Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen spikar doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna finns på universitetsbibliotekets webb.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

November 2014

28 november kl 09.00–12.00

Annika Hagenbjörk-Gustafsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Validering av diffusionsprovtagare för kväveoxider och mätning i olika miljöer.

28 november kl 10.00–12.00

Märit Simonsson – museologi

Disputation Displaying Spaces: Spatial Design, Expererience and Autheticity in Museums

28 november kl 13.00–15.00

Erik Sigurdson – pedagogiskt arbete

Disputation Det sitter i väggarna

28 november kl 13.00–16.00

Tej Ram Jat - folkhälsa

Disputation Mödravård i Madhya Pradesh, Indien: en upptäcktsfärd med mänskliga rättigheter som vägledening.


December 2014

3 december kl 13.00

Dmitry Kremnev - biologi

Disputation Om I samklang: Kloroplastens och kärnans harmoni.

4 december kl 09.00–12.00

Sofie Jacobson - anestesiologi

Disputation Svår sepsis; epidemiologi och könsrelaterade skillnader i inflammatoriska markörer.

4 december kl 09.00–12.00

Thomas Rudolfsson - fysioterapi

Disputation Sensomotorisk funktion och rörelseomfång i nacken hos kvinnor med långvarig nacksmärta – utvärdering med rörelseanalys och effekter av träning.

4 december kl 13.00

Mikhail Golets - kemisk reaktionsteknik

Disputation Om uppgradering av monoterpener till specialkemikalier med högt förädlingsvärde via heterogen katalys.

5 december kl 09.00–12.00

Hanna Nord - molekylär medicin

Disputation Six1s roll i muskelstamceller och etableringen av snabba muskel fibrer.

5 december kl 09.00–12.00

Adam Johansson - radiofysik

Disputation Magnetresonanstomografi med ultrakort ekotid som ett substitut för röntgendatortomografi.

5 december kl 10.15–12.15

Annika Norlund Shaswar – nordiska språk

Disputation Skriftbruk i vardagsliv och sfi-utbildning: En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker

5 december kl 10.15

Olof Olsson - geografi och ekonomisk historia

Disputation Bortom det vilda - Studier av skogen som en rekreationsresurs för stadsbor

5 december kl 13.00–15.00

Linda Vikdahl – religionsvetenskap

Disputation Jag vill också vara en ängel. Om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning

5 december kl 13.00–16.00

Åsa Maria Gustafsson - lungmedicin

Disputation Respiratoriska och immunologiska effekter efter inandning av industriellt framställda nanopartiklar.

5 december kl 13.00–16.00

Anders Behrens - neurologi

Disputation Idiopatisk normaltryckshydrocephalus - ett nytt datoriserat neuropsykologiskt testbatteri samt mätning av intrakraniella pulsationer och tryck.

10 december kl 13.00–16.00

Urban Ekman - kognitiv neurovetenskap

Disputation Funktionell hjärnavbildning av kognitiv status i Parkinsons sjukdom.

12 december kl 09.00–12.00

Jon Unosson - lungmedicin

Disputation Akuta kardiovaskulära effekter vid exponering för biobränsleavgaser.

12 december kl 10.00–12.00

Kristina Hansson – pedagogiskt arbete

Disputation Skola och medier – Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden

12 december kl 10.00

Nabil Souihi - kemi

Disputation Om multivariata synergier inom pharmaceutisk valskompaktering - inverkan på produktkvaliteten från råmaterial och processparametrar via statiskt planerade experiment.

12 december kl 13.00–16.00

Elisabeth Bruce - omvårdnad

Disputation Stöd till familjer som lever med barn med medfött hjärtfel, ett föräldraperspektiv.

12 december kl 13.00–15.00

Maria Levlin – språk

Disputation Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår.

12 december kl 13.15

Elisabeth Olivius - statsvetenskap

Disputation Jämställdhetspolitik i den globala styrningen av flyktingar

15 december–15 december

Carola Wiklund Hörnqvist - psykologi

Disputation Brain-based teaching: Behavioral and neuro-cognitive evidence for the power of test-en hanced learning

17 december kl 10.00–13.00

Sabine Kunz - molekylär fysiologisk botanik

Disputation Om socker-beroende genexpression och celldivision i cellkultur och plantor från Arabidopsis thaliana.

19 december kl 09.15

Petra Sandberg - psykologi

Disputation Kognitiv träning för unga och äldre - Transfer, långtidseffekter och prediktorer för förbättring


Januari 2015

16 januari kl 10.15

Cecilia Gustafsson - kulturgeografi

Disputation For a Better Life" - A study on migration and health in Nicaragua

22 januari kl 09.00

Edvin Jose Thanikkal - molekylär mikrobiologi

Disputation Om reglering av virulens hos Yersinia pseudotuberculosis genom ackumulering av fosforylerat CpxR-protein.

23 januari kl 10.00–13.00

Ina Ehlers - medicinsk biofysik

Disputation NMR-studier av metaboliter och xenobiotika: Från ögonblicksmätninger till långisktig metabol reglering.

30 januari kl 10.00–13.00

Rais Ahmad Ganai - medicinsk kemi

Disputation Strukturell och biokemisk grund för den höga nogrannheten och processivitet hos DNA polymeras ε.


Februari 2015

6 februari kl 10.00

Karolina Broman - ämnesdidaktik med inriktning mot kemi

Disputation Om Kemi: Kunskaper, kontext och val. En väg mot mer avancerad problemlösningsförmåga bland gymnasieelever.

6 februari kl 13.00

Malgorzata Pietrzykowska - växters cell- och molekylärbiologi

Disputation Om Lhcb1 och Lhcb2s olika roller i regleringen av fotosyntesens ljusinfångning.

13 februari kl 09.00–12.00

Petra Pohl - fysioterapi

Disputation Fallhändelser hos äldre kvinnor och män i ordinärt boende: riskfaktorer och säkerhetsstrategier. Riskmedvetenhet, fallrädsla och föredragna träningsegenskaper från ett genusperspektiv.

27 februari kl 09.30

Lovisa Lind - ekologi

Disputation Om klimatförändringar och isbildning i vattendrag: effekter på biologisk mångfald.

27 februari kl 10.15–12.15

Ingela Nilsson – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Disputation Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Karin Wikman
2012-02-15

Aktuella disputationer

Kommande disputationer

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Informatörer

Pressansvarig

Karin Wikman
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05

Medicinsk fakultet

Mattias Grundström Mitz
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Utbildningsvetenskap

Marie Oskarsson
Tel: 090-786 69 47