Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbiliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA: Kommande avhandlingar ...där man också kan söka äldre avhandlingar.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

Februari 2016

12 februari kl 09.00–12.00

Ellinor Larsson - arbetsterapi

Disputation Att främja sociala aktiviteter och delaktighet bland seniorer: Utforska och utvärdera sociala och internetbaserade arbetsterapeutiska interventioner.

12 februari kl 09.00–12.00

Sarwar Mahmood - ortopedi

Disputation Benlängdsskillnad och femoral-offset efter höftproteskirurgi: kliniska och radiologiska studier.

12 februari kl 10.15–12.00

Michael Dahlberg-Grundberg - sociologi

Disputation Digitala medier och transnationaliseringen av protester

19 februari kl 09.00–12.00

Niklas Boman - idrottsmedicin

Disputation Bygga muskler - en översättning av träningsanpassning.

19 februari kl 09.00–12.00

Niklas Boman - idrottsmedicin

Disputation Bygga muskler - en översättning av träningsanpassning.

19 februari kl 10.00

Michael Albers - organisk kemi

Disputation Om syntes och studier av bakteriella effektormolekyler.

19 februari kl 10.00–12.00

David Sjöberg - pedagogik

Disputation Simuleringens situerade aktiviteter. Förutsättningar för lärande i polisutbildning

19 februari kl 10.00–12.00

19 februari kl 13.00–16.00

Anna Winberg - pediatrik

Disputation Epidemiologisk undersökning av födoämnesöverkänslighet bland skolbarn: validering med dubbelblind placebo-kontrollerad födoämnesprovokation och biomarkörer.

26 februari kl 09.00–12.00

Marie Honn - molekylärbiologi

Disputation Oxidativ stressresponse hos Francisella tularensis.

26 februari kl 10.00

Manuela Milan - miljövetenskap

Disputation Om långsiktig utveckling av subalpina sjöar: att tolka påverkan av näringsämnen, klimat och hydrologisk variabilitet utifrån biologiska och geokemiska indikatorer.

26 februari kl 10.00–12.00

Malin Martinsson Niva - pedagogik

Disputation Malin Martinsson Niva försvarar sin licentiatavhandling: Det demokratiska uppdraget – en utmaning för pedagogen i grundsärskolan. En studie om elevinflytande i träningsskolan där TAKK används


Mars 2016

4 mars kl 13.00

Sacha Escamez - växtfysiologi, cell- och molekylärbiologi

Disputation Om Xylemcellernas samverkan för att kontrollera lignifiering och celldöd i växternas vaskulärvävnad.

8 mars kl 09.00–12.00

Erika Boman - omvårdnad

Disputation Inre styrka som en hälsoresurs bland äldre kvinnor.

18 mars kl 09.00–12.00

Tobias Stenlund - fysioterapi

Disputation Posturala reaktioner på mekaniska stötar i sittande position - Laboratoriestudier med relevans för riskbedömning och förebyggande av belastningsskador bland förare.

18 mars kl 12.00–15.00

Aslak Rautio - medicin

Disputation Diabetes mellitus och kardiovaskulär risk. Epidemiologi, etiologi och intervention.

18 mars kl 13.00–16.00

Gunnar Nilsson - allmänmedicin

Disputation Ischemisk hjärtsjukdom - riskbedömning, diagnostik och sekundärpreventiv behandling i primärvården, speciellt med avseende på betydelsen av arbets-EKG.

18 mars kl 13.00–16.00

Annelie Holgersson

Disputation Beredskap för masskadeattentat mot kollektivtrafik.

21 mars kl 10.15–12.15

Karyn Sandström – språkdidaktik

Disputation Peer Review Practices of L2 Doctoral Students in the Natural Sciences


April 2016

1 april kl 10.00

Daniela Alejandra Figueroa - ekologisk mikrobiologi

Disputation Om Bakterieplankton i Östersjön: Påverkan av alloktont organiskt material och salthalt.

8 april kl 13.00–16.00

Anette Lundqvist - allmänmedicin

Disputation Aspekter på kost, beteende och biologi under graviditet och efter förlossning.

8 april kl 13.00–16.00

Maria Gustafsson - geriatrik

Disputation Optimering av läkemedelsbehandling hos äldre med demenssjukdom - kliniska apotekares roll.

15 april kl 09.00–12.00

Mats Wadsten - ortopedi

Disputation Distala radiusfrakturer - aspekter på radiologiskt och kliniskt utfall samt utvärdering av ett nytt klassifikationssystem.

15 april kl 09.00–12.00

Helena Claesson Lingehall - omvårdnad

Disputation Delirium hos äldre personer som genomgår hjärtkirurgi - incidens, riskfaktorer, konsekvenser och skattningsinstrument.

15 april kl 13.00–16.00

Helena Backman - folkhälsovetenskap

Disputation Lungfunktion och trender i prevalens av astma och KOL.

22 april kl 09.00–12.00

Maria Liljeholm - hematologi

Disputation Kongenital Dyserytropoetisk Anemi typ III (CDA III) - diagnostik, genetik och morbiditet.

22 april kl 10.15–12.00

Ann-Sofie Henrikson - rättsvetenskap

Disputation Överskuldsatt och skyldig: En rättsvetenskaplig analys av konsumentskyddet mot överskuldsättning

29 april kl 09.00–12.00

Thorbjörn Holmlund - öron-, näsa-, halssjukdomar

Disputation Utvärdering av kirurgiska metoder vid sömnapne och snarkning.

29 april kl 10.00

Qiuju Gao - miljökemi

Disputation Om bildning av dioxiner vid termokemisk omvandling av biomassa.

29 april kl 13.00–15.00

Annika Andersson - företagsekonomi

Disputation Affärsystemprojekt: Konsekvenser av att vara sluten eller öppen för förändringar


Maj 2016

12 maj kl 10.00

Lotta von Sydow - biokemi

Disputation Om hjälparproteiner i kloroplasten hos Arabidopsis thaliana.

13 maj kl 09.00–12.00

Mallappa Kolar - anatomi

Disputation Transplantation av mesenkymala stamceller och injektioner av mikroRNA som behandling vid reparation av nervsystemet.

20 maj kl 13.00–16.00

Frida Karlsson Videhult - pediatrik

Disputation Effekter av tidig supplementering med probiotika hos barn. Fokus på kroppssammansättning, metabolism och inflammation.

26 maj kl 09.00–12.00

Christoffer Nord - molekylär medicin

Disputation Diabetes i färger - utveckling och nya tillämpningar av molekylära optiska tekniker för studier av bukspottskörteln.

27 maj kl 13.00–16.00

Maud Stenberg - rehabiliteringsmedicin

Disputation Svår traumatisk hjärnskada - kliniskt förlopp och prognostiska faktorer.


Juni 2016

10 juni kl 09.00–12.00

Hans Idenfors - psykiatri

Disputation Unga människors kontakt med sjukvården före och efter suicidalt beteende.


Sidansvarig: Presskontakt
2015-09-17

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Daniel Harju
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Lärarhögskolan

Annika Kjellsson Lind
Tel: 090-786 69 32