"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet

Forskningsinfrastrukturer såsom utrustning, installationer, databaser, kunskapssamlingar och andra resurser behövs för att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet. Använd filtret för att hitta infrastrukturer som kan hjälpa dig i din forskning.

Vetenskapsområden
Områden
Samordning av infrastruktur och forskningsmiljöer
  • Vetenskapsområden

    Vetenskapsområden
  • Områden

    Områden
  • Samordning av infrastruktur och forskningsmiljöer

    Samordning av infrastruktur och forskningsmiljöer
Organisation Medicinska fakulteten

AI for Medicine in Northern Sweden, AIM North, erbjuder stöd med teknisk metodkompetens inom maskininlärning och AI i kliniska forskningsprojekt. Centret finns till för forskare i hela norra sjukvårdsregionen.

Organisation Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Arktiskt centrum vid Umeå Universitet utgör en unik möjlighet för forskare vid Umeå universitet att fördjupa de arktiska perspektiven i sin forskning, bygga nätverk och profilera sig i arktiska och nordliga frågor.

Organisation Umeå Centre for Microbial Research (UCMR), Institutionen för molekylärbiologi
Organisation Enheten för biobanksforskning

Biobank Sverige är ett samarbetsorgan för regionerna och universitet med medicinsk fakultet beträffande biobanksfrågor. I Biobank Sverige ingår även representanter från branschorganisationer inom näringslivet samt från patientorganisation.

Organisation Medicinska fakulteten

Biobanken norr som är en del av Laboratoriemedicin inom Region Västerbotten, består av dels en organisatorisk enhet som är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och har registreringsnummer 472, dels en operativ verksamhet. Alla prover som omfattas av biobankslagen måste tillhöra en IVO-registrerad biobank. Forskare kan ansluta sig till Biobanken norr och sedan välja att nyttja övriga tjänster Biobanken norr tillhandahåller.

Organisation Medicinska fakulteten

BICU är en tvärvetenskaplig anläggning som omfattar toppmodern avbildningsteknik tillsammans med affinitetsmätningar. Anläggningen möjliggör studier av livscykelbilder och interaktioner av proteiner med andra proteiner, RNA, lipider, kolhydrater eller små molekyler. Anläggningen är uppdelad i Light Microscopy, Affinity Measurements, Atomic Force Microscopy och Ligand Tracer.

Organisation Medicinska fakulteten

BMCU är en tvärvetenskaplig anläggning som omfattar toppmodern avbildningsteknik för att karakterisera biomolekyler. Anläggningen möjliggör mätningar av affinitet med hjälp av olika teknologier, tillsammans med molekylviktsanalys, vikning och övergripande struktur.

Organisation Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinska fakulteten

EL406 är en multifunktionell tvättmaskin och dispenser för 96-well mikroplattor.

Organisation Institutionen för folkhälsa och klinisk medicinInstitutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Bygghälsokohorten innehåller data om hälsa och arbetsmiljö för mer än 389 000 anställda inom den svenska byggindustrin mellan 1971 och 1993. Bygghälsokohorten är unik genom det stora antalet studiedeltagare och möjligheten att länka data från kohorten till de svenska registren. Flera studier pågår för närvarande, både av svenska och internationella forskare.

Organisation Kemiska institutionen

CBCS Umeå hjälper forskare att hitta och utveckla små molekyler för att förstå och utreda biologiska processers funktion. Syftet är att skapa redskap till din forskning och sätta grunden för utveckling av nya läkemedelsupptäckter.

Organisation Sociologiska institutionen

CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning.

Organisation Kemiska institutionen

CASP är en plattform för dataanalys vid Umeå universitet

Organisation Designhögskolan vid Umeå universitet

DCODE är ett europeiskt nätverk och doktorandprogram. Vi utbildar forskare och designers för att vägleda samhällets digitala transformation mot inkluderande, hållbara framtider.

Organisation Designhögskolan vid Umeå universitet

"Digital Ethics" undersöker hur det ser ut för individer och samhällen att hantera digital teknik på ett ansvarsfullt sätt. Inom ramen för denna forskningsmiljö vill vi initiera ny kunskapsmassa inom digital etik, som kan stödja installationen av EIT KIC Competence Center for Design i Umeå, genom att ge en stark akademisk förankring till dess aktiviteter inom området interaktionsdesign och samhällsomvandling.

Organisation Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning

Enheten för biobanksforskning, EBF, koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.

Organisation Medicinska fakulteten

Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative Biology, UCCB).

Organisation Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning

The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) är en av världens största kohortstudier och innehåller mer än en halv miljon (521 000) deltagare från 10 europeiska länder. EPIC utformades för att studera sambanden mellan kost, nutritionsstatus, livsstil, miljöfaktorer och uppkomst av cancer och andra kroniska sjukdomar.

Organisation Statsvetenskapliga institutionen

European Representative Democracy Data Archive (ERDDA) samlar världsledande databaser för forskning om kampen om regeringsmakten i främst europeiska parlamentariska demokratier.

Organisation Sociologiska institutionen

European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som genomförs vart annat år i mer än 30 Europeiska länder, varav ett är Sverige.

Expertis i masspektrometribaserad proteinanalys och proteomik vid Umeå universitet i samarbete med masspektrometrilaboratoriet för proteomik vid BMC i Uppsala och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Organisation Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinska fakulteten

Flödescystometri möjliggör analys av cellytemolekyler, intracellulära molekyler samt RNA uttryck i enskilda celler. Dessutom kan utsöndrade proteinerna analyseras med hjälp pärlbaserade tekniker.

Organisation Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

FISH kan användas för att detektera specifika gen-signaturer i intakta organismer – utan nukleinsyreextraktion, PCR och gensekvensering. De vanligaste metoderna för att utvärdera FISH är fluorescensmikroskopi och flödescytometri, men FISH kan kombineras med andra metoder. Några typiska fördelar med FISH är att morfologin, fördelning och association med andra hos de objekt som man studerar förblir intakt. FISH används inom till exempel kromosomal diagnostik, mikrobiologi, och bioteknik.

Organisation Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)
Organisation Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)

Folkmängdsdatabasen FOLKNET innehåller uppgifter om den totala befolkningen i Sveriges församlingar, städer och nuvarande kommuner vart tionde år under perioden 1810 till 1990.

Organisation Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Vid Umeå marina forskningscentrum (UMF) finns fartyg tillgängliga för forskning, utbildning och miljöövervakning. Reguljär provtagningsverksamhet bedrivs året runt, och ofta finns möjlighet till samordning av provtagningar.

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap har idag Sveriges tekniskt mest avancerade kök och matsal, vilket innebär att Umeå flyttar fram sina positioner som gastronomisk metropol i norr.

Organisation Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinska fakulteten

Hamilton Microlab Star automatiserad pipetteringsrobot för stegvis ELISA-förberedelse.

Organisation Institutionen för datavetenskap

High Performance Computing Center North (HPC2N) är ett nationellt center för beräkningsteknik.

Organisation Humlab, Humanistiska fakulteten

Huminfra är en svensk nationell infrastruktur som stödjer digital och experimentell forskning inom humaniora genom att på en gemensam plats synliggöra svenska material och forskningsverktyg samt utveckla nationella metodkurser. Huminfra leds av Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet och omfattar 12 noder fördelade på 11 lärosäten och organisationer.

Organisation Humlab, Humanistiska fakulteten

Humlabs uppdrag är att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning. Vi är ett starkt kompetenscentrum vid Umeå universitet med tillgång till teknisk miljö specifikt för digital humaniora.

Organisation Pedagogiska institutionen

I projektet samlas data in om nyantagna idrottsstudenter vid Umeå universitet.

Organisation Humlab, Humanistiska fakulteten

Infravis är en nationell forskningsinfrastruktur som ska hjälpa forskare att visualisera data. Infrastrukturen kommer att ge forskare en ingång till expertis och kompetensutveckling vid nio svenska lärosäten

Organisation Institutionen för fysik, Institutionen för matematik och matematisk statistik, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Institutionen för datavetenskap

Integrated Science Lab, Icelab, strävar efter att vara ett nav för kommunikation och samarbete inom livsvetenskaperna vid Umeå universitet. Vi använder oss av matematisk modellering för orsak-verkan förståelse och sammanför forskare från olika discipliner.

Organisation Sociologiska institutionen

ISSP är en internationell attityd-databas som täcker ett fyrtiotal länder. Sverige har varit medlem sedan 1992.

Organisation Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Mesokosmerna används för ekologiska och toxikologiska experiment under hårda och isiga väderförhållanden.

Organisation Medicinska fakulteten

Kliniska studier Sverige – Forum Norr är en plattform för forskningsstödjande infrastruktur med målet att underlätta genomförandet av studier och öka tillgängligheten till studiedeltagare i hela norra sjukvårdsregionen.

Organisation Medicinska fakulteten

Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för region och universitet för patientnära klinisk forskning. Kliniskt forskningscentrum kan ge forskare stöd från idé till avslutad studie: allt från lokaler, utrustning och GCP-utbildade forskningssjuksköterskor till studiestöd vid ansökningar, projektplanering, monitorering och slutrapportering. Vid KFC bedrivs både akademiska och företagssponsrade studier.

Organisation Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning

Kostdatabas i norra Sverige (Northern Sweden Diet Database, NSDD) består av förädlade kostdata från Norrbotten och Västerbotten.

Organisation Institutionen för fysik

Laserlab Umeå (LLU) består av en samling laboratorier som använder lasrar för sin forskning.

Organisation Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)

Linnédatabasen är designad för den tvärvetenskapliga forskningen om åldrande och livsvillkor vid CEDAR och omfattar data om socioekonomiska förhållanden, livshändelser, hälsa, livsstil, kognition m.m.

Organisation Institutionen för psykologi

I luktlab på Institutionen för psykologi forskar vi bl a på frågor som rör särskild miljökänslighet. Detta problemområde kräver ett tvärvetenskapligt och metodologiskt brett angreppssätt. Vi arbetar därför med undersökningsmetoder av laborativ, epidemiologisk och kvalitativ karaktär.

Organisation Umeå marina forskningscentrum (UMF), Kemiska institutionen, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Umeå marina forskningscentrum (UMF) analyserar marina prover, deltar i internationella kalibreringar och är specialiserad på det bräckta vattnets biologi och kemi. Analyser görs på uppdrag av statliga myndigheter, högskolor och universitet, och utgör ett stöd till såväl forskning som miljöövervakning. Analyserna är ackrediterade av Swedac.

Organisation Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten

MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, exempelvis vid teknisk utveckling som kan effektivisera hälso- och sjukvården, och som teknisk part i forskningsprojekt som ska leda till utveckling av nya medicinska metoder. Avdelningen kan stötta med utveckling av mätmetoder, analysprogram, modellering eller statistiska analyser. Vi hjälper även till inför kommersialisering av nya metoder och prototyper, vilket bidrar till att utveckla länets näringsliv

Organisation Umeå marina forskningscentrum (UMF), Kemiska institutionen, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Vid Umeå marina forskningscentrum finns en av Europas mest avancerade mesokosmanläggningar. Här finns möjlighet att genomföra storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former. Mesokosmanläggningen är tillgänglig för forskare vid såväl Umeå universitet som andra universitet och högskolor.

Organisation Institutionen för idé- och samhällsstudier

Välkommen till Miljöarkeologiska laboratoriet, en nationell resurs. Vi bedriver och stödjer uppdragsforskning i samverkan inom kultur- och naturmiljövård.

Organisation Institutionen för fysik
Organisation Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

MONICA-studien initierades av Världshälsoorganisationen WHO som en internationell kartläggning av förekomst av och orsak till hjärt- och kärlsjukdom. MONICA-registren för stroke, hjärtinfarkt och hjärtstopp utanför sjukhus följer trender i förekomst av dessa hjärt- och kärlsjukdomar i Norr- och Västerbotten.

Organisation Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning

Northern Sweden Health and Disease Study är en av Sveriges största befolkningsbaserade kohorter med biobanksprover och omfattar ca 150 000 unika individer. NSHDS har en mycket lång uppföljningstid och dokumenterad hög provkvalitet. För ca 65 000 individer finns upprepade blodprover från olika provtagningstillfällen, ofta tagna innan individen insjuknat. Täckningen i Västerbotten är unik där ungefär 75 procent av alla invånare över 40 år har lämnat prov.

Organisation Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskapInstitutionen för klinisk vetenskap

Biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten.

Organisation Kemiska institutionen

Infrastrukturen består av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar där olika typer av prover behöver analyseras, allt från små organiska molekyler till proteiner och nya material för materialvetenskap. Infrastrukturen ingår i de nationella nätverken Svenskt NMR centrum, SwedNMR och SciLifeLab.

POPLINK är en longitudinell befolkningsdatabas, som innehåller länkade individdata från 1700-talet fram till ca 1950-talet.

Organisation Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)

Databasen POPUM innehåller longitudinella individdata från den svenska kyrkobokföringen: husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker samt död- och begravningsböcker från slutet av 1600-talet fram till sekelskiftet 1900.

Organisation Medicinska fakulteten

Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentrum norr, inom infrastrukturen PREDICT. Dess mål att utveckla användningen av insamlade biobanksprover inom sjukvårdsregionen.

Organisation Kemiska institutionen

Protein expertis plattformen (PEP) hyser en lokal nod av en nationell forskningsinfrastruktur Protein Production Sweden (PPS).

Organisation Institutionen för psykologi

Rörelselabbet inrymmer anpassade laboratorium med system för mätning av kroppsrörelser och ögonrörelser, testrum för standardiserade neuropsykologiska test, samt en realistisk modell av en magnetresonansavbildningskamera (MRI) för träning inför medverkan i hjärnavbildningsundersökningar.

Organisation Institutionen för psykologi

På Psykologmottagningarna vid Institutionen för Psykologi bedriver de blivande psykologerna under sina fyra sista terminer psykoterapi under handledning.

Organisation Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinska fakulteten

Vi kan hjälpa till med mätning av interaktioner mellan proteiner och andra proteiner, RNA, lipider och kolhydrater.

Registercentrum Norr är en enhet inom Region Västerbotten som arbetar för hög kvalitet gällande registerdata, kunskapsstyrning och klinisk forskning. Registercentrum Norr utvecklar och driver befintliga och nya kvalitetsregister. Vi utför kliniskt förbättringsarbete, statistiska analyser och rapporter samt erbjuder it-tekniska lösningar. Våra statistiker och epidemiologer har bred kompetens och erfarenheter av många olika typer av kliniska studier.

Organisation Kemiska institutionen

XPS plattformen erbjuder ytanalys med röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) inklusive analys av vatteninnehållande prover (nedfrysta med flytande kväve). XPS som också kallas ESCA (elektronspektroskopi för kemisk analys) är en av de mest använda verktygen för ytanalys inom naturvetenskap, medicin och teknologiska applikationer.

Organisation Medicinska fakulteten

SARIF är en infrastruktur som består av fem instrument som medger avancerad avbildning av strukturer och processer i försöksdjuret. Dessa instrument möjliggör att samma djur kan analyseras under ett flertal tillfällen över längre tid.

Organisation Kemiska institutionen

Spåranalysplattformen (eng. TAP) vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, syftar till att tillhandahålla toppmodern utrustning, instrumentering, användarutbildning och stöd för spåranalys av små molekyler i komplexa matriser, såsom miljö- och biologiska prover.

Organisation Institutionen för idé- och samhällsstudier

SEAD är en open access, internationellt orienterad och tvärvetenskaplig nationell forskningsdatainfrastruktur för lagring, hantering, spridning och analys av empiriska data om tidigare mänsklig aktivitet, biologisk mångfald och långsiktiga miljö- och klimatförändringar.

Organisation Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig longitudinell intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 28 europeiska länder samt Israel.

Organisation Humlab, Humanistiska fakulteten

Swe-Clarin är en nod i CLARIN – Common Language Resources and Technology Infrastructure. Verksamheten riktar sig till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som arbetar med tal- eller textbaserade material.

Swedish Metabolomics Centre (SMC) är en plattform specialiserad på masspektrometribaserade metoder för analys av metaboliter i olika biologiska system.

Organisation Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinska fakulteten

Vår fluorescensmikroskopi är ett inverterat mikroskop som kan användas för att titta på provet genom ett transparent substrat

Organisation Institutionen för klinisk vetenskap, Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Translationell psykiatri är en tvärvetenskaplig anläggning för att kunna koppla psykisk hälsa och ohälsa till olika processer i hjärnan.

Experimentell, laborativ forskning vid Medicinska fakulteten knyts närmare i ett samarbete som stärker såväl den medicinska forskningen som dess konkurrenskraft nationellt och internationellt.

Organisation Institutionen för strålningsvetenskaper

Ultraljud - Vevo 3100 system

Organisation Institutionen för datavetenskap

UMeHälsa är ett regionalt kompetenscentrum för forskning, utbildning och samverkan kring intelligenta, personanpassade eHälsainterventioner, beteendeförändringssystem och beslutsstöd. UMeHälsa verkar för att vara ett tvärvetenskapligt nav som överbryggar kunskapsområden och engagerar medborgare.

Organisation Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Medicinska fakulteten

En modernt utformad testmiljö för forskning och utbildning inom idrottsfysiologi, rörelse och träning. UMEX är en del av verksamheten vid Samhällsmedicin och rehabilitering och är en samarbetspartner för universitet, regionen samt föreningsliv. Här möts forskare och studenter för att utveckla och utvärdera tester. I UMEX ingår även "U-motion laboratory", ett högteknologiskt labb för avancerad analys av rörelser som t.ex. gång, hopp, balans.

Organisation Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Umeå Centre for Electron Microscopy, UCEM, är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik, som är placerad vid Umeå universitet.

Organisation Medicinska fakulteten, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI)

Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där avbildningstekniker används för att undersöka hjärnans struktur och funktion i relation till både grundläggande och kliniska frågor. I dagsläget har mer än 100 forskare vid Umeå universitet samt över 50 externa forskare varit involverade i projekt vid UFBI som medförfattare till artiklar som baserats på data insamlat vid UFBI.

Organisation Institutionen för molekylärbiologi

En anläggning för att utföra experiment under hypoxiska förhållanden har skapats vid Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Organisation Handelshögskolan vid Umeå universitet, Institutionen för geografi , Sociologiska institutionen, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Medicinska fakulteten

Detta är en forskningsinfrastruktur som ger tillgång till data om människors hälsa och socioekonomiska situation i hela Sverige. De huvudsakliga forskningsinriktningarna är kopplade till ”Betydelsen av barns uppväxtvillkor för livslång hälsa och välfärd”, och ”Hälsa och socioekonomisk ojämlikhet i ett livsförloppsperspektiv”.

Organisation Medicinska fakulteten

UTCF är en fullt integrerad plattform för generering, underhåll och DNA-analys av genetiskt modifierade djur. Transgenfaciliteten utför även pronukleära injektioner, blastocystinjektioner, embryotransfer, in vitro fertilisering och infrysning av sperma för långtidsförvaring.

Umeå Zebrafiskfacilitet (UZF) är Umeå universitets anläggning för forskning med zebrafisk.

Organisation Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap, Institutionen för fysik

UMIT Research Lab är en miljö för grundläggande forskning inom datavetenskap och teknik. Innovativa mjukvaruverktyg för simulering och högpresterande datorberäkningsmodeller utvecklas och testas i samarbete med branschpartner.

Organisation Pedagogiska institutionen

I projektet samlas data in om idrottsstudenter vid slutet av sin utbildning vid Umeå universitet.

Organisation Kemiska institutionen

Vi är en ”open-access” infrastruktur, som erbjuder Fourier-transform infraröd (FTIR) och Raman spektroskopi och mikrospektroskopi mätningar för lokala, nationella och internationella användare, både akademiska och icke-akademiska

Organisation Humlab, Humanistiska fakulteten

Visible Speech (VISP) är en infrastruktur som utvecklats för att möjliggöra en hantering av ljudinspelningar av personer som talar, i enlighet med GDPR och krav gällande IT-säkerhet.

Organisation Sociologiska institutionen

Välfärdsstatsundersökningen är en serie surveyundersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik som genomförts 1986, 1992, 1997, 2002 och 2010.

Organisation Kemiska institutionen