Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteori 3:2, 10 hp

Engelskt namn: Theory of Architecture 3:2

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5AR305

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-06

Innehåll

Kursen syftar till att ge metoder för att utveckla och utvärdera en arkitektonisk brief och program i relation till specifika kontexter och den bredare arkitektoniska diskursen. Den primära metoden som används är en undersökning av arkitektoniska strategier genom fallstudier, projektioner av dessa strategier i ett specifikt sammanhang och en reflektion över de konsekvenser som denna process skapar.
 
Kursen består av två moment:
  1. Utveckling av enskilda förslag (3 hp)
  2. Arkitekturforskning, teori och strategi (7 hp)
Ämnet för utveckling av enskilda förslag i moment 1 utvecklas och förfinas under kursens gång genom individuella reflektioner kring den bredare arkitektoniska diskursen i förhållande till specifika kontexter.
 
Moment 2 fokuserar på breddning av forskningsområdet genom undersökning och analys av historiska och nutida metoder för arkitektoniska interventioner. I denna fas utvecklar studenten en individuell position i förhållande till utvecklingen av en arkitektonisk förslag. Det arkitektoniska förslaget bör innehålla en personlig infallsvinkel till projektet, ett grundläggande arkitekturprogram och en kritisk analys av centrala inslag i den valda platsen/platserna.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Individuellt utveckla och kommunicera ett kritisk arkitektoniskt förslag.
  • Diskutera och värdera olika strategier för arkitektoniska interventioner.
  • Relatera och integrera relevant arkitektonisk forskning i ett arkitektoniskt förslag för en specifik kontext.
  • Utveckla och utvärdera en arkitektonisk brief och program i förhållande till en specifik kontext och en bredare arkitektonisk diskurs.

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR300: Arkitekturprojekt 3:1 (15 hp)
5AR301: Samhällsplanering 2 (3 hp)
5AR302: Arkitekturhistoria 3 (4 hp)
5AR303: Arkitekturteori 3:1 (8 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fallstudier, workshops, samt projektarbete individuellt och i grupp och består av analysövningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner och kritiktillfällen.
 

Examination

Examinationen sker skriftligt och i form av muntlig presentation med stöd av diagram, arkitektoniska modeller och annat relevant visuellt material som förberetts individuellt eller i grupp. Resultatet bedöms genom obligatoriska inlämningsuppgifter och utvärdering av dokumentationen av den egna arbetsprocessen och resultat.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid handledning, seminarier och fältstudier samt godkänt på de muntliga, skriftliga och gestaltande examinationerna.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs skriftligen till programansvarig.

Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten. Examinator bestämmer datum för när kompletteringen ska vara inlämnad.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.