Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturhistoria 1:2, 6 hp

Engelskt namn: History of Architecture 1:2

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5AR138

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-22

Innehåll

Kursen behandlar rationalism och expressionism som strömningar i ett brett kulturhistoriskt perspektiv med fokus på det
arkitektoniska och konstnärliga rummet. Genom att studera arkitektur-, konst- och kulturhistoriska gestaltningar, processer
och sammanhang ger kursen kunskap om och förståelse för olika sätt att uttrycka och gestalta rum.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för rationalismens och expressionismens sammanhang i arkitektur-, konst och kulturhistoria.
- beskriva hur rum har uttryckts inom rationalism och expressionism.
- i seminarieform diskutera för kursen centrala texter, objekt och fenomen.
- självständigt utföra en rapport samt reflektera över tillvägagångssätt och slutresultat.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser i Arkitektprogrammet (TYARK) som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier samt en studieresa eller motsvarande
uppgift.

Examination

Examination sker fortlöpande genom såväl muntliga som skriftliga och gestaltande uppgifter, individuellt och i grupp samt
genom en större individuell skriftlig uppgift.
På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För godkänt fordras närvaro vid
den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan
godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en ny examinator utsedd, om inte
särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till prefekt vid
Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.