"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete för masterexamen i elektronik (inriktning Robotik och reglerteknik)

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Under kursen tränas studentens förmåga att specificera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Studenten tillämpar sina under utbildningen förvärvade kunskaper och fördjupar sig inom minst ett specifikt delområde. Genom arbetet får studenten kontakt med forskning och utvecklingsarbete i ämnet. Resultaten presenteras muntligt och skriftligt. Internationella kontakter uppmuntras för examensarbetet.

Kursen är uppdelad i tre moment:

1. Projektplanering och förstudie, 3.0 hp (Project planning and pre-study, 3.0 ECTS).

Examensarbetet startar med en projektplanering och förstudie som resulterar i en projektplan. Problemställning och avgränsning sker i diskussion med uppdragsgivaren/beställaren. Aktiviteter inom projektet, en tidsplan, samt en metodbeskrivning skall framgå i projektplanen. Projektplanen skall även lista tillgängliga resurser och en riskanalys skall vara gjord.

 2. Självständigt arbete, 25.0 hp (Independent work, 25.0 ECTS).

Målet är att studenten skall utveckla sin förmåga att självständigt tillämpa, bredda och fördjupa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden samt att kritiskt granska andras arbeten. Resultat från detta moment skall underbyggas och dokumenteras i en skriftlig rapport. Resultatet skall vara förankrat i aktuell vetenskaplig kunskap inom området.

 3. Presentation och opposition, 2.0 hp (Presentation and opposition, 2.0 ECTS).

Målet är att öka förmågan att skriftligt och muntligt redovisa resultatet från en större uppgift. Studenten skall även förbereda en opposition och genomföra denna på ett annat examensarbete.

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Sven Rönnbäck, Internationell kontaktperson