Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Öppen data och EU

Europeiska unionen (EU) arbetar för att stödja utvecklingen av öppen vetenskap (open science). EU har en stark påverkan på hur forskningens förutsättningar utvecklas, både i egenskap av tung forskningsfinansiär och som forskningspolitisk aktör.

EU-kommissionens arbete

EU, genom EU-kommissionen, arbetar aktivt för att främja öppet tillgänglig forskning, och som ett led i detta öppen tillgång till forskningsdata (open data). Därför har strategier kring tillgängliggörande av forskningsdata blivit allt viktigare i forskningsprojekt som finansieras av EU-medel, något som också får genomslag i andra sammanhang. Till exempel går detta mönster igen även hos andra forskningsfinansiärer och politiska beslutsfattare. Samordning och interoperabilitet mellan lokala system, infrastrukturer policies och EU:s motsvarigheter är ett viktigt område vad gäller utvecklingen av arbetet med forskningsdata på alla nivåer.

Efter Horizon 2020

En av de tyngsta aktörerna som arbetar för ökad öppen tillgång till forskningsresultat är EU-kommissionen. I samband med forskningssatsningen Horizon 2020 arbetade kommissionen fram en pilotmodell för hantering av forskningsdata, där FAIR-principerna var en viktig influens till riktlinjer rörande hantering av forskningsdata. 

Horizon Europe

Efter Horizon 2020 permanentas flera av de satsningar som har gjorts på öppen forskningsdata, i den följande satsningen Horizon Europe. Horizon Europe kommer att vidareutveckla den policy för open access (öppen tillgång till vetenskaplig output) som gällde inom Horizon 2020.

Horizon Europe kommer att främja FAIR-principerna. Utöver det kommer öppen vetenskap att behandlas som normen för vetenskaplig kommunikation. Det innebär att finansierad forskning inklusive forskningsdata förväntas publiceras med öppen tillgång, det vill säga open access. Det kommer fortfarande vara möjligt att välja att inte publicera forskningsdata, men eftersom standardläget är öppen tillgång behandlas avsteg från detta som ett val som forskare aktivt måste uttrycka.

Aktiviteter som höjer forskares kompetens inom öppen vetenskap kommer att genomföras. Horizon Europe kommer även att stödja utvärderings- och belöningssystem som främjar öppen vetenskap. Målet är att forskningen och innovationen inom unionen i högre grad ska tillämpas, återanvändas, reproduceras och komma till bred användning.

Fördjupning: FAIR data

European open science cloud (EOSC)

Målet med European open science cloud (EOSC) är att inom ramen för EU tillhandahålla en infrastruktur för att understödja öppen vetenskap och därmed innovation internationellt - även utanför EU:s gränser. EOSC är ett av de tydligaste praktiska resultaten av EU:s arbete för att möjliggöra FAIR data och open science.

EOSC är dels en rent teknisk lösning, men inom ramen för EOSC ska även kommunikation mellan människor understödjas och policies synkroniseras. Genom EOSC ska redan existerande vetenskapliga infrastrukturer för forskningsdata synkroniseras, samtidigt som nya infrastrukturer utvecklas för interoperabilitet gentemot EOSC. 

Portal: European open science cloud (EOSC)

Om EOSC (Europeiska kommissionen) Bakgrund, policyinformation, evenemang och publikationer relaterade till EOSC.

EOSC Secretariat Koordinations- och stödfunktion för EOSC med möjlighet för aktivt deltagande i forum och liknande.

EOSC Nordic Samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna i arbetet med EOSC.

EOSC-hub Inom ramen för EOSC-hub ska ett system för att integrera mjukvara och tjänster från större europeiska e-infrastrukturer och forskningsinfrastrukturer skapas.

Kunskapsöversikt om EOSC (EGI Foundation) EGI samarbetar med EU i arbetet med EOSC-hub.

European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe Dokument som beskriver grunddragen i den inledande visionen för EOSC.

Open AIRE

Ett av resultaten av kommissionens arbete med att göra forskningsdata mer tillgänglig är organisationen Open AIRE, som bland annat tillhandahåller information och tjänster med målet att underlätta öppen och transparent kommunikation av vetenskapliga resurser. Open AIRE fungerar också som europaövergripande stödorganisation i arbetet med att utveckla open science.

Inom ramen för Open AIRE pågår även ett flertal utvecklingsprojekt med fokus på interoperabilitet och på Open science-tjänster som kan ingå forskares arbetsflöde. Exempel på tjänster:

  • Zenodo (i samarbete med CERN) - ett repositorium för alla typer av forskningsdata. Innehåller även redskap och digitala biblioteks-tjänster utvecklade av CERN för hantering av "Big data"
  • Open science helpdesk, en tjänst för kontakt och kompetensutveckling kring Open science i praktiken
  • AMNESIA, en tjänst för att anonymisera data (kompatibel med Zenodo)
  • Plattformar och dashboards för ämnesspecifikt innehåll, till exempel Digital Humanities and Cultural Heritage och Neuroinformatics.

Ett flertal av tjänsterna beta-testas fortfarande. Fler tjänster från Open AIRE:
Open AIRE services

Forskningsprojektets faser

Inledning forskningsprojekt

Att informera sig, göra strategiska överväganden och upprätta en datahanteringsplan.

Under forskningsprojekt

Att bibehålla ett långsiktigt arbete med projektets forskningsdata under forskningsprocessen.

Avslut forskningsprojekt

Att avsluta forskningsprojektet med väl underbyggda beslut om projektets data.

Innehållet på denna sida ska ses som information och inte som en juridisk rekommendation. Kontakta universitetsjuristerna om du har behov av juridisk rådgivning kring forskning och publicering.

Universitetsledningens kansli