Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur såsom utrustning, installationer, databaser, kunskapssamlingar och andra resurser behövs för att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet. Använd filtret för att hitta infrastrukturer som kan hjälpa dig i din forskning.

Vetenskapsområden

Områden

Samordning av infrastruktur och forskningsmiljöer

  • Vetenskapsområden

  • Områden

  • Samordning av infrastruktur och forskningsmiljöer

Organisation Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinska fakulteten

Flödescytometri möjliggör analys av cellytemolekyler, intracellulära molekyler samt RNA uttryck i enskilda celler. Dessutom kan utsöndrade proteinerna analyseras med hjälp pärlbaserade tekniker.

Organisation Sociologiska institutionen

CORS är ett nationellt forskningscentrum som tillhandahåller infrastrukturer för samhällsvetenskaplig forskning. Fokus i CORS forskning är att studera hur människors beteenden, värderingar, attityder, hälsa och livskvalitet skiljer sig åt mellan länder.

Organisation Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning

Northern Sweden Health and Disease Study, NSHDS, är en befolkningsbaserad kohort med biobanksprover som omfattar ca 135 000 unika individer. NSHDS har en mycket lång uppföljningstid och en dokumenterad hög provkvalitet. För ett stort antal individer (> 50 000) finns upprepade blodprover från olika provtagningstillfällen, ofta tagna innan individen insjuknat. Täckningen i Västerbotten är unik där ungefär hälften av alla invånare över 40 år har lämnat prov.

Organisation Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) är en av världens största kohortstudier och innehåller över en halv miljon deltagare från tio europeiska länder. EPIC utformades för att studera sambanden mellan kost, nutritionsstatus, livsstil, miljöfaktorer och uppkomst av cancer och andra kroniska sjukdomar.

Organisation Institutionen för datavetenskap

UMeHälsa är ett regionalt kompetenscentrum för forskning, utbildning och samverkan kring intelligenta, personanpassade eHälsainterventioner, beteendeförändringssystem och beslutsstöd. UMeHälsa verkar för att vara ett tvärvetenskapligt nav som överbryggar kunskapsområden och engagerar medborgare.

Organisation Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning

Northern Sweden Diet Database (NSDD) består av förädlade kostdata från norra Sverige. Grundmaterialet är kostregistreringar insamlade inom ramen för två stora befolkningsbaserade projekt; DietVIP inom Västerbottens hälsoundersökning och DietMON inom MONICA-screeningarna.

Organisation Umeå marina forskningscentrum (UMF), Kemiska institutionen, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Vid Umeå marina forskningscentrum finns en av Europas modernaste mesokosmanläggningar. Här finns möjlighet att genomföra storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former. Mesokosmlaboratoriet är tillgängligt för forskare på såväl Umeå universitet som andra universitet och högskolor.

Umeå Zebrafiskfacilitet (UZF) är Umeå universitets anläggning för forskning med zebrafisk.

Organisation Institutionen för klinisk vetenskapMedicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap

En infrastruktur under uppbyggnad som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten

Organisation Medicinska fakulteten

Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative Biology, UCCB).

Organisation Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning

Enheten för biobanksforskning, EBF, koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.

Expertis i masspektrometribaserad proteinanalys och proteomik vid Umeå universitet i samarbete med masspektrometrilaboratoriet för proteomik vid BMC i Uppsala och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Organisation Institutionen för fysik, Institutionen för matematik och matematisk statistik, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Institutionen för datavetenskap

Integrated Science Lab, Icelab, strävar efter att vara ett nav för kommunikation och samarbete inom livsvetenskaperna vid Umeå universitet. Vi använder oss av matematisk modellering för orsak-verkan förståelse och sammanför forskare från olika discipliner.

Organisation Kemiska institutionen
Organisation Kemiska institutionen

Spåranalysplattformen (eng. TAP) vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, syftar till att tillhandahålla toppmodern utrustning, instrumentering, användarutbildning och stöd för spåranalys av små molekyler i komplexa matriser, såsom miljö- och biologiska prover.

Organisation Kemiska institutionen

CBCS Umeå är en av två noder (tillsammans med CBCS KI) som bildar SciLifeLabs nationella infrastruktur i kemisk biologi. CBCS koordinerar och tillhandahåller en potent och integrerad plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verktyg för livsvetenskapernas applikationer, i nära samarbete med akademiska forskargrupper.

Organisation Kemiska institutionen

Vi är en ”open-access” infrastruktur, som erbjuder Fourier-transform infraröd (FTIR) och Raman spektroskopi och mikrospektroskopi mätningar för lokala, nationella och internationella användare, både akademiska och icke-akademiska

Organisation Kemiska institutionen

XPS plattformen erbjuder ytanalys med röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) inklusive analys av vatteninnehållande prover (nedfrysta med flytande kväve). XPS som också kallas ESCA (elektronspektroskopi för kemisk analys) är en av de mest använda verktygen för ytanalys inom naturvetenskap, medicin och teknologiska applikationer.

Organisation Kemiska institutionen

Infrastrukturen består av 5 olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar där olika typer av biologiskt material behöver analyseras. Infrstrukturen ingår i de nationella nätverken NMR for Life, Svenskt NMR centrum och SciLifeLab.

Organisation Medicinska fakulteten

BICU är en tvärvetenskaplig anläggning som omfattar toppmodern avbildningsteknik tillsammans med affinitetsmätningar. Anläggningen möjliggör studier av livscykelbilder och interaktioner av proteiner med andra proteiner, RNA, lipider, kolhydrater eller små molekyler. Anläggningen är uppdelad i Light Microscopy, Affinity Measurements, Atomic Force Microscopy och Ligand Tracer.

Organisation Institutionen för fysik
Organisation Medicinska fakulteten, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI)

Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där avbildningstekniker används för att undersöka hjärnans struktur och funktion i relation till både grundläggande och kliniska frågor. I dagsläget har mer än 100 UmU forskare samt över 50 externa forskare varit involverade i projekt vid UFBI som medförfattare till artiklar som baserats på data insamlat vid UFBI.

Organisation Handelshögskolan vid Umeå universitet, Institutionen för geografi , Sociologiska institutionen, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Medicinska fakulteten

Ett registerbaserat forskningsprogram som knyter samman barndom med livslång hälsa och välfärd.

Swedish Metabolomics Centre är en nationellt infrastruktur som ger service till alla svenska universitet och forskningsinstitut.

Organisation Institutionen för idé- och samhällsstudier

Miljöarkeologiska laboratoriet, MAL, är en nationell resurs som bedriver uppdragsverksamhet, forskning och utveckling inom miljöarkeologi. Laboratoriet fungerar som en nationell forskningsinfrastruktur inom miljöarkeologi och utför miljöarkeologisk forskning och analyser på uppdrag åt företag och organisationer över hela Norden.

Organisation Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

LCBU består av två delar, en screeningplattform som kan ge stöd åt exempelvis testutveckling och screening, och en kemiplattform med expertis inom exempelvis organisk syntes och medicinsk kemi.

Organisation Institutionen för idé- och samhällsstudier

SEAD är en open access, internationellt orienterad och tvärvetenskaplig nationell forskningsdatainfrastruktur för lagring, hantering, spridning och analys av empiriska data om tidigare mänsklig aktivitet, biologisk mångfald och långsiktiga miljö- och klimatförändringar.

Organisation Kemiska institutionen

CLiC (Computational Life Science Cluster) är bioinformatikplattformen vid Umeå universitet och erbjuder ett brett utbud av olika typer av bioinformatik stöd och utbildning till forskare för att processa och analysera data , t.ex. inom genomik, proteomik och metabolomik. CLiC är en nationell nod i NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden, nbis.se).

Organisation Humlab, Humanistiska fakulteten

Humlab är en arbetsenhet vid Humanistisk fakultet med uppdrag “att initiera, inspirera och utveckla relationen mellan humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning [...] Humlab ska vara ett starkt kompetenscentrum vid Umeå universitet med tillgång till teknisk miljö specifikt för digital humaniora” (ur Humlabs uppdragsbeskrivning).

Umeå Core Facility for Electron Microscopy, UCEM, är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik, som är placerad vid Umeå universitet.