Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur såsom utrustning, installationer, databaser, kunskapssamlingar och andra resurser behövs för att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet. Använd filtret för att hitta infrastrukturer som kan hjälpa dig i din forskning.

Vetenskapsområden

Områden

Samordning av infrastruktur och forskningsmiljöer

  • Vetenskapsområden

  • Områden

  • Samordning av infrastruktur och forskningsmiljöer

Organisation Institutionen för datavetenskap

High Performance Computing Center North (HPC2N) är ett nationellt center för beräkningsteknik.

Organisation Institutionen för psykologi

I luktlab på Institutionen för psykologi forskar vi bl a på frågor som rör särskild miljökänslighet. Detta problemområde kräver ett tvärvetenskapligt och metodologiskt brett angreppssätt. Vi arbetar därför med undersökningsmetoder av laborativ, epidemiologisk och kvalitativ karaktär.

Organisation Sociologiska institutionen

European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som genomförs vart annat år i mer än 30 Europeiska länder, varav ett är Sverige.

Organisation Institutionen för psykologi

Rörelselabbet inrymmer anpassade laboratorium med system för mätning av kroppsrörelser och ögonrörelser, testrum för standardiserade neuropsykologiska test, samt en realistisk modell av en magnetresonansavbildningskamera (MRI) för träning inför medverkan i hjärnavbildningsundersökningar.

Organisation Institutionen för psykologi

På Psykologmottagningarna vid Institutionen för Psykologi bedriver de blivande psykologerna under sina fyra sista terminer psykoterapi under handledning.

Organisation Pedagogiska institutionen

I projektet samlas data in om idrottsstudenter vid slutet av sin utbildning vid Umeå universitet.

Organisation Sociologiska institutionen

Välfärdsstatsundersökningen är en serie surveyundersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik som genomförts 1986, 1992, 1997, 2002 och 2010.

Organisation Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)

Folkmängdsdatabasen FOLKNET innehåller uppgifter om den totala befolkningen i Sveriges församlingar, städer och nuvarande kommuner vart tionde år under perioden 1810 till 1990.

Organisation Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)

Linnédatabasen är designad för den tvärvetenskapliga forskningen om åldrande och livsvillkor vid CEDAR och omfattar data om socio-ekonomiska förhållanden, livshändelser, hälsa, livsstil, kognition m.m.

POPLINK är en longitudinell befolkningsdatabas, som innehåller länkade individdata från 1700-talet fram till ca 1950-talet.

Organisation Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)

Databasen POPUM innehåller longitudinella individdata från den svenska kyrkobokföringen: husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker samt död- och begravningsböcker från slutet av 1600-talet fram till sekelskiftet 1900.

Organisation Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

ProMeal (Prospects for Promoting Health and Performance by School Meals in Nordic Countries), är ett interdisciplinärt nordiskt projekt mellan Sverige, Norge, Finland och Island med huvudsyfte att studera skolmåltidens betydelse för kostens totala hälsosamhet, lärande och prestation i skolan.

Organisation Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig longitudinell intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 21 europeiska länder.

Organisation Statsvetenskapliga institutionen

European Representative Democracy (ERD) är en världsledande databas för forskning om kampen om regeringsmakten i Europa.

Organisation Institutionen för folkhälsa och klinisk medicinInstitutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Bygghälsokohorten innehåller data om hälsa och arbetsmiljö för mer än 389 000 anställda inom den svenska byggindustrin mellan 1971 och 1993. Bygghälsokohorten är unik genom det stora antalet studiedeltagare och möjligheten att länka data från kohorten till de svenska registren. Flera studier pågår för närvarande, både av svenska och internationella forskare.

Organisation Institutionen för fysik

Laserlab Umeå (LLU) består av en samling laboratorier som använder lasrar för sin forskning.

Organisation Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Arktiskt Centrum vid Umeå Universitet (Arcum) utgör en unik möjlighet för forskare vid Umeå Universitet att fördjupa de arktiska perspektiven i sin forskning, bygga nätverk och profilera sig i arktiska och nordliga frågor. Genom Arcum kan forskare få tillgång till att söka strategiska medel, gå på arktiska konferenser, föreläsningar och seminarier samt hitta tvärvetenskapliga samarbeten i sina frågor.

Organisation Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Umeå marina forskningscentrum (UMF) analyserar marina prover, deltar i internationella kalibreringar och är specialiserad på det bräckta vattnets biologi och kemi. Analyser görs på uppdrag av statliga myndigheter, högskolor och universitet, och utgör ett stöd till såväl forskning som miljöövervakning. Analyserna är ackrediterade av Swedac.

Organisation Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten

MT-FoU vid NUS är en naturlig samtals- och samarbetspartner, dels vid utveckling av utrustning som kan effektivisera vården och omsorgen, dels som teknisk part i forskningsprojekt som skall leda till utveckling av nya medicinska metoder. Avdelningen kan stötta med utveckling av mätmetoder, analysprogram, modellering eller statistiska analyser. En viktig uppgift är också att förbereda för kommersialisering av nya metoder och prototyper, vilket bidrar till att utveckla länets näringsliv.

Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för region och universitet för patientnära klinisk forskning. Kliniskt forskningscentrum kan ge forskare stöd från idé till avslutad studie: allt från lokaler, utrustning och GCP-utbildade forskningssjuksköterskor till studiestöd vid ansökningar, projektplanering, monitorering och slutrapportering. Vid KFC bedrivs både akademiska och företagssponsrade studier.

Organisation Medicinska fakulteten

Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentrum norr, inom utvecklingsprojektet PREDICT. Målet med projektet är att utveckla användningen av insamlade biobanksprover inom sjukvårdsregionen.

Organisation Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)
Organisation Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Vid Umeå marina forskningscentrum (UMF) finns fartyg tillgängliga för forskning, utbildning och miljöövervakning. Reguljär provtagningsverksamhet bedrivs året runt, och ofta finns möjlighet till samordning av provtagningar.

Organisation Pedagogiska institutionen

I projektet samlas data in om nyantagna idrottsstudenter vid Umeå universitet.

Organisation Sociologiska institutionen

ISSP är en internationell attityd-databas som täcker ett fyrtiotal länder. Sverige har varit medlem sedan 1992.

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap har idag Sveriges tekniskt mest avancerade kök och matsal, vilket innebär att Umeå flyttar fram sina positioner som gastronomisk metropol i norr.

Organisation Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap, Institutionen för fysik

UMIT Research Lab är en miljö för grundläggande forskning inom datavetenskap och teknik. Innovativa mjukvaruverktyg för simulering och högpresterande datorberäkningsmodeller utvecklas och testas i samarbete med branschpartner.

Organisation Umeå Centre for Microbial Research (UCMR), Institutionen för molekylärbiologiInstitutionen för molekylärbiologi
Organisation Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinska fakulteten

Flödescytometri möjliggör analys av cellytemolekyler, intracellulära molekyler samt RNA uttryck i enskilda celler. Dessutom kan utsöndrade proteinerna analyseras med hjälp pärlbaserade tekniker.

Organisation Umeå universitetsbibliotek (UB)

Infrastruktur med resurser, stöd och tjänster för forskningsdatahantering.

Organisation Sociologiska institutionen

CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning.

Organisation Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning

Northern Sweden Health and Disease Study, NSHDS, är en befolkningsbaserad kohort med biobanksprover som omfattar ca 135 000 unika individer. NSHDS har en mycket lång uppföljningstid och en dokumenterad hög provkvalitet. För ett stort antal individer (> 50 000) finns upprepade blodprover från olika provtagningstillfällen, ofta tagna innan individen insjuknat. Täckningen i Västerbotten är unik där ungefär hälften av alla invånare över 40 år har lämnat prov.

Organisation Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) är en av världens största kohortstudier och innehåller över en halv miljon deltagare från tio europeiska länder. EPIC utformades för att studera sambanden mellan kost, nutritionsstatus, livsstil, miljöfaktorer och uppkomst av cancer och andra kroniska sjukdomar.

Organisation Institutionen för datavetenskap

UMeHälsa är ett regionalt kompetenscentrum för forskning, utbildning och samverkan kring intelligenta, personanpassade eHälsainterventioner, beteendeförändringssystem och beslutsstöd. UMeHälsa verkar för att vara ett tvärvetenskapligt nav som överbryggar kunskapsområden och engagerar medborgare.

Organisation Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning

Northern Sweden Diet Database (NSDD) består av förädlade kostdata från norra Sverige. Grundmaterialet är kostregistreringar insamlade inom ramen för två stora befolkningsbaserade projekt; DietVIP inom Västerbottens hälsoundersökning och DietMON inom MONICA-screeningarna.

Organisation Umeå marina forskningscentrum (UMF), Kemiska institutionen, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Vid Umeå marina forskningscentrum finns en av Europas modernaste mesokosmanläggningar. Här finns möjlighet att genomföra storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former. Mesokosmlaboratoriet är tillgängligt för forskare på såväl Umeå universitet som andra universitet och högskolor.

Umeå Zebrafiskfacilitet (UZF) är Umeå universitets anläggning för forskning med zebrafisk.

Organisation Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskapInstitutionen för klinisk vetenskap

En infrastruktur under uppbyggnad som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten

Organisation Medicinska fakulteten

Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative Biology, UCCB).

Organisation Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning

Enheten för biobanksforskning, EBF, koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.

Expertis i masspektrometribaserad proteinanalys och proteomik vid Umeå universitet i samarbete med masspektrometrilaboratoriet för proteomik vid BMC i Uppsala och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Organisation Institutionen för fysik, Institutionen för matematik och matematisk statistik, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Institutionen för datavetenskap

Integrated Science Lab, Icelab, strävar efter att vara ett nav för kommunikation och samarbete inom livsvetenskaperna vid Umeå universitet. Vi använder oss av matematisk modellering för orsak-verkan förståelse och sammanför forskare från olika discipliner.

Organisation Kemiska institutionen
Organisation Kemiska institutionen

Spåranalysplattformen (eng. TAP) vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, syftar till att tillhandahålla toppmodern utrustning, instrumentering, användarutbildning och stöd för spåranalys av små molekyler i komplexa matriser, såsom miljö- och biologiska prover.

Organisation Kemiska institutionen

CBCS koordinerar och tillhandahåller en potent och integrerad plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verktyg för livsvetenskapernas applikationer, i nära samarbete med akademiska forskargrupper.

Organisation Kemiska institutionen

Vi är en ”open-access” infrastruktur, som erbjuder Fourier-transform infraröd (FTIR) och Raman spektroskopi och mikrospektroskopi mätningar för lokala, nationella och internationella användare, både akademiska och icke-akademiska

Organisation Kemiska institutionen

XPS plattformen erbjuder ytanalys med röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) inklusive analys av vatteninnehållande prover (nedfrysta med flytande kväve). XPS som också kallas ESCA (elektronspektroskopi för kemisk analys) är en av de mest använda verktygen för ytanalys inom naturvetenskap, medicin och teknologiska applikationer.

Organisation Kemiska institutionen

Infrastrukturen består av 5 olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar där olika typer av biologiskt material behöver analyseras. Infrstrukturen ingår i de nationella nätverken Svenskt NMR centrum och SciLifeLab.

Organisation Medicinska fakulteten

BICU är en tvärvetenskaplig anläggning som omfattar toppmodern avbildningsteknik tillsammans med affinitetsmätningar. Anläggningen möjliggör studier av livscykelbilder och interaktioner av proteiner med andra proteiner, RNA, lipider, kolhydrater eller små molekyler. Anläggningen är uppdelad i Light Microscopy, Affinity Measurements, Atomic Force Microscopy och Ligand Tracer.

Organisation Institutionen för fysik
Organisation Medicinska fakulteten, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI)

Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där avbildningstekniker används för att undersöka hjärnans struktur och funktion i relation till både grundläggande och kliniska frågor. I dagsläget har mer än 100 forskare vid Umeå universitet samt över 50 externa forskare varit involverade i projekt vid UFBI som medförfattare till artiklar som baserats på data insamlat vid UFBI.

Organisation Handelshögskolan vid Umeå universitet, Institutionen för geografi , Sociologiska institutionen, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Medicinska fakulteten

Detta är en forskningsinfrastruktur som ger tillgång till data om människors hälsa och socioekonomiska situation i hela Sverige. De huvudsakliga forskningsinriktningarna är kopplade till ”Betydelsen av barns uppväxtvillkor för livslång hälsa och välfärd”, och ”Hälsa och socioekonomisk ojämlikhet i ett livsförloppsperspektiv”.

Swedish Metabolomics Centre är en nationellt infrastruktur som ger service till alla svenska universitet och forskningsinstitut.

Organisation Institutionen för idé- och samhällsstudier

Miljöarkeologiska laboratoriet, MAL, är en nationell resurs som bedriver uppdragsverksamhet, forskning och utveckling inom miljöarkeologi. Laboratoriet fungerar som en nationell forskningsinfrastruktur inom miljöarkeologi och utför miljöarkeologisk forskning och analyser på uppdrag åt företag och organisationer över hela Norden.

Organisation Institutionen för idé- och samhällsstudier

SEAD är en open access, internationellt orienterad och tvärvetenskaplig nationell forskningsdatainfrastruktur för lagring, hantering, spridning och analys av empiriska data om tidigare mänsklig aktivitet, biologisk mångfald och långsiktiga miljö- och klimatförändringar.

Organisation Kemiska institutionen

CLiC (Computational Life Science Cluster) är bioinformatikplattformen vid Umeå universitet och erbjuder ett brett utbud av olika typer av bioinformatik stöd och utbildning till forskare för att processa och analysera data , t.ex. inom genomik, proteomik och metabolomik. CLiC är en nationell nod i NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden, nbis.se).

Organisation Humlab, Humanistiska fakulteten

Humlab är en arbetsenhet vid Humanistisk fakultet med uppdrag “att initiera, inspirera och utveckla relationen mellan humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning [...] Humlab ska vara ett starkt kompetenscentrum vid Umeå universitet med tillgång till teknisk miljö specifikt för digital humaniora” (ur Humlabs uppdragsbeskrivning).

Umeå Core Facility for Electron Microscopy, UCEM, är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik, som är placerad vid Umeå universitet.