Bild: Rebecca Rudolph

Vår forskning

Arkitekthögskolans läge i norra Sverige tillsammans med vår internationella profil ger oss en dynamisk och strategisk utgångspunkt för att ta itu med lokala och globala utmaningar. Arkitektur är ett forskningsområde som både är praktikbaserat och konstnärligt samtidigt som det omges av vetenskapliga ramar.

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet är en institution inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och samtidigt hem för UmArts, universitetets forskningscentrum för arkitektur, design och konst. I vår strävan efter en mer hållbar och regenerativ framtid är den byggda miljön vårt laboratorium. 

Holistiska, tvärvetenskapliga och experimentella perspektiv är grundläggande för att ta itu med globala utmaningar, men också för att öka förändringstakten. På Arkitekthögskolan bedriver vi analytisk forskning som möjliggör att engagera oss med de byggda miljöernas komplexa kopplingar till lokala och globala omständigheter liksom till historiska förlopp av händelser och beslut. Parallellt bedriver vi också en mer praktikbaserad "forskning genom design" av byggnader och allmänna platser. Dessa perspektiv vidgas till att omfatta både fysiska och icke-fysiska processer, system, principer och de mångskiftande kulturerna mellan discipliner, områden och användare.

Den framväxande forskningsmiljön på Arkitekthögskolan har en öppen, undersökande och lyhörd atmosfär där våra tillvägagångssätt utvecklas i en blandning av metoder och former. Det handlar exempelvis om att medvetet engagera studenter i pågående forskningsprojekt. Att samverka i multivetenskapliga team och internationella nätverk. I form av internationella symposier och återkommande forskningsseminarier för att främja ett utbyte mellan kollegor och gäster. Genom lansering och utgivning av en internationell referentgranskad vetenskaplig tidskrift. Samt, genom postdoktorala gästforskare och den aktuella nylanseringen av vårt doktorandprogram.

Arkitekthögskolans forskningsuppdrag är att med akademiskt engagemang, samarbete och erfarenhetsbaserade format en transformativ kraft i ett globalt och nationellt sammanhang, samt i den dynamiska utvecklingen i norra Sverige. Detta genom att kritiskt engagera sig i, samarbeta med och bidra till de pågående utvecklingsprocesser som är kopplade till denna dynamik. Aktuella forskningsområden vid Arkitekthögskolan inbegriper bostadsarkitektur, samtida stadsomvandling, cirkulär design och klimatanpassning för den byggda miljön i den subarktiska geografin. Andra exempel är utvecklingen av pedagogik i form av ”live-projects” i migrationskopplade kontexter, kartläggning av hotade ekosystem, flexibla arbetsmiljöer, matproduktion i urbana miljöer, trä som byggnadsmaterial och skogliga ekosystem samt hållbar landsbygd och urbana allmänningar.

Publikationer

Här finns forskningspublikationerna inom ämnet arkitektur som har producerats vid Umeå universitet.

UmArts Small Visionary Projects i Arkitektur

Genom UmArts små, visionära forskningsprojekt (Small Visionary Projects) kan medarbetare få startfinansiering ...

Forskningsseminarier

UMA Research Seminars on Architecture är en seminarieserie som samlar forskare från Sverige och utomlands med ...

Senast uppdaterad: 2024-05-29