Till umu.se

Visioner, strategier och regler

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap. Så lyder grundtanken i Umeå universitet 2020 – Vision och mål – det visionsdokument som universitetsstyrelsen fastställde den 8 juni 2012, där Umeå universitets viktigaste mål finns samlade. Dokumentet ska ligga till grund för verksamhetsplaneringen på universitetets alla nivåer. På Regelverket vid Umeå universitet publiceras de av universitetsstyrelsen eller rektor beslutade universitetsgemensamma regeldokument vars syfte är att styra organisationen på visst sätt.

Umeå universitet 2020 – Vision och mål

Utgångspunkten för visionsdokumentet är att Umeå universitet år 2020 har vidareutvecklats som ett internationellt framstående forsknings- och utbildningsuniversitet som spelar en framträdande roll för den regionala utvecklingen. Universitetet ger studenter och medarbetare unika möjligheter att utvecklas både på det professionella och det personliga planet, samtidigt som det förser samhället lokalt och globalt med ny kunskap och kreativa människor. Målen i visionsdokumentet är formulerade under tre huvudrubriker:

Ett universitet som gör det möjligt

Beskriver de övergripande målen:
Långsiktighet möjliggör högt risktagande.
Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten.
Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet.

Utbildning för gränslös kunskap

Huvudrubrik nummer två med målen: Attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer, Hög lärarkompetens, Möten med forskning och omgivande samhälle, Stark internationell dimension.

Forskning som spränger gränser

Huvudrubrik nummer tre med målen: Nydanande forskning, Forskning som antar samhällets utmaningar, Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen, Attraktiv forskarutbildning skapar konkurrenskraft.

Visionsdokumentet gäller från 1 juli 2012 tills vidare. En översyn av dokumentet ska göras senast hösten 2016.
Umeå universitet 2020 – Vision och mål

Universitetsgemensamma delmål med fördjupade analyser, strategier och uppföljningskriterier perioden 2013-2015

Rektor beslutade 10 december 2013 att fastställa universitetsgemensamma delmål med fördjupade analyser, strategier och uppföljningskriterier, perioden 2013-2015.

Beslut av rektor- Universitetsgemensamma delmål samt fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier för perioden 2013-2015
Universitetsgemensamma delmål

Delmål med tillhörande fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier perioden 2013-2015

Rektor beslutade 21 oktober 2013 att fastställa fakulteternas och Lärarhögskolans delmål, med fördjupade analyser, strategier och uppföljningskriterier, för perioden 2013-2015.

Beslut av rektor - Delmål samt fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier perioden 2013-2015
Teknisk naturvetenskaplig fakultet
Samhällsvetenskaplig fakultet
Humanistisk fakultet
Medicinsk fakultet
Lärarhögskolan

Forskningskontrakt 

Teknisk naturvetenskaplig fakultet

Samhällsvetenskaplig fakultet

Humanistisk fakultet

Medicinsk fakultet

Lärarhögskolan

Verksamhetsplan

Universitetsstyrelsen har i dokumentet Verksamhetsplan år 2013-2015 och budget år 2013 tillstyrkt inriktningen för universitetets fortsatta verksamhetsplanering. Från och 2013 kommer verksamhetsplaneringen att vara betydligt mer långsiktig, vilket innebär verksamhetsplaner om treårscykler.
Verksamhetsplan år 2013-2015 och budget år 2013

Umeå universitets underlag inför regeringens arbete med forsknings- och innovationspropositionen 2012

Dokumentet Gränslös kunskap – Att möte framtidens utmaningar är Umeå universitets strategier och rekommendationer till regeringen inför forsknings- och innovationspropositionen 2012.
Gränslös kunskap – Att möte framtidens utmaningar

Utvecklingsarbete inom andra områden

Självklart bedriver Umeå universitet utvecklingsarbete även inom andra områden, t.ex. kvalitet, arbetsmiljö, mångfald, miljö, jämställdhet och likabehandling. Läs mer om dessa områden i spalten till vänster.

Regelverk vid Umeå universitet

En samlad överblick över regeldokumenten vid Umeå universitet främjar uppföljningen och vetskapen om gällande regelverk samt minskar risken för överlappningar mellan dokumenten. Under sidan Regelverk publiceras de av universitetsstyrelsen eller rektor beslutade universitetetsgemensamma regeldokument vars syfte är att styra organisationen på visst sätt.


Sidansvarig: Daniel Andersson
2013-12-10

Utskriftsversion

Björkstam

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Akademisekreterare
Daniel Andersson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 99 11

Kontaktformulär

Delegationsordningar Umeå universitet

Rektors delegationsordning med vidaredelegationer