Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Arkitekturhistoria 2:1, 6 hp

Engelskt namn: History of Architecture 2:1

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5AR202

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-08-25

Innehåll

Kursen behandlar den västerländska arkitekturens stilhistoria samt de västerländska städernas utformning i ett historiskt
perspektiv. Stilbegreppet och historieskrivningen undersöks och omvärderas genom utblickar mot andra kultursfärer
samt genom undersökningar av begreppen komposition, transformation och intervention. Studierna kommer att vara
både teoretiska och praktiska.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för arkitekturens stilhistoria
- redogöra för stadens utformning i ett historiskt perspektiv
- beskriva och reflektera kring stilbegreppet och historieskrivningen
- analysera en historisk byggnad med hjälp av arkitektens verktyg

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna: 5AR131: Arkitekturprojekt 1:1 (15 hp), 5AR132: Arkitekturhistoria 1:1 (6 hp), 5AR133: Arkitekturteknik 1:1 (3 hp), 5AR134: Arkitekturteori 1:1 (6 hp), 5AR135: Arkitekturprojekt 1:2 (15 hp), 5AR136: Arkitekturteknik 1:2 (3 hp), 5AR137: Arkitekturteori 1:2 (6 hp), 5AR138: Arkitekturhistoria 1:2 (6 hp).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier och praktiska övningar i grupp.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisningen som är av prövande karaktär samt godkänt på de muntliga och skriftliga uppgifterna.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs av liknande innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.