"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturhistoria 2:1, 6 hp

Engelskt namn: History of Architecture 2:1

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5AR202

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-08-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-03

Innehåll

Kursen ger en global översikt av arkitekturens historia från de tidigaste kända byggnaderna (cirka 7500 f.Kr.) fram till början av 1400-talet.
Den behandlar arkitekturen från flera perioder, inklusive det antika Egypten, det antika Grekland, den islamiska guldåldern, det romerska riket och det bysantinska riket. Kursen behandlar både byggnader och stadsplanering i ett historiskt perspektiv. Historieskrivningens karaktär som subjektiv praktik granskas kritiskt genom utelämnandet av nyckeltexterna. Alternativa berättelser om global arkitekturhistoria introduceras och exempel från det globala norr och söder presenteras i dialog med varandra.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för betydande byggnader och stadsmiljöer ur ett historiskt perspektiv
  • Beskriva och reflektera över förhållandet mellan arkitektur och historieskrivning 

 
Färdighet och förmåga

  • Kritiskt analysera en historisk byggnad eller stadsmiljö från den period som omfattas

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna: 5AR131: Arkitekturprojekt 1:1 (15 hp), 5AR133: Arkitekturteknik 1:1 (3 hp), 5AR134: Arkitekturteori 1:1 (6 hp), 5AR135: Arkitekturprojekt 1:2 (15 hp), 5AR136: Arkitekturteknik 1:2 (3 hp), 5AR137: Arkitekturteori 1:2 (6 hp), 5AR138: Arkitekturhistoria 1:2 (6 hp).

Undervisningens upplägg

Undervisningsformerna kommer att innehålla direktsända online-föreläsningar och seminarier samt förinspelade videoföreläsningar. Studenterna kommer att genomföra självständiga studier individuellt och i små grupper.
Rätten att få undervisning och handledning gäller endast under den tid kursen, för vilken studenten är registrerad, pågår.

Examination

Kursen examineras genom inlämning av en skriftlig rapport som ska innehålla text och bildmaterial samt bibliografiska referenser till andra verk. Rapporten ska skrivas och lämnas in individuellt av varje student.

Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
Betyg för kursen sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). 
Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Benevolo Leonardo
History of modern architecture : Vol. 1 The tradition of modern architecture
Cambridge, Mass. : M.I.T. press : 1977 : xxxiv, 374 s. :
ISBN: 0262020815
Se Umeå UB:s söktjänst

Collins Peter
Changing ideals in modern architecture, 1750-1950 [Elektronisk resurs]
Montreal : McGill-Queen's University Press : c1998. : xiv, 308 p. :

A history of architecture on the comparative method
Fletcher Banister, Cordingley R.A.
17. ed. : London : Athlone Pr. : 1961 : 1364 s. :

Frampton Kenneth
Modern architecture : a critical history
Rev. and enl. ed. : London : Thames and Hudson : 1985 : 360 s. :
ISBN: 050020201X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Frampton Kenneth
Modern architecture : a critical history
4. ed., rev., expanded and updated : London : Thames & Hudson : 2007 : 424 s. :
ISBN: 0-500-20395-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Gothic architecture
Grodecki Louis, Prache Anne, Recht Roland
New York : Electa/Rizzoli : 1985 : 221 s. :
ISBN: 0-8478-0473-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Hitchcock Henry-Russell
Architecture : nineteenth and twentieth centuries
Harmondsworth : 1958 : 498 s., pl.-bl. :

Kaufmann Emil
Architecture in the age of reason : baroque and post-baroque in England, Italy, and France
Cambridge, Mass. : Harvard University Press : 2013 : 293 s. :
ISBN: 9780674334007
Se Umeå UB:s söktjänst

Martin Roland
Greek architecture : architecture of Crete, Greece, and the Greek world
London : Faber : 1988 : 201 s. :
ISBN: 0-571-15069-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Neoclassical and 19th century architecture. : 2 The diffusion and development of classicism and the Gothic revival
Middleton Robin, Watkin David
415 s. :
ISBN: 0-8478-0851-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Neoclassical and 19th century architecture : 1 The enlightenment in France and in England
Middleton Robin, Watkin David
1987 : 206 s. :
ISBN: 0847808505
Se Umeå UB:s söktjänst

Murray Peter
The architecture of the Italian Renaissance
2. enl. ed. : London : cop. 1969 : 252 s. :
ISBN: 0-500-18101-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Norberg-Schulz Christian
Meaning in western architecture
Rev. ed. : New York : Rizzoli : 1980 : 236 s. :
ISBN: 0-8478-0319-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Pevsner Nikolaus
An outline of European architecture
7. [rev.] ed. with new bibliogr. : Harmondsworth : 1963, pr. 1968 : 496 s. :
ISBN: 0140135243
Se Umeå UB:s söktjänst

Wittkower Rudolf
Architectural principles in the age of humanism.
New York : 1971 : 173 s. :
ISBN: 0-393-00599-2
Se Umeå UB:s söktjänst