Kursplan:

Arkitektur, utforskning och reflektion, 7,5 hp

Engelskt namn: Architecture, Exploration and Reflection
Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare
Kurskod: 5AR704
Högskolepoäng: 7,5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsskala: Tvågradig skala
Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-11

Innehåll

Kursen erbjuder arkitektstuderande möjligheter till fördjupning och att utforska en platsspecifik arkitektonisk frågeställning. Vi undersöker vilken roll arkitekturen kan ha i relation till sociala och miljömässiga aspekter i samhället. Kritisk reflektion och utvärdering av den egna arbetsprocessen och resultatet är en viktig del av kursen.
 
Inom kursen finns det möjlighet att delta i en workshop eller arbeta med ett individuellt projekt. 
 
Utbudet av workshops och på vilka platser dessa ges kan variera från gång till gång som kursen erbjuds, ta kontakt med institutionen för mer information. Eventuella kostnader för resor och boende i samband med workshops bekostas av studenten själv.
 
För individuella projekt formulerar studenten själv frågeställningar, processer och teoretiska aspekter för sitt projekt utifrån de förutsättningar som presenteras i början av kursen. Individuella projekt kan genomföras på distans.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Utforska en platsspecifik arkitektonisk frågeställning som behandlar sociala och/eller miljömässiga aspekter för samhället.
  • Välja, utveckla och utvärdera rumsliga, estetiska, tekniska och/eller sociala aspekter i genomförandet av kartläggningar och ingrepp.
  • Dokumentera och kritiskt utvärdera den egna arbetsprocessen och undersökningen med hjälp av text, bild och ritningar.

Behörighetskrav

Sökande ska utöver grundläggande behörighet för universitetsstudier även ha avklarat minst 30 hp i huvudområdet arkitektur samt ha dokumenterad erfarenhet i form av arbetsprover och motivationsbrev. Engelska B/6. För mer information om arbetsprover och motivationsbrev se Arkitekthögskolans webbsida: https://www.umu.se/arkitekthogskolan/

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av workshops och/eller projektarbete. Undervisningens form kan vara praktiska övningar, individuell handledning, gruppdiskussioner samt seminarier och fältstudier.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras genom inlämning av visuellt material, dokumentation av arbetsprocessen och en individuell skriftlig rapport. På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt betyg på kursen fordras att alla obligatoriska inlämningsuppgifter är godkända.
 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs skriftligen till programansvarig.

Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten. Examinator bestämmer datum för när kompletteringen ska vara inlämnad.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.