"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240 hp

Engelskt namn: International Business Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SYINT

Högskolepoäng: 240

Diarienummer: FS 3.1.3-1769-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2013-02-12

Reviderad av: Handelshögskolans styrelse, 2021-03-02

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en civilekonomexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Civilekonomexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Business and Economics. Inriktning: Internationell ekonomi (International Business)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Civilekonomprogrammet leder till civilekonomexamen som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Om utbildning på grundläggande nivå samt på avancerad nivå se Högskolelagen 1 kap 8 och 9 §§.

Nationella mål för aktuell examen

Civilekonomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. För civilekonomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet.

Kunskap och förståelse
För civilekonomexamen skall studenten
– visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet,
– visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och
– visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet.

Färdighet och förmåga
För civilekonomexamen skall studenten
– visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och
– visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilekonomexamen skall studenten
– visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För civilekonomexamen med internationell inriktning skall studenten
Vid beslutsfattande visa förståelse för organisationers förutsättningar i ett nationellt och globalt perspektiv.
Visa kunskap och förståelse för arbete i en internationell miljö och interkulturell kontext.

Färdighet och förmåga.
För civilekonomexamen med internationell inriktning skall studenten
Visa förmåga att kritiskt förhålla sig till information, samt systematiskt och analytiskt angripa komplexa ekonomiska frågeställningar.
Visa förmåga att samarbeta och kommunicera i en interkulturell kontext för att lösa praktiska ekonomiska problem
Visa förmåga att integrera etiska och hållbara resonemang vid analys, värdering och beslut
 

Examinationsformer

Kan vara skriftlig tentamen, muntlig tentamen, seminarier, skriftliga arbeten enskilt eller i grupp.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Innehåll och uppläggning
Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programvägledare. Kurserna läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Inriktningar och profiler
Inom civilekonomprogrammet med internationell inriktning läser studenten företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde. Inom företagsekonomi så kan studerande välja mellan olika specialiserade profiler. Möjligheterna att läsa redovisning med mål att senare arbeta som auktoriserad revisor i Sverige är dock inte möjliga med de engelska kurser som ges på programmet. I så fall måste studenten komplettera med kurser på svenska utöver de som ingår i programstrukturen.

Praktik
Alla studenter inom programmet erbjuds som valbar kurs möjligheten att söka programspecifik praktikkurs med internationell inriktning.

Examensarbete/Självständigt arbete
För civilekonomexamen skall studenten genomföra ett självständigt examensarbete omfattande minst 30 högskolepoäng. Examensarbetet skall ha en inriktning som motsvarar valt fördjupningsalternativ och sker under överinseende av utsedd handledare. Examensarbetet skrivs på engelska.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT15

Termin 1

Företagsekonomi med internationell inriktning A, 30 hp

Termin 2

Statistik för internationella ekonomer, 15 hp

Internationell ekonomisk historia, 15 hp

Termin 3

Nationalekonomi A, 30 hp

Termin 4

Fördjupning företagsekonomi: Företagsekonomi med internationell inriktning B, 30 hp

Fördjupning nationalekonomi: Juridik, 15 hp samt valfria kurser, 15 hp
 

Termin 5

Fördjupning företagsekonomi: Företagsekonomi C, 15 hp samt valfria kurser, 15 hp

Fördjupning nationalekonomi: Nationalekonomi B, 30 hp

Termin 6

Fördjupning företagsekonomi: Juridik, 15 hp samt valfria kurser, 15 hp

Fördjupning nationalekonomi: Nationalekonomi C,15 hp samt valfria kurser, 15 hp

Termin 7

Fördjupning företagsekonomi: Företagsekonomi D, 30 hp

Fördjupning nationalekonomi: Nationalekonomi D, 30 hp

Termin 8

Examensarbete inom valt fördjupningsområde, 30 hp