Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sex och samlevnad, 7,5 hp

Engelskt namn: Sex education

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 6PE182

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-03-30

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-07-03

Innehåll

I kursen behandlas skolans undervisning i sex och samlevnad integrerat med ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll och utifrån ett normkritiskt perspektiv. I kursen studeras sexualitetens och fortplantningens biologi och i samband med det även sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel. Kursen tar upp och problematiserar begrepp som jämställdhet, kön, sexuell identitet, relationer, kärlek, pornografi och andra mediala frågor, sexuella trakasserier och ansvar. I kursen behandlas även sexualiteten och sexualundervisningen i globala och historiska perspektiv.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 • Använda naturvetenskapliga förklaringsmodeller angående människans sexualitet och reproduktion
 • Redogöra för metoder att upprätthålla sexuell och reproduktiv hälsa
 • Redogöra för och reflektera över sociala och kulturella perspektiv på sexualitet och kön
 • Redogöra för historiska och globala aspekter på sexualitetens och sexualupplysningens/ undervisningens roll i samhället 
Färdighet och förmåga
 • Planera och diskutera undervisningssekvenser för aktuell åldersgrupp rörande sexualitet och samlevnad 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Diskutera och problematisera didaktiska frågor med anknytning till undervisningen i sex och samlevnad
 • Kritiskt granska det egna förhållningssättet till undervisning i sex och samlevnad. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektioner, seminarier, gruppuppgifter, värderingsövningar och undervisningsövningar. Undervisningsövningar som knyts till klassrumsarbete är examinerande och därmed obligatoriska. Under kursen ges studenten tillfälle att utvärdera kursens mål, värdera och bedöma hur kursen administrerats och hur kurstiden disponerats, utvärdera formerna för kunskapsredovisning samt ge synpunkter på kurslitteratur och övrigt undervisningsmaterial.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
 • individuell muntlig och skriftlig fördjupningsuppgift knutet till ämnesinnehållet på kursen
 • individuell muntlig och skriftlig redovisning av ett undervisningsmoment inom sex och samlevnad (”planeringsuppgiften”),
 • individuell muntlig och skriftlig examination i samband med två litteraturseminarier,
 • skriftlig individuell tentamen.
Den skriftliga tentamen, den skriftliga fördjupningsuppgiften samt den skriftliga redovisningen av ett undervisningsmoment bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Betyg på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att den skriftliga tentamen bedömts med resultatet väl godkänt (VG) samt att en av fördjupningsuppgiften eller planeringsuppgiften bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 18

  Kurslitteratur

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år : jämställdhet, sexualitet och relationer i ämnesundervisningen : årskurserna 7-9
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 189 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590653
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan : sexualitet, relationer och jämställdhet i de gymnasiegemensamma ämnena
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 113 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590356
  Se bibliotekskatalogen Album

  Simonsson Nathalie
  Världens viktigaste bok : om kroppen, känslor och sex
  Stockholm : Ordfront : 2012 : 198 s. :
  ISBN: 9789170376313
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
  2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
  ISBN: 9789144108568
  Se bibliotekskatalogen Album

  Campbell Biology
  Urry Lisa A, Cain Michael L, Wasserman Steven A.
  Pearson : 2016 :
  Läsanvisning: ISBN: 9780134093413

  Vetenskapliga artiklar med anknytning till sex- och samlevnadsundervisning tillkommer.
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :

  Referenslitteratur

  Ambjörnsson Fanny
  I en klass för sig : genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer
  Stockholm : Ordfront : 2004 : 361 s. :
  ISBN: 91-7037-027-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
  2., [rev.] uppl. : Stockholm : Skolverket : 2014 : 55 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590837
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att förebygga HIV och STI : kunskapsunderlag och vägledning för förebyggande arbete bland ungdomar och unga vuxna
  [Ny, bearb. utg.] : Stockholm : Smittskyddsinstitutet : 2011 : 214 s. :
  http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/hivsexprev/Vagledning/Att-f%C3%B6rebygga-HIV-och-STI-2011-1-2.pdf
  ISBN: 978-91-86723-07-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Åkerlund Carl
  Bryt! : ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet
  3., [omarb.] uppl. : Stockholm : Forum för levande historia : 2011 : 116 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789197791434
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den onaturliga naturen : kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet
  Stockholm : Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) : 2013 : 172 s. :
  ISBN: 9789185188802
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laack Stefan
  Kukkunskap : (kukker: utväxt på trädstam) : en skrift om mannens kön
  [Ny utg.] : Stockholm : Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) : 2012 : 44 s. :
  ISBN: 9789185188833 (korr.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nevin Tina
  Fittfakta : (fitja: våt ängsmark, strandäng) : en skrift om kvinnans kön
  [Ny utg.] : Stockholm : Riksförbundet för sexuell upllysning (RFSU) : 2012 : 44 s. :
  ISBN: 9789185188840 (korr.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Agneta
  Hedersrelaterat våld och förtryck [Elektronisk resurs] : skolans ansvar och möjligheter
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 1 PDF-fil (30 s.) :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86529-26-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omskärelse av pojkar och män : fakta och rättigheter
  Stockholm : RFSU : [2011?] : 27 s. :
  Läsanvisning: http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Fakta/omskarelse-fakta-och-rattigheter.pdf?epslanguage=sv

  Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner
  5., rev. och uppdaterade uppl. : Stockholm : Smittskyddsinstitutet (SMI) : 2013 : 39 s. :
  ISBN: 9789186723231
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sex och samlevnad : perspektiv på undervisning
  Røthing Åse, Bang Svendsen Stine Helena, Andersson Sten, Bäckman Maria
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 292 s. :
  ISBN: 978-91-44-06040-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion : en sammanfattning och praktiska råd
  Östersund : Folkhälsomyndigheten : 2014 : 15 s. :
  ISBN: 9789176031216
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2017 vecka 35

  Kurslitteratur

  Campbell Biology
  Urry Lisa A, Cain Michael L, Wasserman Steven A.
  Pearson : 2016 :
  Läsanvisning: ISBN: 9780134093413

  Hela livet : 50 år med sex- och samlevnadsundervisning
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2005 : 235 s. :
  Fulltext
  ISBN: 91-85128-56-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
  Bromseth Janne C. H., Darj Frida
  Uppsala : Centrum för genusvetenskap : 2010 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-978186-5-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år : jämställdhet, sexualitet och relationer i ämnesundervisningen : årskurserna 7-9
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 189 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590653
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan : sexualitet, relationer och jämställdhet i de gymnasiegemensamma ämnena
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 113 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590356
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar med anknytning till sex- och samlevnadsundervisning tillkommer.
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :

  Referenslitteratur

  Ambjörnsson Fanny
  I en klass för sig : genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer
  Stockholm : Ordfront : 2004 : 361 s. :
  ISBN: 91-7037-027-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
  2., [rev.] uppl. : Stockholm : Skolverket : 2014 : 55 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590837
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att förebygga HIV och STI : kunskapsunderlag och vägledning för förebyggande arbete bland ungdomar och unga vuxna
  [Ny, bearb. utg.] : Stockholm : Smittskyddsinstitutet : 2011 : 214 s. :
  http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/hivsexprev/Vagledning/Att-f%C3%B6rebygga-HIV-och-STI-2011-1-2.pdf
  ISBN: 978-91-86723-07-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Åkerlund Carl
  Bryt! : ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet
  3., [omarb.] uppl. : Stockholm : Forum för levande historia : 2011 : 116 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789197791434
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den onaturliga naturen : kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet
  Stockholm : Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) : 2013 : 172 s. :
  ISBN: 9789185188802
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forsberg Margareta
  Brunetter och blondiner [Elektronisk resurs] : sex, relationer och tjejer i det mångkulturella Sverige
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 237 s. :
  ISBN: 978-91-44-06230-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Laack Stefan
  Kukkunskap : (kukker: utväxt på trädstam) : en skrift om mannens kön
  [Ny utg.] : Stockholm : Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) : 2012 : 44 s. :
  ISBN: 9789185188833 (korr.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nevin Tina
  Fittfakta : (fitja: våt ängsmark, strandäng) : en skrift om kvinnans kön
  [Ny utg.] : Stockholm : Riksförbundet för sexuell upllysning (RFSU) : 2012 : 44 s. :
  ISBN: 9789185188840 (korr.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Agneta
  Hedersrelaterat våld och förtryck [Elektronisk resurs] : skolans ansvar och möjligheter
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 1 PDF-fil (30 s.) :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86529-26-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omskärelse av pojkar och män : fakta och rättigheter
  Stockholm : RFSU : [2011?] : 27 s. :
  Läsanvisning: http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Fakta/omskarelse-fakta-och-rattigheter.pdf?epslanguage=sv

  Skola i normer 2:a uppl
  Reimers (red.) Eva, Martinsson (red.) Lena
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140685995
  Se bibliotekskatalogen Album

  Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner
  5., rev. och uppdaterade uppl. : Stockholm : Smittskyddsinstitutet (SMI) : 2013 : 39 s. :
  ISBN: 9789186723231
  Se bibliotekskatalogen Album

  Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion : en sammanfattning och praktiska råd
  Östersund : Folkhälsomyndigheten : 2014 : 15 s. :
  ISBN: 9789176031216
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wester Maria
  En granskning av metodböcker i sex- och samlevnadsundervisningen : "metoden får inte bli ett självändamål"
  Stockholm : Skolverket : [2009] : 27 s. :
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2245