Kursplan:

Kartläggning av föränderliga ekosystem: att förstå vår påverkan på naturliga miljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Mapping Changing Ecosystems: Understanding Our Impact on the Natural Environment
Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare
Kurskod: 5AR018
Högskolepoäng: 7,5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsskala: Tregradig skala
Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-04-13

Innehåll

Vårt industrisamhälles rikedom är till stor del beroende av utvinning av naturresurser och en kombination av teknik och mänskligt arbete. Sådana aktiviteter har stora effekter på ekosystemen och deras förmåga att förse det globala samhället och närliggande samhällen med livsviktiga naturvärden, såsom rent vatten, frisk luft och biologisk mångfald.
I denna kurs kommer vi att analysera och kartlägga de naturvärden som erbjuds av ekosystem och de mänskliga aktiviteter och produktionskedjor som påverkar dem. Kursen introducerar studenterna i teori om ämnet ekologi, till exempel ramar som översätter ekosystemtjänster till monetärt värde, för att bedöma den negativa effekten av mänskliga aktiviteter och hur vi kan kontrollera den. Målet är att tillämpa en mängd sådana ramar för att undersöka specifika platsers ekosystemtjänster och deras potentiella värde, i syfte att göra data, subjektiva upplevelser och andra fynd till visuellt gripande och explicita kartor.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
 
Kunskap och förståelse

  • Beskriva hur teorier om ekologi kan användas för att bedöma påverkan av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.
  • Jämföra och kontrastera förstahands- och andrahandskällor om upplevelser i unika naturliga miljöer och ekosystemresurser.
  • Beskriva en ekologisk fallstudie genom att analysera geografiska, kulturella och tekniska sammanhang.
  • Identifiera och klassificera olika kartläggnings- och kartografiska tekniker. 

Färdigheter och förmåga

  • Utveckla färdigheter i att skapa en sammanställning av fakta som beskriver ett problem; planera en kartografi av denna information; producera kartor med tvådimensionella och tredimensionella verktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utvärdera sin arbetsprocess genom att granska relevansen för ett vidare sammanhang ur ett kritiskt perspektiv.
  • Utvärdera kritiskt hur kartläggnings- och kartografiska tekniker är relevanta för visualisering av ett samtida sammanhang.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen kommer att undervisas 100 procent online och kommer att involvera deltagande i kollektivt utforskande och samarbete genom veckovisa workshops. Detta kommer att bedrivas i självstyrt projektarbete i grupper. Undervisningsformerna kombinerar föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, individuella- / grupphandledningar och gruppdiskussioner.
Rätten att få undervisning och handledning gäller endast under den tid kursen, för vilken studenten är registrerad, pågår.
Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom inlämning av en rapport som ska innehålla text och visuellt material, dokumentera arbetsprocessen och kursens resultat. Rapporten sammanställs och lämnas in individuellt av varje student.
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG).  För betygen Godkänd och Väl Godkänd krävs att det inlämnade materialet sammantaget håller hög nivå respektive mycket hög nivå.
Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om anpassad examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.