Hoppa direkt till innehållet
printicon

Programmet för kulturentreprenörskap

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2019

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta i kreativa miljöer och driva projekt eller starta eget inom kultur och upplevelseproduktion. Du jobbar med projekt, ofta i samarbete med kulturaktörer eller med kulturinstitutioner som uppdragsgivare. Vårt mål är att du ska få de teoretiska och praktiska redskap du behöver för att arbeta som projektledare, producent, konsult eller liknande inom området kulturella och kreativa näringar.

Under utbildningen

Programmet för kulturentreprenörskap är inriktat på verksamhetsutveckling, entreprenörskap och projektledarskap inom kultursektorn och så kallade kreativa miljöer/näringar. Utbildningen ger en handlingskompetens genom att studenten tillsammans med projekthandledare utvecklar reella projekt som kan igångsättas under utbildningen och/eller efter avslutad utbildning. Programmet erbjuder även ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt för ökad kunskap och medvetenhet om vilka effekter och konsekvenser det kan få när människor kategoriseras som tillhörande en viss kultur eller ett visst kön. Nya medier har en väsentlig position i utbildningen.

År 1

Programmets första år utgör en etnologisk och kulturanalytisk grund för att arbeta med kulturfrågor. Under året behandlas etnologiska studier av människor och samhällsliv ur kulturella, sociala och historiska perspektiv. Här ingår bland annat kunskaper i berättandets betydelser och hur samhället kan förstås rituellt. Studenten introduceras också i centrala kulturanalytiska perspektiv och begrepp, och hur de kan appliceras på olika sociala och kulturella sammanhang. Vidare ingår orientering i aktuell kulturforskning samt praktiska tillämpningar vad gäller insamling och bearbetning av etnologiska primärmaterial. Under året ges en historisk bakgrund till kulturpolitikens framväxt och tillkomst som politikområde. Detta innefattar också en översikt av kulturpolitik, institutioner och organisationer idag.

År 2

Andra året börjar med teambuildning och ger därefter teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för arbete med projekt och produktion inom kultursektorn.

Under läsåret behandlas vad ett projekt kan innefatta samt vad projektarbete och ledarskap innebär i teori och praktik genom att studenterna själva leder och genomför riktiga projekt som möter en verklig publik. Vidare behandlas vad det innebär att arbeta i grupp och fatta gruppbaserade beslut genom ett konkret projektarbete och praktik. Olika typer av digitala presentations- och gestaltningsformer ingår fortlöpande.

Vidare diskuteras entreprenörers roller i samhället utifrån aspekter av ekonomi, innovation, tillväxt och kommunikation. Särskilt uppmärksammas entreprenörskap inom kulturområdet och de kreativa näringarna, i jämförelse med andra former av entreprenörskap. Det andra året tar också upp frågeställningar kring artificiell intelligens och vad den sortens digitala möjligheter kan ha för inverkan på ett kulturentreprenörskap.

Det andra året innehåller också praktik.

År 3

År tre förbereder för en övergång från studier till arbetsliv eller till studier på avancerad nivå. Under året ges en teoretisk orientering om strategisk kommunikation. Begreppet PR diskuteras och problematiseras. Relationer till traditionella och så kallade nya medier behandlas från både entreprenörens och kundens perspektiv. Studenten får även en orientering om relevanta juridiska och etiska frågeställningar, som upphovsrätt, avtalsrätt, associationsrätt och skatterätt med inriktning mot kultursektorn. Vidare behandlas intellectual property, yttrandefrihet, arbetsrätt och fackliga relationer. Likaså ingår en orientering om affärsverksamhetens roll för kulturen.

Under det tredje året har studenter möjlighet att byta ut den femte terminen mot en termin vid utländskt lärosäte.

Under sista terminen ges den studerande möjlighet att självständigt utforma ett examensarbete i syfte att utveckla en projekt- eller företagsidé som kan igångsättas under och/eller efter avslutad utbildning eller skriva ett mer traditionellt examensarbete som förberedelse för fortsatta studier på avancerad nivå.

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att man uppfyller de förkunskapskraven som uppställs. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.

Programöversikt

År1

Etnologi A - kultur, berättelser, ritualer 30 hp
Kulturentreprenörskap och kulturanalytiska metoder 30 hp

År2

Kultur, entreprenörskap och projekt 30 hp
Kulturentreprenörskap i publika sammanhang 30 hp

År 3

Kulturentreprenörskap och strategisk planering 30 hp
Kulturentreprenörskap i praktiken 30 hp

Efter utbildningen

En kulturentreprenör arbetar ofta med projektuppdrag, producentarbete och/eller eget företagande. Man arbetar ofta i nätverk och i samarbete med kulturinstitutioner, offentliga förvaltningar, turistföretag, mediebolag, studieförbund m fl.

Examen

Examen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor. Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts. Examen utfärdas i huvudområdet Kulturanalys med inriktning mot kulturentreprenörskap.

Anmälan och behörighet

Programmet för kulturentreprenörskap, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

25 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-P1134

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2019 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2019.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för programmet är:
Torkel Molin