"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Sociologiprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: The Sociology Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT18 och tillsvidare

Programkod: SGSOC

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-1884-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-06-18

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-09-29

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet sociologi (Sociology)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Under det första året läser studenterna kurser i sociologi och socialpsykologi. Det andra året ägnas åt programspecifika kurser om arbetssociologi, digital sociologi, modern idé- och samhällshistoria, utrednings- och utvärderingsarbete samt arbetsrätt. Det tredje året innehåller en valfri termin samt en fördjupningstermin i sociologi/sociologi med inriktning mot socialpsykologi. Under ett flertal kurser sker kopplingar till sociologiska och socialpsykologiska arbetsområden, genom exempelvis föreläsningar, seminarier, examinationer och inom ramen för examensarbeten.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. 

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/fria. Val av valbara/fria kurser görs i samråd med studie-/programvägledare. 

Kurserna läses i den ordning som anges under rubriken Studieplan. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda anges i de olika kursplanerna. På samtliga kurser kan det förekomma undervisning på engelska på hela eller delar av kurser. Det finns stora möjligheter under utbildningen att studera utomlands via något av institutionens eller universitetets utbytesavtal i Norden, Europa eller övriga världen. Den valfria terminen är den mest lämpliga för utbytesstudier inom programmet.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i sociologi eller i sociologi med inriktning mot socialpsykologi.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT21

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Sociologi A 30.0 hp
Grundnivå
Sociologi:Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Obligatorisk

Alternativt

Socialpsykologi A 30.0 hp
Grundnivå
Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Obligatorisk

 

Termin 2

Sociologi B 30.0 hp
Grundnivå
Sociologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
Obligatorisk

Alternativt

Socialpsykologi B 30.0 hp
Grundnivå
Sociologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
Obligatorisk

 

Termin 3

Arbetssociologi 7.5 hp
Grundnivå
Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala  förkunskapskrav
Obligatorisk

Digital sociologi 7.5 hp
Grundnivå
Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Obligatorisk

Bilden av den andre 7.5 hp
Grundnivå
Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Obligatorisk

Välfärdssamhällets utveckling 7.5 hp
Grundnivå
Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Obligatorisk

Termin 4

Utrednings- och utvärderingsarbete 15.0 hp
Grundnivå
Sociologi:Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Obligatorisk

Arbetsrätt för sociologer 15.0 hp
Grundnivå
Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Obligatorisk

Termin 5

Valfri kurs 30 hp

Termin 6

Sociologi C 30.0 hp
Grundnivå
Sociologi: Grundnivå, min 60 hp kurser på grundnivå el min 2 års studier som förkunskapskrav, innehåller ex.arbete för kandidatexamen
Obligatorisk

Alternativt

Sociologi C med inr mot socialpsykologi 30.0 hp
Grundnivå
Sociologi: Grundnivå, min 60 hp kurser på grundnivå el min 2 års studier som förkunskapskrav, innehåller ex.arbete för kandidatexamen
Obligatorisk