Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen spikar doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna finns på universitetsbibliotekets webb.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

September 2014

3 september kl 09.00–12.00

Anders Johansson - fysiologi

Disputation Anpassning av bitbeteende till situation och uppgift.

5 september kl 09.00–12.00

Emmelie Björklund - farmakologi

Disputation Endocannabinoidsystemet: En translationell studie från Achilles tendinos till cyclooxygenase.

18 september kl 09.00–12.00

GDNF och alfa-synuclein vid degeneration av det nigrostriatala systemet

Disputation Forskarstuderande Maria Chermenina försvarar sin avhandling (eng titel: GDNF and alpha-synuclein in nigrostriatal degeneration). Opponent: Professor Guido Nikkhah, Leiter Stereotaktische und Funktionelle Neurochirurgie, Neurochirurgische Klinik, Universitätsklinikum, Erlangen, Germany. Huvudhandledare: Professor Ingrid Strömberg.

18 september kl 09.00–12.00

Maria Chermenina - histologi med cellbiologi

Disputation GDNF och alfa-synuclein vid degeneration av det nigrostriatala systemet.

18 september kl 10.00–13.00

Joakim Bjerke - fysioterapi

Disputation Gångmönster och postural kontroll efter total knäartroplastik.

18 september kl 13.15–15.15

Olle Näsman – museologi

Disputation Samhällsmuseum efterlyses – Svensk museiutveckling och museidebatt 1965-1990

19 september kl 10.00–13.00

Björn Morén - medicinsk kemi

Disputation Caveolae-associerade proteiner och hur dom påverkar dynamiken hos caveolae.

19 september kl 10.15

Fotios Kasolis - beräkningsteknik

Disputation Om materialdistributionsmetoden: analys och akustiktillämpningar.

19 september kl 13.00–16.00

Kristin Ahlm - rättsmedicin

Disputation Trafik och drunknings händelser med särskild tonvikt på alkohol och andra droger.

25 september kl 10.00

Patrick Ehlers - experimentell fysik

Disputation Om Vidareutveckling av NICE-OHMS – en ultrakänslig frekvensmodulerad kavitetsförstärkt spektroskopisk teknik för detektion av molekyler i gasfas.

26 september kl 09.00–12.00

Martin R. Schmid - molekylärbiologi

Disputation Toll-medierat cellulärt immunsvar i Drosophila melanogaster.

26 september kl 10.00

Eva Weidemann - kemi

Disputation Om organiska miljögifter i rökgas och flygaska från sopförbränning.

30 september kl 13.00–16.00

Elisabet Sonntag-Öström - folkhälsovetenskap

Disputation Skog för vila - återhämtning vid utmattningssyndrom.

30 september kl 13.15–15.00

Lilit Hakobyan - nationalekonomi

Disputation Essäer om ekonomisk tillväxt och politisk transition


Oktober 2014

3 oktober kl 09.00–12.00

Christina Storm Mienna - klinisk oral fysiologi

Disputation Käkfunktionsstörningar bland samiska kvinnor.Perspektiv från en epidemiologisk undersökning med kvantitativ och kvalitativ metod.

3 oktober kl 10.00–12.00

Åsa Pérez – pedagogiskt arbete

Disputation Meeting the Other and Oneself: Experience and Learning in International, Upper Secondary Sojourns.

3 oktober kl 13.00–15.00

Stina Wikberg – pedagogiskt arbete

Disputation Bland själporträtt och parafraser – Om kön och skolans Bildundervisning

10 oktober kl 09.00–12.00

Camilla Brorsson - anestesiologi

Disputation Trauma - logistik och stressvar.

10 oktober kl 09.00–12.00

Curt Löfgren - Folkhälsa

Disputation Att skydda utsatta grupper från katastrofala hälso- och sjukvårdsutgifter. Fallet Vietnam

10 oktober kl 13.00–15.00

Erik Brockwell - nationalekonomi

Disputation Konsument beteende - Hur påverkas det av stat (politik) och industri?

24 oktober kl 09.00–12.00

Jennifer Crowe - Folkhälsa

Disputation Värmeexponering och hälsoutfall bland Costa Ricanska sockerrörsskördare

28 oktober kl 09.00–12.00

David Olsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Skadliga effekter av luftföroreningsexponering under fosterstadiet och tidigt i livet – med fokus på effekter på havandeskapsförgiftning, förtida födsel och barnastma.


November 2014

14 november kl 09.00–12.00

Alison Hernandez - folkhälsa

Disputation Att stödja sjuksköterskors arbetsprestation i landsbygdens Guatemala: betydelsen av mänskliga relationer.

28 november kl 09.00–12.00

Annika Hagenbjörk-Gustafsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Validering av diffusionsprovtagare för kväveoxider och mätning i olika miljöer.

28 november kl 10.00–12.00

Märit Simonsson – museologi

Disputation Displaying Spaces: Spatial Design, Expererience and Autheticity in Museums

28 november kl 13.00–15.00

Erik Sigurdson – pedagogiskt arbete

Disputation Det sitter i väggarna


December 2014

5 december kl 09.00–12.00

Hanna Nord - molekylär medicin

Disputation Six1s roll i muskelstamceller och etableringen av snabba muskel fibrer.

5 december kl 10.15–12.15

Annika Norlund Shaswar – nordiska språk

Disputation Skriftbruk i vardagsliv och sfi-utbildning: En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker

5 december kl 13.00–15.00

Linda Vikdahl – religionsvetenskap

Disputation "Jag vill också vara en ängel." Om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning

5 december kl 13.00–16.00

Åsa Maria Gustafsson - lungmedicin

Disputation Respiratoriska och immunologiska effekter efter inandning av industriellt framställda nanopartiklar.

12 december kl 10.00–12.00

Kristina Hansson – pedagogiskt arbete

Disputation Skola medier – Berättelser, aktiviteter och styrningsrationaliteter i en kommuns långsiktiga utvecklingssträvanden

12 december kl 13.00–16.00

Elisabeth Bruce - omvårdnad

Disputation Stöd till familjer som lever med barn med medfött hjärtfel, ett föräldraperspektiv.


Februari 2015

6 februari kl 10.00

Karolina Broman - ämnesdidaktik med inriktning mot kemi

Disputation Om Kemi: Kunskaper, kontext och val. En väg mot mer avancerad problemlösningsförmåga bland gymnasieelever.


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Karin Wikman
2012-02-15

Aktuella disputationer

Kommande disputationer

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Informatörer

Pressansvarig

Karin Wikman
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05

Medicinsk fakultet

Mattias Grundström Mitz
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Utbildningsvetenskap

Marie Oskarsson
Tel: 090-786 69 47