Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa

  • Antal högskolepoäng 60 hp

Vill du förbättra framtidens arbetsmiljö? Skaffa dig då den expertkunskap som vår magisterutbildning ger. Du får kunskap och färdigheter om arbetslivets villkor och dess betydelse för den arbetandes hälsa och välbefinnande samt organisationens effektivitet. Undervisningen bedrivs i hög grad tvärdisciplinärt i team med arbetsmiljötekniker, beteendevetare, ergonomer och företagssköterskor och förenar vetenskaplig evidens med praktisk problemlösning. Ges ej hösten 2019.

Under utbildningen

Arbetsliv och hälsa är ett tvärvetenskapligt område som handlar om arbetslivets villkor och dess betydelse för den arbetandes hälsa och välbefinnande. Perspektiv och kunskap hämtas från natur-, samhälls-, beteende- och medicinsk vetenskap. Efter studier i arbetsliv och hälsa har du:

  • kunskap om teorier som behandlar arbetsmiljöns påverkan på hälsan,
  • färdigheter att använda ett vetenskapligt förhållningssätt för praktisk problemlösning och hälsofrämjande arbete,
  • färdigheter att arbeta i tvärvetenskapliga team och du har utvecklat din förmåga att bedöma arbetsrelaterade, etiska och juridiska dilemman.

Olika arbetsformer

I programmet ingår inriktningsövergipande och inriktningsspecifika kurser. Studierna bygger på aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, gruppövningar, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp.

Två gemensamma kurser

Programmet startar med två gemensamma kurser för alla studenter. Kurserna inriktas på övergripande frågor om arbetsliv, arbetsrelaterad ohälsa, hälsoekonomi och arbetsförmåga, teamarbete samt den rättsliga regleringen på området.

Fyra olika inriktningar

Kurserna därefter har fokus på den inriktning du har valt. Här kan du läsa om inriktningarna.

Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete.

Nätbaserad undervisning

Merparten av undervisningen är nätburen, så du kan bedriva en stor del av studierna hemifrån eller från ett lärcentrum på hemorten. Nätbaserad undervisning varvas med träffar i Umeå fyra gånger per termin. Träffarna kan innehålla obligatoriska moment, som aktivt deltagande i seminarier och tentamen, och du kan arbeta och diskutera i grupp. Du måste ha tillgång till bredband på ca 2 mbit/s, webbkamera samt headset.

Examensarbete

Ett självständigt arbete avslutar utbildningen. Examensarbetet är ett inslag som bekräftar att du uppnått kraven för examen. Det tränar dig att:

  • självständigt identifiera och formulera avgränsade frågeställningar, planera och med adekvata metoder genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete i en uppsats
  • integrera kunskap, analysera resultat och diskutera komplexa företeelser
  • tillämpa metoder för effektiv litteratursökning samt välja relevant litteratur utifrån frågeställning
  • få en förståelse för och medvetenhet om etiska aspekter på uppsatsarbetet
  • självständigt redogöra för och diskutera dina slutsatser i dialog med andra
  • konstruktivt granska, värdera och diskutera andra vetenskapliga arbeten

Programöversikt

Termin 1 - gemensamma kurser
Introduktionskurs arbetsliv och hälsa. Juridik inom arbetsliv och hälsa. Vetenskaplig teori, metod och etik i arbetsliv och hälsa. Hälsopromotion och kommunikation (inom resp. inriktning).

Termin 2 - inriktningsspecifika kurser.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig en kompetensprofil som fyller ett behov på arbetsmarknaden där kunskaper om arbetsliv och hälsa efterfrågas, exempelvis inom företagshälsovård eller HR. 

Även större organisationer har behov av personal med olika kompetenser för hantering av arbetsmiljöfrågor, exempelvis inom produktionsledning eller fackligt arbete. Enligt branschorganisationen för företagshälsovård finns ett starkt behov av kvalificerad kompetens inom området arbetsliv och hälsa.

Omkring 200 företag arbetar med företagshälsovård - en femtedel av dessa är en del av ett företags eller organisations verksamhet. Cirka 4 500 personer är anställda inom branschen och många arbetar som underleverantörer och konsulter. Av de anställda är den största gruppen, nära en tredjedel, företagssköterskor. Därefter kommer beteendevetare, läkare, ergonomer, arbetsmiljöingenjörer, hälsovetare samt "administratörer och övriga".

Uppdaterad information om branschen

Forskning

För dig som är intresserad av att börja forska finns möjligheter till forskarutbildning inom olika institutioner och enheter.

Läs mer om forskning vid de olika institutionerna och enheterna

Examen

Medicine Magisterexamen (1 år)  med huvudområdet Arbetsliv och Hälsa med inriktningarna ergonomi eller företagssköterska

alternativt

Filosofie Magisterexamen (1 år) med huvudområdet Arbetsliv och Hälsa med inriktning mot arbetsmiljöteknik eller beteendevetenskap

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Yrkes- och miljömedicin
Kontaktperson för programmet är:
Helene Johansson