :
ISBN: 978-91-7741-052-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
ISBN: 9789144120522
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hallberg Lillemor R-M
Hälsa och livsstil : forskning och praktiska tillämpningar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 358 s. :
ISBN: 978-91-44-05840-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning
Holm Ivarsson Barbro, Hjalmarson Agneta, Pantzar Margareta
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 304 s. :
ISBN: 9789144082394
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Textbook of geriatric dentistry
Holm-Pedersen Poul, Walls Angus W.G., Ship Jonathan A.
Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xv, 369 s. :
ISBN: 9781405153645
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jeppsson-Grassman Eva
Att åldras med funktionshinder
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 199 s. :
ISBN: 9789144048390
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Pedriatric Dentistry: A Clinical Approach
Koch Goran, Poulsen Sven, Espelid Ivar, Haubek Dorte
John Wiley & Sons : 2016 : 408 s. :
ISBN: 9781118913499
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Clinical periodontology and implant dentistry
Lang Niklaus P, Lindhe Jan
6. ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2015 : 1371 p. (2 vol.) :
ISBN: 97804706724881-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lund Henrik
Odontologisk radiologi
Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 150 sidor :
ISBN: 9789188099921
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner
Zimmerman Mikael, Sjöberg Klas
Tredje upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 254 sidor :
ISBN: 9789177410553
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt : december 2007
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2007 : 403 s. :
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Karies_2007_fulltext.pdfz Fulltext
ISBN: 978-91-85413-21-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kronisk parodontit : prevention, diagnostik och behandling : en systematisk litteraturöversikt
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2004 : 400 s. :
ISBN: 91-87890-96-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Regeringskansliet
Svensk författningssamling
Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning :
Svensk författningssamling
Obligatorisk

Tandvårdens läkemedel
Borås : 2021 :
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Tandvardens_Lakemedel_2020-21_web.pdf
Obligatorisk

Health psychology : theory, research & practice
Marks David, Murray M., Estacio Emee Vida
6th edition : London : Sage : [2021] : xv, 678 pages :
ISBN: 9781529723083
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tandvårdens etik
Helgesson Gert, Kvist Thomas
Andra upplagan : Stockholm : Gothia kompetens : [2021] : 232 sidor :
ISBN: 9789177412731
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst