"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2023

Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle? Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en tvärvetenskaplig utbildning, där du får alla förutsättningar för att kunna lösa dagens och framtidens komplexa utmaningar med koppling till miljö-, hållbarhets- och folkhälsoproblem. Efter examen är du attraktiv på arbetsmarknaden där du har möjlighet att påverka och skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för människor, djur och växter.

Skapa ett hållbart samhälle

Se filmen om utbildningen.

Under utbildningen

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd tar avstamp i aktuella samhällsproblem som är kopplade till globala miljö- och hållbarhetsfrågor. Under de första två åren läser du kurser inom både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnesområden, eftersom det behövs ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för att förstå och lösa de utmaningar samhället står inför.

Metoder och verktyg för hållbarhetsarbete

Du kommer exempelvis att lära dig grunderna i hållbar utveckling, vetenskapliga metoder och källkritik, kemins grunder, hur ekosystem fungerar samt hur vi människor påverkar vår miljö och därmed vår hälsa. Dessutom kommer du att lära dig hur politiska beslut fattas, hur vi kan påverka miljöarbetet samt hur miljölagstiftningen kan användas i detta arbete. Andra året avslutas med en metodik­kurs där du får lära dig konkreta metoder och verktyg för strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete. Du lär dig också om betydelsen av kommunikation och bemötande i detta arbete.

Det tredje året består av flera valbara kurser, där du har möjlighet att fördjupa dig inom olika områden som miljövård, arbetsmiljö, djurskydd och livsmedelssäkerhet. Du kan också välja att göra praktik innan du avslutar utbildningen med ett examensarbete. Våra studen­ter praktiserar antingen inom näringslivet eller inom myndigheter såsom kommun och länsstyrelse.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, i form av ett tillämpat vetenskapligt projekt. Examensarbetet kan antingen genomföras självständigt eller i samarbete med aktörer inom näringslivet eller olika myndigheter. Du har också möjligheten att läsa delar av din utbildning vid något annat universitet i Sverige samt i andra länder som Umeå universitet samarbetar med.

Tvärvetenskapligt perspektiv och tidig arbetslivskontakt

Det unika i programmets utformning är kombinationen av naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, med stort fokus på både teori och praktisk tillämpning. Vi satsar stora resurser på undervisning, vilket innebär en stor variation av undervisningsformer som föreläsningar, laborationer, seminarier, exkursioner och studiebesök.

Många föreläsningar hålls av forskningsaktiva lärare från olika ämnesområden, men också av yrkesverksamma på kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och privata företag. Det ger dig tidigt värdefulla kontakter med arbetslivet och konkreta kopplingar till hur du kan applicera dina kunskaper på en framtida arbetsplats, men även ett tydligt tvärvetenskapligt perspektiv på allt du lär dig.

Programöversikt

Efter utbildningen

Som student på kandidatprogrammet i Miljö- och hälsoskydd är du eftertraktad på arbetsmarknaden och de flesta av våra studenter får jobb direkt efter examen. Med den tvärvetenskapliga kunskap du besitter kan du ha en aktiv roll i såväl företag, kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Du kan exempelvis arbeta som miljö- eller hållbarhetskonsult och bistå företag och myndigheter med att undersöka hur förorenad mark skall återställas och saneras, eller hur de kan arbeta mer systematiskt för att uppnå sina miljö- och hållbarhetsmål.

Du kan även arbeta på privata och kommunala företag och ansvara för deras miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhetsarbete. Om du arbetar inom kommun och länsstyrelse kan du planera och driva arbetet med samhällets miljö- och hållbarhetsfrågor på kommunal, regional eller nationell nivå. Det kan röra sig om att säkerställa att våra naturresurser nyttjas på ett hållbart sätt, att företag inte släpper ut miljö- och hälsofarliga ämnen, att det inte serveras eller säljs mat som riskerar att påverka människors hälsa, att djur inte behandlas illa, att avfalls- och kretsloppshantering sker på ett hållbart sätt, samt hur arbetet med klimatfrågor skall bedrivas.  

Vanliga yrken:

Miljökonsult
• Hållbarhetscoach
• Miljöstrateg
Vattenhandläggare
Miljöchef
• Arbetsmiljöansvarig
• Djurskyddshandläggare
• Livsmedelsinspektör
• Miljöledningsansvarig
• Samhällsplanerare
• Miljösamordnare
• Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Läsa vidare?

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå. Vid Umeå universitet erbjuder vi till exempel ett tvåårigt masterprogram i miljövetenskap där du kan bredda och fördjupa din kompetens. En masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, men ökar också din konkurrenskraft när du ska söka ett arbete efter utbildningen.

Läs mer om masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning på hållbar utveckling

Anmälan och behörighet

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Naturkunskap kan ersättas av Biologi 1 och Kemi 1.

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1524

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Åsa Berglund, programansvarig