Kursplan:

Från koncept till konstruktion, 7,5 hp

Engelskt namn: From Concept to Construction
Denna kursplan gäller: 2024-05-27 och tillsvidare
Kurskod: 5AR019
Högskolepoäng: 7,5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsskala: Tregradig skala
Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2024-02-14

Innehåll

Kursens första del fokuserar på gestaltningsprocessen från koncept till ett detaljerat förslag utifrån en specifik plats och kontext och den andra delen fokuserar på att fysiskt implementera den utarbetade förslaget genom 1:1 konstruktion. 
 
Den inledande gestaltningsfasen inkluderar platsbesök och platsanalys, utveckling av rumsliga koncept för specifika platser samt skissprocess för att ta fram konstruktionsdetaljer. Arbetet med gestaltning kommer ske både individuellt och i grupp och handledning ges under processen. Bygglovshandlingar i form av detaljerade ritningar produceras av kursdeltagarna. 
 
Utformning av tekniska och arkitektoniska lösningar arbetas fram i grupp och byggnation i skala 1:1 av en eller flera utvalda projekt kommer att uppföras av kursdeltagarna.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa medvetenhet kring gestaltnings-, planerings- och byggprocessen

Färdighet och förmåga

  • utveckla en platsspecifik rumslig gestaltningsidé från koncept till detaljerad konstruktionsritning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • välja och utvärdera rumsliga, estetiska, tekniska samt sociala aspekter i genomförandet av platsanalys, gestaltningsprocess och konstruktion i skala 1:1

För väl godkänt resultat ska studenten dessutom kunna:

  • kritiskt värdera och reflektera kring gestaltnings-, planerings- och byggprocessen

Behörighetskrav

Sökande ska utöver grundläggande behörighet för universitetsstudier även ha avklarat minst 30 hp i huvudområdet arkitektur. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges på Arkitekthögskolan med en inledande fas av föreläsningar, workshops samt platsbesök för platsanalys och skissprocess med handledning under kursens första veckor och en avslutande byggfas under kursens sista veckor som kommer att utföras delvis i Arkitekthögskolan verkstad och på plats där konstruktionen ska uppföras. Under byggfasen kommer handledning ges i grupp med fokus på byggteknik och specifika arkitektoniska detaljer. 
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras genom en individuell inlämning av visuellt material såsom dokumentation av arbetsprocessen samt deltagande i byggfas. 

På kursen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För godkänt betyg på kursen fordras att alla obligatoriska inlämningsuppgifter är godkända samt närvaro under byggfasen. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att det förväntade studieresultatet (FSR) för betyget Väl Godkänd är uppfyllt. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Student ska vända sig till studierektor eller motsvarande med en sådan begäran.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.