Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9

 • Antal högskolepoäng 90 hp

Ht 2020 startar en ny KPU-utbildning vilket innebär att denna programvariant inte längre kommer att erbjudas. Läs mer nedan.

Under utbildningen

Ny KPU-utbildning startar ht 2020!

Den nya utbildningen heter Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 och Gymnasieskolan. Utbildningen ges på distans och ges på halvfart och helfart. Läs mer här.

 

Programöversikt

Utbildningsvetenskaplig kärna varvas med verksamhetsförlagd utbildning. I utbildningsplanen hittar du mer information om studieplanen för programmet.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9.

Bli lärare du också!

Alexander och Bo arbetar som ämneslärare i språk. Hör dem berätta varför de trivs med sitt arbete.

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9.

Vanliga frågor

 • När ges KPU-programmen vid Umeå universitet?

  KPU för årskurs 7-9 och gymnasieskolan erbjuds för närvarande med start på höstterminer. KPU för forskarstuderande har tidigare erbjudits med start på vårterminer men har ingen ytterligare antagningsomgång planerad.

  Fäll ihop
 • Kan man söka till KPU i alla ämnen via KPU vid Umeå universitet?

  Nej, endast de som anges under rubriken Ämnen du kan antas i.

  Fäll ihop
 • Vad krävs för att antas till KPU?

  Du måste både uppfylla den grundläggande behörigheten för högskolestudier samt den särskilda behörigheten i minst ett ämne. Läser mer om vad som krävs under rubriken Ämnen du kan antas i.

  Fäll ihop
 • Hur vet jag om mina tidigare ämnesstudier räcker för en ämneslärarexamen?

  Vi har svårt att ge förhandsinformation om du kan bli antagen. Det bästa är att ansöka och bli behörighetsbedömd. Under rubriken Ämnen du kan antas i kan du jämföra dina tidigare studier med den bredd och djup som ställs för att vara behörig i ett undervisningsämne.

  Fäll ihop
 • Hur vet jag vad jag behöver komplettera i mitt eller mina ämnen för att kunna antas till KPU?

  På sidan Lärarutbildning.nu kan du hitta fristående kurser som är speciellt framtagna för att nå behörighet till KPU i olika undervisningsämnen. Du kan även söka kurser via Antagning.se

  Fäll ihop
 • Kan man bli ett-ämneslärare?

  Ja, genom KPU kan du bli det. Det kan du inte genom de så kallade reguljära ämneslärarprogrammen. Läs mer under rubriken Examen och legitimation.

  Fäll ihop
 • Vilka ämnen kan ingå i en examen vid KPU Umeå universitet?

  Det ämne du antas, Ämne 1, ingår i din examen. Ytterligare ämnen som kan ingå i din examen är de ämnen där du har tillräckliga ämnesmeriter och genomför VFU i. Detta framgår av din examensplan som upprättas i dialog med utbildnings-samordnaren för KPU på Lärarhögskolans kansli en bit in på höstterminen.

  Läs mer om VFU nedan, samt läs mer om hur en examen byggs upp under rubriken Examen och legitimation.

  Fäll ihop
 • Har du redan arbetat som lärare i två år eller mer?

  KPU vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen. Om du är verksam som lärare men saknar examen kan VAL (Vidareutbildning av lärare) vara en bättre väg för dig. Till VAL kan du söka även om du inte har alla ämnesstudier avklarade. Läs mer om hur du söker samt vilka målgrupper VAL vänder sig till. Observera att du MÅSTE inneha en visstids- eller tillsvidareanställning (ej timvikariat). Läs mer här.

  Fäll ihop
 • När får jag reda på om jag har tillräckliga ämnesmeriter fler ämnen?

  Eftersom behörighetsgranskningen är tidsödande görs den först bara för Ämne 1. Om du uppfyller kraven för Ämne 1 som är 90 hp (120 hp för ämnet Specialidrott) får du besked om att du kan antas till KPU-utbildningen. Under tidig hösttermin upprättas en examensplan för dig genom att utbildningssamordnaren för KPU på Lärarhögskolans kansli undersöker dina ämnesmeriter i ytterligare ämnen. Dessa ämnen kan då utgöra Ämne 2 (och eventuellt Ämne 3 i en examen mot åk 7-9).

  Läs mer under rubriken Examen och legitimation.

  Fäll ihop
 • Kan man antas i ett ämne och komplettera upp i ett till ämne under tiden jag studerar i KPU?

  Ja, det kan du men det kan vara svårt att hinna med. Du måste dessutom vara färdig med din ämneskomplettering senast 15 september för att det ska finnas en VFU-plats i båda ämnena till dig. Du måste ha en tydlig dialog med utbildningssamordnaren för KPU på Lärarhögskolans kansli om hur du ämnar göra detta.

  Fäll ihop
 • Är KPU en distansutbildning?

  Ja - utbildningen ges som distansutbildning med kursträffar på campus Umeå universitet. Se mer under rubriken distansstudier.

  Fäll ihop
 • Kan jag söka till flera KPU-utbildningar?

  Du kan söka till KPU med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasiet som har höstterminsstart. För KPU för forskarutbildade planeras ingen ytterligare antagningsomgång. Glöm inte bort att tacka ja till din plats. Observera att du endast kan studera till lärare inom angivna ämnen, läs mer under rubriken Ämnen du kan antas i.

  Fäll ihop
 • Kan man studera KPU med utbildningsbidrag vid Umeå universitet?

  Nej. För KPU för forskarutbildade planeras ingen ytterligare antagningsomgång.

  Fäll ihop
 • Hur byggs en ämneslärarexamen upp?

  En ämneslärarexamen innehåller 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UK), 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ett eller flera undervisningsämnen.

  Läs mer under rubriken Examen och legitimation

  Fäll ihop
 • Hur många ämnen kan ingå i en ämneslärarexamen?

  Läs mer under rubriken Examen och legitimation

  Fäll ihop
 • Kan jag efter uttagen ämneslärarexamen i ett ämne få legitimation i fler ämnen?

  Du kan, efter uttagen examen från Umeå universitet, studera ytterligare ämnen och nå så kallad utökad behörighet. Läs mer under rubriken Examen och legitimation.

  Fäll ihop
 • Kan jag använda mina ämnespoäng från ett ämne även till mitt andra ämne, dvs. dubbelräkna poäng i en Ämneslärarexamen?

  Nej.

  Fäll ihop
 • Kan jag ansöka om flera examina?

  Du kan endast ansöka om en examen per skolform. Det betyder att om du ansöker om och erhåller en ett-ämnesexamen för gymnasiet så kan du inte sedan läsa upp ett ämne till och ansöka och erhålla en till examen avsedd för gymnasieskolan. Om du vill bli behörig i fler ämnen utanför din examen så ansöker du till Skolverket om så kallad utökad behörighet. Du kan däremot ansöka och erhålla en examen för en annan skolform, t ex åk 7-9. Detta under förutsättning att du har genomfört en VFU-period i den skolformen.

  Fäll ihop
 • Vad krävs för en examen på avancerad nivå?

  Vid antagningen och handläggningen av dina ämnen i början av KPU-utbildningen kontrollerar utbildningssamordnaren för KPU vid Lärarhögskolans kansli dina möjligheter till en examen på avancerad nivå och har en dialog med dig. Se vad som krävs under rubriken Examen och legitimation.

  Fäll ihop
 • Vad är det för skillnad på KPU med 50 och 100 procents takt?

  Det är endast takten som skiljer. I övrigt studerar du samma kurser.

  Fäll ihop
 • Kan man byta studietakt?

  Ja. I regel får du påbörja studier med den nya studietakten nästkommande läsår, med reservation för att kan antalet platser vara begränsat på en viss kurs. Du måste ha en tydlig dialog med utbildningssamordnaren för KPU på Lärarhögskolans kansli om vill byta studietakt.

  Fäll ihop
 • Måste man ansöka till KPU programmet igen om man vill byta studietakt?

  Nej det behöver du inte. Endast i de fall du blir nekad ett byte mellan takterna pga platsbrist på en viss kurs.

  Fäll ihop
 • När och var genomför jag VFU?

  VFU genomför du antingen inom Umeå universitets avtalsområde vilket är Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun, Sollefteå kommun och Kramfors kommun, eller så genomför du VFU i annan kommun exempelvis din hemkommun. För VFU inom avtalsområdet är det Lärarhögskolan som beställer VFU-platser. För VFU i annan kommun har du möjlighet att ta en första kontakt själv med rektor/skolhuvudman på skolan och sedan lämna över till Lärarhögskolan som gör den formella beställningen. Du mejlar in relevanta uppgifter till Lärarhögskolan. Du får mer information om detta när du börjar utbildningen av utbildningssamordnaren för KPU vid Lärarhögskolans kansli.

  Fäll ihop
 • I vilka ämnen genomför jag VFU?

  Du genomför VFU i de ämnen som ska ingå i din examen. I regel genomför du VFU i endast Ämne 1, det ämne du antogs i. Under tidig hösttermin undersöker utbildningssamordnaren för KPU vid Lärarhögskolans kansli om du har ämnesmeriter i ytterligare ämnen (ämne 2 och ev Ämne 3) och för en dialog med dig samt upprättar en examensplan. Om du vill att dessa ytterligare ämnen ska ingå i din examen ska du genomföra VFU i dessa ämnen.

  Fäll ihop
 • Ska jag genomföra VFU i både årskurs 7-9 och i gymnasiet?

  En bit in på höstterminen för du en dialog med utbildningssamordnaren för KPU vid Lärarhögskolans kansli då ni planerar i vilket eller vilka ämnen du ska göra VFU och om du ska studera mot en ämneslärarexamen med inriktning mot årkurs 7-9 eller mot gymnasiet. En VFU-plats beställs sedan i den skolform som din examen är avsedd för. I brist av plats kan du behöva genomföra delar av din VFU i åk 7-9 eller i gymnasiet. Du ska huvudsakligen genomföra VFU i den skolform som din examen är avsedd för.

  Fäll ihop
 • Jag arbetar redan som lärare, kan jag tillgodoräkna mig VFU?

  KPU vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen och vill bli lärare. Om du redan är verksam på minst 50 % omfattning i de ämnen och skolformer du vill nå en examen i, samt har haft sammanhållna längre visstidsanställningar eller tillsvidareanställningar är VAL, vidareutbildning av lärare, en bättre väg för dig. Till VAL kan man söka även om man inte har alla ämnesstudier avklarade. Läs mer om VAL

  Fäll ihop
 • Jag har tidigare arbetat som lärare, kan jag tillgodoräkna mig VFU?

  Du behöver ha en omfattande lärarerfarenhet för att få tillgodoräkna VFU eftersom VFU är en handledd utbildningspraktik med tillhörande reflekterande och analyserande examinationsuppgifter. Om du vill ansöka om tillgodoräknande grundat på tidigare lärarerfarenhet. Ansök om tillgodoräknande via Studentcentrum.

  Ange kurskoden för den kurs (VFU-kurs) du vill tillgodoräkna. För att Lärarhögskolan ska kunna göra en välgrundad bedömning så behöver du lämna in fylliga underlag, så kallad kartläggningsunderlag. Steg 1 är att ange dina tidigare yrkesmeriter genom att beskriva hur du arbetat i relation till VFU-kursens mål, se kursplanen. Steg 2 är att införskaffa Tjänstgöringsintyg som rektor skrivit under där det framgår var du har undervisat i, på vilken nivå, i vilken skolform, omfattning av tjänst och ämne. Ett sätt att visa vad du kan är att lämna in inspelat materiel. Du kan lämna in flera tjänstgöringsintyg. Vid behov kan ytterligare dokumentation behöva begäras in. Därefter sker en slutgiltig bedömning och beslut fattas om tillgodoräknande. Beslutet kan bli Avslag, Beviljas delvis eller Beviljas. Med hjälp av studievägledare planeras hur dina studier ska läggas upp så att din utbildningstid eventuellt kortas.

  Fäll ihop
 • Jag har tidigare studier inom lärarutbildningar, kan jag tillgodoräkna mig kurserna?

  Ansök om tillgodoräknande via Studentcentrum.

  Ange kurskoden för den kurs du vill tillgodoräkna. Ange kurs-/er du tidigare genomfört och bifoga kursplan-/er och arbeten. Observera att kurserna inom KPU är framskrivna för att svara mot examenskraven i Ämneslärarexamen enligt 2011 år förordning. Examenskraven är förändrade jämfört med kraven för t ex Lärarexamen enligt 2001/2007 års examen.

  Fäll ihop
 • Jag har redan skrivit en uppsats/självständigt arbete, måste jag ändå skriva ett examensarbete?

  Ansök om tillgodoräknande via Studentcentrum.

  Ange kurskoden (Examensarbete) för den kurs du vill tillgodoräkna. Ange kurs-/er du tidigare genomfört och bifoga kursplan-/er och arbeten. Observera att det examensarbete som du ska skriva inom KPU ska vara ämnesdidaktiskt inriktat. Det betyder att det ska ha relevans för dina undervisningsämnen och ta sin utgångspunkt i frågor som rör exempelvis skola, undervisning och lärande.

  Fäll ihop
 • Finns KPU för forskarutbildade vid fler lärosäten?

  Nej. För KPU för forskarutbildade planeras ingen ytterligare antagningsomgång.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter