"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tillgängliggöra data

Umeå universitet rekommenderar att du tillgängliggör dina forskningsdata utifrån FAIR-principerna och Vetenskapsrådets riktlinjer. Detta gör du genom att beskriva, och om möjligt publicera dina data i ett öppet repositorium. Vissa data kan inte publiceras öppet eftersom de är skyddsvärda. Exempel på skyddsvärda data är personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter.

Varför tillgängliggöra data?

Enligt Umeå universitets policy för hantering av forskningsdata rekommenderas du att tillgängliggöra dina data i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer och FAIR-principerna. Genom att du beskriver, och om möjligt publicerar, dina forskningsdata i ett öppet repositorium kan andra hitta och få användning av dessa.

Öppen tillgång till forskningsdata – vision och vägledande principer (Vetenskapsrådet)

Dina forskningsdata ska också vara möjliga att citera och spåra. Många finansiärer kräver därför att du ska visa hur du har tillgängliggjort dina data. Detta sker med hjälp av en permanent identifikator som till exempel Digital Object Identifier (DOI). När du exempelvis tillgängliggör dina data via Svensk nationell datatjänst (SND) så förses dina data med DOI.

Dela data på ett FAIR sätt (SND)

Permanenta identifikatorer för publikationer och data

Fler anledningar till att tillgängliggöra dina data

 • Forskningsfinansiärer kan enkelt följa upp sin investering.
 • Dina forskningsdata kan citeras och din forskning sprids mer, vilket kan leda till att dina artiklar blir mer citerade.
 • Granskare kan kontrollera att dina forskningsresultat är rimliga.
 • Andra forskare kan nyttja och bygga vidare på din forskning.
 • Många tidskrifter kräver att du tillgängliggör data. Genom att beskriva eller publicera dina data i ett repositorium undviker du att data hamnar bakom en prenumerationsvägg.

Vissa data måste skyddas

Forskningsdata som finansieras med offentliga medel ska tillgängliggöras enligt principen ”så öppet som möjligt, så stängt som nödvändigt”. Skyddsvärda data kan inte tillgängliggöras öppet. Istället blir dina data tillgängliga på förfrågan. Du kan då ändå publicera en metadatabeskrivning av dina data i ett repositorium och informera om på vilket sätt det går att ta del av dina data.

Umeå universitet bedömer förfrågningar om data

Om det kommer in en förfrågan kommer universitetet att granska och bedöma om det finns rättslig grund och nödvändiga tillstånd för att kunna lämna ut dina forskningsdata.

Vilka data kan vara skyddsvärda?

Exempel på orsaker till att dina data är skyddsvärda: 

 • Dina data innehåller personuppgifter som inte kan anonymiseras.
 • Det finns uppgifter som omfattas av sekretess.
 • Det finns material som skyddas av upphovsrätt.
 • Dina data innehåller något som du vill söka patent för, eller annat som du av konkurrensskäl vill vänta med att offentliggöra.

Läs mer om vilka regelverk som styr hur data kan delas:

Delning av forskningsdata i forskningssamarbeten (Aurora)

Välj ett tillförlitligt repositorium

Det finns både generella repositorier som täcker in många ämnesområden och mer ämnesspecifika repositorier.

Biblioteket ger support i SND:s katalog 

Biblioteket erbjuder stöd och service när du använder Svensk nationell datatjänsts (SND:s) katalog. I SND:s katalog för forskningsdata kan du både beskriva och publicera data.

Beskriva forskningsdata i SND:s katalog

Nationell katalog för forskningsdata (SND)

Andra repositorier

Här hittar du fördjupad information om olika typer av repositorier och hur du kan gå till väga för att hitta ett tillförlitligt repositorium som uppfyller FAIR-principerna:

Välj ett repositorium

Förbered för tillgängliggörande

För att andra ska förstå dina data är det väldigt viktigt att du beskriver dem utförligt och korrekt med hjälp av metadata. Detta underlättar för dig om du vill återanvända dina data i framtiden och motverkar att data missförstås av andra. När du beskriver dina data i ett repositorium kan du använda dig av en metadatastandard för att underlätta arbetet.

Metadata

Metadatastandarder

Förbered dataset för publicering

När du ska publicera dina data i finns det några saker du behöver tänka på för att dina data ska bli hållbara på lång sikt.

 • Det är endast stabila dataset som är färdigarbetade som du kan publicera.
 • Använd lämpliga filformat för att möjliggöra användning i framtiden.
 • Se till att dina data är dokumenterade på ett tydligt sätt så att andra kan tolka dem.

Du hittar mer information om hur du bearbetar data inför publicering här:

Färdigställa och göra tillgängliga (SND)

Deposit your data (Oxford University)

Bevara dina data för framtiden

Det är viktigt att du ser till att dina forskningsdata också långtidslagras och arkiveras på universitetet. Du kan få stöd från universitetets jurister, arkiv och IT-specialister (ITS) när du ska hitta och bedöma lösningar för slutlagring av dina data.

Bevara data

Kontakta oss när du planerar att publicera data

Ta kontakt med oss för vägledning om du har planer på att publicera data. Om du har funderingar på patent eller på annat sätt vill nyttiggöra dina forskningsresultat bör du först kontakta innovationskontoret.

Kontakta biblioteket

Innovationskontoret 

Datahantering i fyra steg

Senast uppdaterad: 2024-06-04