......

 
Till umu.se

Kursplan

Idrottsjuridik, 15.0 hp

Sports Law, 15.0 Credits

Högskolepoäng: 15.0 hp
Kurskod: 2JU046
Ansvarig institution: Juridiska institutionen
Datum för fastställande: 2009-06-01
Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte
Reviderad: 2014-06-02
Giltig från: 2014-09-01
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen belyser juridiska frågor och ger en introduktion till idrottens förenings-, tävlings- bestraffningsregler och idrottsjuridik. Det inledande momentet innefattar förutom allmän rättsvetenskap också en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösning av juridiska problem och särskilt idrottsjuridiska. Därefter behandlas den centrala kontraktsrätten. Särskild vikt läggs vid avtalslagens regler om avtals ingående, avtal ingående genom fullmakt och förutsättningarna för avtals ogiltighet. I anslutning till detta avsnitt behandlas även vissa av köprättens regler. Vidare behandlas associationsrättsliga, särskilt föreningsrättsliga, och arbetsrättsliga problemställningar knutna till en idrottsförening.

Dessutom behandlas de centrala avsnitten i skadeståndsrätten rörande ersättning för olika typer av skador och förluster. Vidare berörs grundläggande skatteregler och reglerna kopplade till beskattning av stiftelser och ideella föreningar. Kursen omfattar också momentet straff- och processrätt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt möjliga kollisioner mellan idrottens interna regler och svensk rätt.

Ett återkommande tema är den tilltagande regleringen av idrotten då särskilt i ljuset av en ökad professionalisering och globalisering.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system,
• kunna redogöra för några grundläggande drag avseende idrottens regelverk och beskriva, reflektera och analysera dess förhållande
  till den övriga lagstiftningen i samhället,
• ha kunskap om samspelet mellan lagstiftning och idrottens egna regler,
• ha grundläggande kunskaper inom tillämplig EU-rättsliga områden relevanta för idrotten inom unionen,
• självständigt och i grupp kunna tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom
  givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem knutna till idrottens område,
• ha förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material,
  rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot
  olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarie- och gruppövningar. Seminarieövningarna utgör obligatoriska moment på kursen.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga salstentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga salstentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är godkända.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se:
www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Övriga föreskrifter

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 36

Kurslitteratur

Arbetsrätt
Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars
6., rev. uppl. : Malmö : Liber : 2013 : 215 s. :
ISBN: 978-91-47-11100-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Backman Jyri
Idrottsjuridik : en introduktion
Malmö : Idrottsforum.org : 2007 : 133 s. :
URL: http://www.idrottsforum.org/iforpubl/backman_omslag.jpg
ISBN: 978-91-85645-01-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Backman Jyri
Idrottsjuridisk rättsfallssamling : med kommentarer och lästips
Lund : KFS i Lund : 2006 : 468 s. :
ISBN: 91-88558-37-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

EU-rätt
Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
Malmö : Liber : 2010 : 135 s. :
ISBN: 91-47-09478-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rättsregler : en introduktion till juridiken
Hydén Håkan, Hydén Therese
6., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 200 s. :
ISBN: 978-91-44-05736-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson Svante
Associationsrätten
4., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2011 : 113 s. :
ISBN: 978-91-39-20507-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Malmsten Krister
Idrottens bestraffningsregler med förklaringar
4. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2002 : 185 s. :
ISBN: 91-39-10391-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Idrottens föreningsrätt
Malmsten Krister, Pallin Christer
2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2005 : 232 s. :
ISBN: 91-39-10775-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Carlsson, Bo. (2004). Idrottens förrättsliggande. http://www.idrottsforum.org/articles/carlsson/carlsson.html Lindholm Johan, Idrottens särart och EU:s konkurrensrätt, 2008 Europarättslig Tidskrift nr 4/2008, s. 914–933 Lindholm Johan, Idrottsjuridik, Norstedts Juridik 2014 Lindholm, Johan Dopad i praktiken – rättslig och idrottslig praxis, Idrottsjuridisk skriftserie nr 14 (2009), s. 85 Lindholm, Johan Case C-325/08, Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard and Newcastle United UFC, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 16 March 2010, not yet reported, Common Market Law Review, Vol. 47, No. 4 (2010), pp. 1187–1197 Johan Lindholm & Markus Naarttijärvi, Personlig integritet och idrottslig dopingkontroll, Retfaerd, Vol. 33, No. 4 (2010), pp. 77–100 Lindholm, Johan Challenges to Sport Based on Community Law and the Way Forward, paper presented at EU Sport Directors Meeting (Stockholm, September 2009 Lindquist, Björn, Idrottens skiljeklausuler, Juridisk tidskrift 1994, nr 4. Malmsten. Krister, Konfliktlösning inom idrottsrörelsen, SvJT 1995 (s. 497-509). Malmsten, Krister. Idrottsvåld – regelkonformitet och rättsenlighet, i Skuld och ansvar – Straffrättsliga studier tillägnade Alvar Nelsson, Skrifter från Juridiska Fakulteten i Uppsala vol. 2 s. 192 Iustus Förlag, Uppsala 1985. Kurskompendium som tillhandahålls via institutionen. Utredning av Riksidrottsstyrelsen, Alternativa associationsformer för idrottslig verksamhet. Tillhandahålls via inst. Norstedts: Sveriges Rikes Lag eller Iustus: Svensk lag eller annan lagtext


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Juridiska institutionen

Kontaktperson:
Stefan Lidberg

Tel: 090-786 76 15, Mån, ons, fre 10.00-11.30

Fax: 090-786 65 87

Kontaktformulär