Till umu.se

Kursplan

Idrottsjuridik, 15.0 hp

Sports Law, 15.0 Credits

Högskolepoäng: 15.0 hp
Kurskod: 2JU046
Ansvarig institution: Juridiska institutionen
Datum för fastställande: 2009-06-01
Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte
Reviderad: 2015-06-01
Giltig från: 2015-08-31
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen belyser juridiska frågor och ger en introduktion till idrottens förenings-, tävlings- bestraffningsregler och idrottsjuridik. Det inledande momentet innefattar förutom allmän rättsvetenskap också en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösning av juridiska problem och särskilt idrottsjuridiska. Därefter behandlas den centrala kontraktsrätten. Särskild vikt läggs vid avtalslagens regler om avtals ingående, avtal ingående genom fullmakt och förutsättningarna för avtals ogiltighet. I anslutning till detta avsnitt behandlas även vissa av köprättens regler. Vidare behandlas associationsrättsliga, särskilt föreningsrättsliga, och arbetsrättsliga problemställningar knutna till en idrottsförening.

Dessutom behandlas de centrala avsnitten i skadeståndsrätten rörande ersättning för olika typer av skador och förluster. Vidare berörs grundläggande skatteregler och reglerna kopplade till beskattning av stiftelser och ideella föreningar. Kursen omfattar också momentet straff- och processrätt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt möjliga kollisioner mellan idrottens interna regler och svensk rätt.

Ett återkommande tema är den tilltagande regleringen av idrotten då särskilt i ljuset av en ökad professionalisering och globalisering.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system,

• kunna redogöra för några grundläggande drag avseende idrottens regelverk och beskriva, reflektera och analysera dess förhållande till den övriga lagstiftningen i samhället,

• ha kunskap om samspelet mellan lagstiftning och idrottens egna regler,

• ha grundläggande kunskaper inom tillämplig EU-rättsliga områden relevanta för idrotten inom unionen,

• självständigt och i grupp kunna tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem knutna till idrottens område,

• ha förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material,
rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot
olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarie- och gruppövningar. Seminarieövningarna utgör obligatoriska moment på kursen.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga salstentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga salstentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se:
www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Övriga föreskrifter

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.2015-10-20

Kontaktinformation

Juridiska institutionen

Kontaktperson:
Stefan Lidberg

Tel: 090-786 76 15, Mån, ons, fre 10.00-11.30

Fax: 090-786 65 87

Kontaktformulär