Kursplan:

Takträdgård för en inhemsk flora, 7,5 hp

Engelskt namn: Rooftop Garden for Indigenous Flora
Denna kursplan gäller: 2024-05-27 och tillsvidare
Kurskod: 5AR020
Högskolepoäng: 7,5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsskala: Tregradig skala
Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2024-02-14

Innehåll

I kursen kommer vi att arbeta med begreppet 'trädgård' genom att undersöka specifika europeisk-västerländska historiska referenser som Specularium och Hortus Conclusus, samt icke-europeisk-västerländska föreställningar om 'trädgårdsarbete' som födoinsamling i den inhemska boreala skogen och afro-antillianska medicinska 'trädgårdar', såväl som samtida konstnärliga och arkitektoniska forskningsprojekt. Studiet av ätbara, medicinska och giftiga växter som växer runt Umeå och vidare i Norden, med förståelse för deras biologiska struktur såväl som kulturella och symboliska värden kommer att vara en viktig aspekt. Utifrån presentationer och gruppdiskussioner kommer vi att utveckla en design för en mindre trädgårdsinstallation. De tekniska och kulturella dimensionerna av denna trädgård kommer att möta teknologi i att bygga en trädgård på ett tak. 

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • ha grundläggande kunskaper om ätbara och medicinska växter och födoinsamlingstekniker;
  • ha en grundläggande förståelse för begreppet 'trädgård' att 
  • ha förståelse för hur man utvärderar en given arkitektonisk kontext som en potentiell plats för en trädgård

Färdighet och förmåga

  • utveckla utformningen av den taxonomi av element som kommer att bestämma strukturen i en trädgård, från idé till konstruktionsritningar
  • samla in och omvärdera klassificering av växter 
  • dokumentera processen genom text, bilder, arkitektoniska ritningar, herbarium

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • att ompröva och utforma en trädgård som är anpassad till lokala förhållanden

För väl godkänt resultat ska studenten dessutom kunna:

  • tillämpa kursens innehåll för att formulera nya arkitektoniska idéer baserade på kritisk reflektion och bedömning av samtida konstnärliga och arkitektoniska forskningsarbeten

Behörighetskrav

Sökande ska utöver grundläggande behörighet för universitetsstudier även ha avklarat minst 30 hp i huvudområdet arkitektur. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och projektarbete. Eleverna kan välja om de vill arbeta med ett projekt enskilt eller i grupp, beroende på om eleverna är på plats eller på distans.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

I kursen ingår obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på̊ campus och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar, se vidare i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examination

Fysisk närvaro och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på̊ kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examinationen består av en individuell skriftlig rapport som ska innehålla visuellt material samt dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.

På kursen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För godkänt betyg på kursen krävs att alla förväntade studieresultat (FSR) för betyget Godkänd är uppfyllda genom inlämning av den individuella skriftliga rapporten. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att det förväntade studieresultatet (FSR) för betyget Väl Godkänd är uppfyllt. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Student ska vända sig till studierektor eller motsvarande med en sådan begäran.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.