"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design, 9 hp

Engelskt namn: Current Topic in Interaction Technology and Design

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 till 2024-01-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5TF068

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-16

Innehåll

I kursen behandlas hur vetenskapliga resultat genereras och hur de presenteras muntligt och skriftligt. En egen vald aktuell forskningstillämpning inom interaktionsteknik eller design studeras och prövas mot en forskningshypotes. Resultatet presenteras.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- självständigt utföra en mindre forskningsuppgift inom ett eget valt område och testa en forskningshypotes,
- i grupp konstruktivt kritisera ett utkast till en vetenskaplig artikel,
- självständigt skriva en vetenskaplig rapport på engelska,
- presentera sitt arbete muntligt på engelska.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp tidigare studier som skall inkludera minst två av följande kurser: Artificiell intelligens - grunderna, 7.5 hp, Ubiquitous Computing, 7.5 hp, Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design, 7.5 hp, Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test" 7.5 hp eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med det självständiga arbetet. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Vid kursens slut genomförs en konferens där genomförda arbeten presenteras individuellt.

Examination

Examinationen sker i två steg. Steg ett innebär att den författade vetenskapliga rapporten bedöms innehållsmässigt, stilistiskt och språkligt. Steg två innebär att godkända bidrag presenteras vid en slutkonferens, antingen som ett föredrag eller som en "poster". Dessutom skall studenten aktivt delta i grupptimmar avseende konstruktiv kritik på utkast till vetenskaplig artikel.
På kursen ges något av betygen underkänd, godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), eller med beröm godkänd (5).  För betyget (3) krävs att rapporten håller en godtagbar kvalitet samt att studenten har presenterat ett godkänt bidrag vid slutkonferensen och visat förmåga att ge konstruktiv kritik. För betyget (4) krävs att rapporten håller hög kvalitet samt att studenten har presenterat ett godkänt bidrag vid slutkonferensen och visat god förmåga att ge konstruktiv kritik. För betyget (5) krävs att rapporten håller mycket hög kvalitet samt att studenten har presenterat ett godkänt bidrag vid slutkonferensen och visat mycket god förmåga att ge konstruktiv kritik.

Den som godkänts på kursen får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.