"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturhistoria 2:2, 3 hp

Engelskt namn: History of Architecture 2:2

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 5AR216

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-03

Innehåll

Kursen ger studenterna överblick på arkitekturens globala historia från 1300-talet fram till 1700-talet e.Kr.Den täcker en period i europeisk arkitekturhistoria som börjar med den italienska renässansen och avslutas med den industriella revolutionen. Kursen tar sin utgångspunkt i ett europeiskt perspektiv, men kontextualiserar kritiskt de dominerande berättelserna om europeisk historia med motberättelser från det globala södern. Kursen behandlar både byggnaders och stadsplaneringens historia. Historieskrivningens karaktär som subjektiv praktik granskas kritiskt genom utelämnandet av nyckeltexterna. Alternativa berättelser om global arkitekturhistoria introduceras och exempel från det globala norr och söder presenteras i dialog med varandra.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för betydande byggnader och stadsmiljöer ur ett historiskt perspektiv.

 
Färdighet och förmåga

  • Beskriva och reflektera över förhållandet mellan arkitektur och historieskrivning.
  • Genomföra en kritiskt analys av en historisk byggnad eller stadsmiljö från den period som omfattas.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningsformerna kommer att innehålla direktsända online-föreläsningar och seminarier och förinspelade videoföreläsningar. Studenterna kommer att genomföra självständiga studier individuellt och i små grupper.
 Rätten att få undervisning och handledning gäller endast under den tid kursen, för vilken studenten är registrerad, pågår.

Examination

Kursen examineras genom inlämning av en skriftlig rapport som ska innehålla text och bildmaterial samt bibliografiska referenser till andra verk. Rapporten fylls i och lämnas in individuellt av varje student.
 
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
 
Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). 
Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.