Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Digital competence and learning I, 7.5 Credits

Swedish name: Digital kompetens och lärande I

This syllabus is valid: 2020-08-31 and until further notice

Course code: 2IT029

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Applied Educational Science

Revised by: Head of Department of Applied Educational Science, 2020-06-11

Contents

The course objectives are that the student should acquire digital competence which includes the knowledge, skills and approaches required to work with ICT in learning situations. The course explores what digital competence is, children's and youths new life environment, social aspects of ICT and school, legal aspects of ICT use in schools, distance education and examples of ICT support for the creation of digital learning resources. The course deals with the concept of digital competence and its role in school.

Expected learning outcomes

Module 1 Digital Competence in School (3 credits)
By the end of the module, students will be able to:

Knowledge and Understanding
 • account for the concept of digital competence,
 • summarize the role of digital competence in school, and
 • describe the rules regarding copyright and personal integrity regarding ICT at school.
Skills and Abilities
 • discuss the role of digital competence in school
 • apply rules regarding copyright and personal integrity when using ICT in schools.
Values and Attitudes
 • evaluate the potential and consequences of ICT use in schools, and
 • problematize copyright and personal integrity regarding ICT at school.

Module 2 Digital Competence and Learning (4.5 credits)
By the end of the module, students will be able to:

Knowledge and Understanding
 • account for various aspects of distance education, and
 • explain some forms of ICT support for the production of electronic learning objects.
Skills and Abilities
 • discuss relevant social aspects of ICT in relation to school,
 • plan teaching of criticism of the sources, and
 • to some extent be able to apply certain forms of ICT support for the production of electronic learning objects.
Values and Attitudes
 • problematize school activities in relation to the new digital life of children and young people, and
 • problematize various aspects of distance learning.

Required Knowledge

General entry requirements

Form of instruction

The course has mandatory parts that demands physical presence at campus, see further in the course schedule and study guide. The course will be delivered by a combination of lectures, seminars, guided individual work and student presentations.

Examination modes

Physical presence in mandatory parts is demanded for passed result on the course if not otherwise written in current schedule and study guide.

The course is assessed by one written exam and written assignments.
 
To pass the course it is required that all compulsory parts are passed. The course results are defined by the examiner overall assessment of the students learning outcomes. Possible grades are Passed with distinction, Passed, or Failed.

The course work is examined at the ordinary examination or re-examined at a later occasion during the same semester. An opportunity to re-examine the course work is normally given in the following semester provided the student has requested it. After that a student with a fail is advised to participate in the next ordinary examination. 

A student has the right to change examiner for a course based on a written request to the head of department after two fails on the same course or a part of the course.

Transfer of credits
Students have the right to apply for transfer of credits from earlier higher education or occupational experience. For more information, see the Higher Education Ordinance and: http://www.student.umu.se/english/getting-your-degree/transfer-of-credits/ 
A negative decision about transfer of credits is possible to appeal to Överklagandenämnden för högskolan, http://www.onh.se/in-english 
A negative decision shall be motivated in writing.
For more information, take contact with Student Services.

Other regulations

​Re-examinations based on the same curriculum are guaranteed within the two years of the first registration on the course.

Literature

Valid from: 2020 week 36

Literature for the swedish course

Starkey Louise
A review of research exploring teacher preparation for the digital age
Included in:
Cambridge journal of education [Elektronisk resurs]
1971- : 50 : pages 37-56 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0305764X.2019.1625867
Mandatory

Allmänna råd om betyg och betygssättning [Elektronisk resurs]
2018 : 46 sidor :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=4000
ISBN: 9789175593326
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Klang Mathias
Copyright - copyleft [Elektronisk resurs] : en guide om upphovsrätt och licenser på nätet
Version 4.0 : Stockholm : .SE : 2010 : 1 PDF-fil (79 s.) :
https://www.iis.se/docs/copyright_copyleft.pdf
Mandatory

Datainspektionen

https://www.datainspektionen.se
Mandatory

Dafgård Lena
Digital distance education : a longitudinal exploration of video technology
Göteborg : Department of Applied Information Technology, University of Gothenburg : 2020 : 412 sidor :
ISBN: 9789178337484
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Digitaliseringen i skolan. [Elektronisk resurs] : möjligheter och utmaningar
Stockholm : 2018 : 83 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175593227
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Björk Åsa
Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 978-91-7601-783-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande
Included in:
Europeiska unionens officiella tidning.
Luxemburg : Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer : 2003- : 49 :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.394.01.0010.01.SWE
Mandatory

Nygren Thomas
Fakta, fejk, fiktion : källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 222 sidor :
ISBN: 9789127823587
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Frans Emma
Larmrapporten
Första upplagan : Stockholm : Volante : [2017] : 163 sidor :
ISBN: 9789188123930
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Läroplan och kursplaner för grundskolan
Included in:
Skolverket [Elektronisk resurs]
Stockholm : Skolverket : 20??- :
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan
Mandatory

Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan
Included in:
Skolverket [Elektronisk resurs]
Stockholm : Skolverket : 20??- :
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan
Mandatory

Navigera i den digitala samtiden : en antologi om den nya lärarrollen
Nygårds Karin, Raymond Terese
2016 : 128 sidor :
ISBN: 9789188149152
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet [Elektronisk resurs]
Regeringskansliet : 2017-10-19T16:04:27+02:00 :
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet
Mandatory

Svensk författningssamling (SFS) 1960:729. (Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk)
Sveriges Riksdag : 1960 :
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1960729-om-upphovsratt-_sfs-1960-729/
Mandatory

Jungselius Beata
Using Social Media [Elektronisk resurs]
2019 :
http://hdl.handle.net/2077/61756
Mandatory

Dunkels Elza
Vad gör unga på nätet?
3., [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2018 : 134 sidor :
ISBN: 9789151100197
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Wiman Maria
Värdeskapande lärande
Stockholm : Lärarförlaget : [2019] : 171 sidor :
ISBN: 9789188149398
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Att integrera digitalisering och kollegialt lärande : om skolutveckling
Sjöblom Marie, Jensinger Edward
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 311 sidor :
ISBN: 9789144134055
Search Album, the University Library catalogue

Diaz Patricia
Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 175 sidor :
ISBN: 9789144120102
Search Album, the University Library catalogue

Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar
Hedlund Stina, Malmsten Linnea
Första upplagan : Stockholm : Natur & Kultur : [2016] : 127 sidor :
ISBN: 9789127443914
Search Album, the University Library catalogue

Leigert Lena
Hej internet!
Första upplagan : [Göteborg] : Baggebetti : [2019] : 130 sidor :
ISBN: 9789198510584
Search Album, the University Library catalogue

Werner Jack
"Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå" : om myter på nätet, fejkade berättelser och vikten av källkritik
[Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2019] : 343 sidor :
ISBN: 9789100178932
Search Album, the University Library catalogue

Lärarhandledning - Nosa på nätet : De första stegen mot ett vaket nätanvändande
Included in:
[Statens medieråd - samling av trycksaker]

https://statensmedierad.se/download/18.7fd5355515b7ab9ada5b14f9/1493196374506/Lararhandledning-Nosa-pa-natet1.pdf

Dunkels Elza
Nätmobbning, näthat och nätkärlek : kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet
Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2016] : 119 sidor :
ISBN: 9789188099327
Search Album, the University Library catalogue

Thoresson Anders
Skolan i en digital omvärld
Stockholm : Lärarförlaget : [2018] : 222 sidor :
ISBN: 9789188149282
Search Album, the University Library catalogue

Lindström Johanna
Understanding Digital Distraction: A Longitudinal Study on Disruptive Everyday Media Multitasking Among Diginatives
Åbo Akademi University : 2020 :
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/176976/lindstrom_johanna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Literature for the english course

Boyd Danah
It's complicated : the social lives of networked teens
New Haven : Yale University Press : cop. 2014 : xi, 281 s. :
ISBN: 9780300166316
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Digital Disconnect? The ‘Digital Learner’ and the School
Erstad Ola, Sefton-Green Julian
Included in:
Identity, community, and learning lives in the digital age
New York, NY : Cambridge University Press : 2013. : xv, 237 p. : pages Chapter 6, p 87-104 :
https://www.cambridge.org/core/books/identity-community-and-learning-lives-in-the-digital-age/digital-disconnect-the-digital-learner-and-the-school/8B177FF14395825F49F1ECA1A738CE2D
Mandatory

Privilege and property [Elektronisk resurs] : essays on the history of copyright
Deazley Ronan, Kretschmer Martin, Bently Lionel
Cambridge : Open Book Publishers : 2010 : PDF (xii, 438 s.) :
Omslagsbild
ISBN: 978-1-906924-20-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

2018 reform of EU data protection rules
European Commission : 2018 :
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
Mandatory

GDPR Portal

https://www.eugdpr.org/eugdpr.org-1.html
Mandatory

Copywright: what is copywright?
WIPO, World Intellectual Property Organization :
http://www.wipo.int/copyright/en/
Mandatory

Copyright for librarians: the essential handbook
Berkman Center for Internet and Society : 2012 :
http://klangable.com/uploads/books/CopyrightForLibrarians.pdf
Mandatory

Krumsvik Rune J.
Digital competence in Norwegian teacher education and schools
Included in:
Högre utbildning [Elektronisk resurs]
Lund : Swednet : 2010- : 1 : pages 39-51 :
https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/874
Mandatory

Upper Secondary School Teachers’ Digital Competence: Analysed by Demographic, Personal and Professional Characteristics
Krumsvik R.A., Øen Jones O, Øfstegaard M, Eikeland O.J.
Included in:
Nordic journal of digital literacy [Elektronisk resurs]
Universitetsforlaget : 11 : pages 143-164 :
https://www.idunn.no/dk/2016/03/upper_secondary_school_teachers_digital_competence_analys
Mandatory

Recommendation of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on Key Competencies for Lifelong Learning
Official Journal of the European Union : 2006 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&qid=1529912726135&from=EN
Mandatory

Key competences for lifelong learning: European Reference Framework
Office for Official Publications of the European Communities : 2007 :
https://www.erasmusplus.org.uk/file/272/download
Mandatory

Anderson Terry
The theory and practice of online learning
2. ed. : Edmonton : AU Press : c2008. : xii, 472 p. :
ISBN: 978-1-897425-08-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

In addition, electronically distributed articles as well as curricula and other management documents are included.